הלימוד היומי ט' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט"ז ניסן « הקודם | הבא »

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

יום זה 'ממחרת השבת' הוא יום הקרבת העומר והיום הראשון לספירת העומר.

מיד לאחר יציאת מצרים, היציאה והניתוק מטומאת מצרים, צריך לקבל עול מלכות שמים. כדברי הזוה"ק, "מהו עול מלכות שמים? כשור הזה שנותנים עליו עול בראשונה, כדי להוציא ממנו טוב לעולמים, ואם לא מקבל עליו ההוא עול לא עושה כלום, כך צריך לו לאדם לקבל עליו עול בראשונה ואחר לעבוד בו בכל מה שצריך, ואם לא קיבל עליו בראשונה לא יוכל לעבוד [...] והעול לא שורה על מי שהוא כפות באחר". וזוהי העלאת ראשית קצירת השעורים לה' יתברך. על פי דעה בחז"ל ברית הארץ שנאמר "ואתה את בריתי תשמור" זהו העומר. ברית היא ההתקשרות, הכל מתקשר לשורש האחדותי האלהי. (על פי שפת אמת שנת תרל"ד)

העומר הוא קרבן שעורים שהם מאכל בהמה. ביציאת מצרים, קודם כל נגאלה הנפש הבהמית שלנו, ושל העולם כולו, שלא תשפיל ותטמא אותנו. וכך לאט לאט אנחנו הולכים ויוצאים מצורת בהמה, לא על ידי דיכוי הנפש הבהמית וכל כוחותיה, אלא היא בעצמה עלתה נתעדנה ונזדככה, נטהרה וצוחצחה. ומצורת בהמה אנחנו מתעלים ומגיעים לצורת אדם, לאכילת החיטים בקרבן שתי הלחם בשבועות, שהוא מאכל האדם, מאכל הנותן דעת.  ומהאילמות של הבהמה חסרת הדעת, באה ה'רוח ממללא' של האדם, קול הדיבור המלא של התורה, דברות הקודש של מעמד הר סיני.  (על פי עולת ראיה).