לימוד אמונה יומי: י"ב תשרי « הקודם | הבא »

סמכות באמונות ודעות: מסגרת אחת ובה חילוקי דעות

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

כשם שבהלכה, עם כל סמכותו העצומה של הרמב"ם לא תמיד נפסקה הלכה כמותו, כך גם באמונה. עם כל ההערצה שאנו רוחשים לחכמתו ואמונתו של הרמב"ם, לא נסתמה הדרך בפני דיון וחילוקי דעות, והבאים אחריהם לא תמיד קיבלו את דעתו.

 

אולם כשם שבהלכה לא כל אדם בישראל רואה את עצמו מסוגל לחלוק על הרמב"ם, כך גם באמונה רק בני סמכא רשאים היו להתווכח עמו.

הראב"ד, בר הפלוגתא הגדול של הרמב"ם, משיג עליו בכמה פרטים בשאלות אמונה. כגון: מי שפירש פסוקים ואגדות חז"ל כפשוטן ודימה שיש לה' דמות – אינו נחשב, לדעתו, למין וכופר. וכן יש לו הסבר אחר לפתרון שאלת הידיעה והבחירה. וכן פירוש משלו לענישת הגויים שהצרו לישראל למרות שהיו שלוחי דרחמנא. וכמו כן הוא משיג עליו בגדרם של העולם הבא וימות המשיח (עי' הל' תשובה פ"ח ה"ב; הל' מלכים פי"ב ה"א).

 

ר' חסדאי קרשקש ור' יוסף אלבו חלקו על הרמב"ם בקביעת י"ג העיקרים, וצמצמו אותם לששה או שלושה עיקרים בלבד; אולם גם הם לא פקפקו ביתר האמונות אף שלא קבעום כעיקרים.

חילוקי הדעות בשאלות פרטיות בענייני אמונה – רבות מאד הן, ואין כאן המקום לפרטן; אולם על אף זאת יש דעות מוסכמות על רוב גדולי ישראל. ובהחלט ניתן לומר, שעל אף חילוקי הדעות בפרטים, יש מסגרת השקפתית אחת המייחדת את אמונת ישראל מאמונות זרות.