הלימוד היומי י"ח אייר ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ט' אדר ב' « הקודם | הבא »

האשה בעידן המודרני לאור ההלכה: טלית ותפילין

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

למרות האמור לעיל יש הסתייגות באשר לציצית ותפילין. יונתן תרגם את האיסור:

לא יהיה כלי גבר על אשה – לא יהי גוליין דציצית ותפילין דהינון תיקוני גבר על איתתא (דברים כב, ה).

 

הרמב"ם לא פסק כן, וכתב:

ונשים ועבדים שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה. (הל' ציצית פ"ג ה"ט).

 

ובאשר לתפילין אמנם יש מסורת שמיכל בת שאול הניחה תפילין (עירובין צו ע"א) אולם ר' שלמה לוריא (ים של שלמה קידושין פ"א סי' סד) מעיר על כך:

דהא דלא מיחו במיכל, לפי שהיתה צדקת גמורה, והיתה אשת מלך, גם לא היה לה ולד, והיתה יכולה לשמור עצמת בנקיות, מה שאין כן בשאר נשים.

 

ריא"ז התנגד לכך מסיבה אידיאולוגית, שהיא מאד אקטואלית גם לדורנו:

אסור לנשים להניח תפילין אפילו בלא ברכה מפני שנראה כדרך החיצונים שעוברים על דברי חכמים ואינם רוצים לדרוש המקראות כמותן. (שלטי הגבורים, ראש השנה ט ע"ב מדפי הרי"ף)

 

כלומר היו נשים שדרשו דרשות עצמאיות, בניגוד למסורת המקובלת ולדעתן נשים חייבות בתפילין מעיקר הדין. כדי להוציא מליבן הוא אסר על הנשים להניח תפילין.

 

הבחנה זו בין נשים השואפות לקיים מצוות מסיבות טהורות, של שאיפה לקירבת ה', לבין נשים המשתמשות במצוות אלו כקרדום לחפור בו אג'נדה חברתית שויונית, הנחתה גם את הרב משה פיינשטיין (אגרות משה או"ח ח"ד סי' מט). הוא התיר לאשה להתעטף בטלית בשני תנאים: א. שהטלית תיראה כבגד נשי. ב. שלא תעשה זאת ממניעים אידיאולוגיים, שאינם מוצדקים, אלא לשם שמים וזו לשונו:

 

סתם נשים עליהן מוטל גידול הילדים שהיא מלאכה היותר חשובה להשי"ת ולהתורה, וכן ברא השי"ת בטבע כל מין ומין שהנקבות יגדלו את הולדות, וגם טבע הנשים מסוגל יותר לגידול הילדים שמצד זה הקל עליהן שלא לחייבן בלמוד התורה, ובמ"ע שהזמ"ג. ולכן אף אם ישתנה סדור החיים בעולם לא נשתנה דין התורה. והנשים שמתעקשות ורוצות ללחום ולשנות הן כופרות בתורה (עיין ברמב"ם פ"ג מתשובה ה"ח).

 

איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על קיום מצות אלו... גם ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד' כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו.

 

אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצוות אף כשלא נצטוותה, אבל מכיון שאינו לכוונה זו אלא מצד תרעומתה על השי"ת ועל תורתו אין זה מעשה מצוה כלל, אלא אדרבה מעשה איסור שחושבת שיהיה איזה חלוף בדיני התורה.

 

צריך לדעת שנשים אינן פחותות במדרגת הקדושה מאנשים. וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה: והייתם לי סגולה, ואתם תהיו לי גוי קדוש שנאמר לבית יעקב אלו הנשים. ואנשי קדש תהיון לי, והייתם קדשים, וקדשים תהיו, וכי עם קדוש אתה לה', ולכן גם הנשים מברכות אשר קדשנו במצותיו כאנשים אף על מעשהז"ג ואיתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו והרבה מהנשים שהיו נביאות.