הלימוד היומי כ"ז אייר ה'תשפ"ב

לימוד אמונה יומי: י"ג אייר « הקודם | הבא »

ל"ג בעומר

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

ל"ג בעומר, התקבל בקהילות ישראל, כיומו של רבי שמעון בר יוחאי ושל האור הגדול המפציע ומאיר לדורות מחיבורו 'ספר הזוהר הקדוש'.

בימים הקרובים נעסוק בקשר בין תורתו של הרשב"י והגאולה.

על חשיבותו של ספר הזוהר הקדוש לגאולה נאמר: "ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי, ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר".

וכך כותב ר' חיים ויטאל זצ"ל בהקדמתו לספר עץ חיים של האר"י ז"ל: "כי הכל תלוי בעסק החכמה הזאת ומניעתינו ולהתעסק בה היא גורמת איחור ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתינו ... כי אין לו להקב"ה קורת רוח בעולמו אלא כאשר עוסקים בחכמה זו וכמ"ש בתלמוד בכל אותם המעשים של ריב"ז ושל ר"א בן ערך ור"י הכהן כשהיו דורשים במעשה מרכבה ירדה אש שכינתו יתברך סבבה כל האילנות משא"כ בהיותם עוסקים בפשטים".

ועוד מביא שם מאמר נוסף "וכד יהא קריב ליומי משיחא אפי' רביי דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא וכו'", - וכותב-  "ולכן בראות רשב"י ז"ל ברוח קדשו ענין זה צוה לר' אבא לכתוב ספר הזוהר בדרך העלם להיותו מוצנא למשמרת עד דרא בתראה קריב ליומיה מלכא משיחא כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח הגאולה בימינו בע"ה כנ"ל".

ACB

toraland whatsapp