הלימוד היומי י"ב אב ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: י"ג אב « הקודם | הבא »

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

שלמה המלך מבטא את הפלא של בית המקדש הרי "השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו". השמים שייכים לעליונים, והם קטנים מלהכיל, כביכול, את ריבונו של עולם – וכאן בעולם הזה יש מקום ועם בהם הקב"ה שורה – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

חז"ל (מדרש תנחומא נשא טז) ביטאו את תכלית הבריאה בביטוי מיוחד – 'שכינה בתחתונים': "אמר רבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים". המלבי"ם ביאר (תהילים כד, א) שמעצם זה שהקב"ה ברא את העולם הזה, ומשגיח עליו, "הסברא נותנת שיש לו אהבה ודבקות בה".

 המדרש מתאר כיצד מחטא אדם הראשון ושאר חטאי הדורות סילק הקב"ה את שכינתו מהרקיעים ומאבותינו הקדושים התחילה השכינה שוב לרדת לארץ. ומסיים המדרש: "עמד משה והורידה לארץ שנאמר (שמות יט) וירד ה' על סיני".

ובמדרש אחר: "וכשבא ליתן תורה לעמו ישראל אמר מכאן ואילך יעלו תחתונים אל העליונים וירדו העליונים אל התחתונים ואני ארד תחלה שנאמר וירד ה' על הר סיני ואל משה אמר עלה אל ה'".

ומסיים המדרש בפסוק: "באתי לגני אחותי כלה" אימתי? כשהוקם המשכן": כלומר, המקדש הוא המשך החיבור של העליונים והתחתונים – הוא הדירה שבתחתונים.

"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה"

ACB

toraland whatsapp