הלימוד היומי י"ח אב ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: ט' אב « הקודם | הבא »

מטרת הבריאה

הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מטרת הבריאה להיות קרובה ליוצרה ובוראה. עם ישראל הוא העם שכל מהלך ההיסטוריה שלו הוא מהלך של קירבה אלוהית, השגחה פרטית – "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו", "לבני ישראל עם קרובו".  אומר המדרש: "הקב"ה רחוק וקרוב – כיצד? מכאן עד לרקיע מהלך ת"ק שנה, הרי רחוק. וקרוב מנין שאדם עומד ומתפלל ומהרהר בלבבו וקרוב הקב"ה לשמוע את תפילתו שנא' שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו".

יש הרחבה על כך בספר עלי שור: "הקב"ה רחוק מאוד ממושגינו, כי אי אפשר להגישו, אבל בעבודתנו ובתפילותינו הוא קרוב אלינו עד מאד... הרי כל מציאותו של הכלל ישראל והתורה היא קירבה: הקב"ה קרוב, התורה קרובה ומקרבת, והישועה קרובה, וכל זאת כאן בעולם הגשמי הזה .... חורבן בית המקדש הוא חורבן העולם. עולם נחרב הוא שאין בו אף פינה אחת מטוהרה ומקודשת להשראת שכינה וכותב בשו"ע או"ח סי' א:'ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש" ... האבלות על החורבן והריחוק בין המצרים היא ההכנה הראשונה להמלכת הבורא על העולם וההתקרבות אליו בימי הרצון ובימים הנוראים. מי שאינו חש באסון שאין לשכינה עוד מקום קבוע בעולם אשר בגלל זה הבריאה מרוחקת מבוראה, איך הוא יכול להתגעגע ולהתאוות להמלכת הבורא על הבריאה במלכויות זכרונות ושופרות."

בזמן חטא המרגלים העם בכה בכיה של חינם, בכיה של ריחוק. אנחנו מצטערים ובוכים בכיה מתקנת, של געגוע קשר וקירבה מתוך הריחוק.

 

ACB

toraland whatsapp