הלימוד היומי כ"ג תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"א חשוון « הקודם | הבא »

מדוע הגאולה קמעא קמעא

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו מהזוה"ק את הרעיון, שהגאולה היא קמעא קמעא כדי שנוכל להכיל לאט לאט את האור הגדול של גאולת עולמים. את הרעיון הזה אומרים חז"ל בלשונם הנפלאה במדרש תנחומא בתחילת ספר דברים"

"דבר אחר ישושום מדבר וציה מפני מה כתיב כך ללמדך שבשעה שהקב"ה מגלה שכינתו על ישראל אינו נגלה עליהם כאחת מפני שאינן יכולין לעמוד באותה טובה בפעם אחת שאם יגלה להם טובתו כאחת ימותו כלם. ראה מה כתיב (שם סד) ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו.

צא ולמד מיוסף בשעה שנתודע לאחיו לאחר כמה שנים אמר להם אני יוסף אחיכם מתו כלם ולא יכלו לענות אותו וגו' הקב"ה עאכ"ו. אלא מה הקב"ה עושה מתגלה להם קמעא קמעא בתחילה משיש את המדבר שנאמר "ישושום מדבר וציה" ואח"כ "תגל ערבה ותפרח כחבצלת" ואחרי כן "פרוח תפרח" ואחרי כן "כבוד הלבנון נתן לה" ואח"כ "המה יראו כבוד ה' הדר אלהינו" לפיכך אמר דוד (תהלים קב) כי בנה ה' ציון נראה בכבודו ואומר (ישעיה נב) כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ואומר (שם כה) ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו וגו':"