הלימוד היומי י"ט אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י' חשוון « הקודם | הבא »

להתרגל לאור הגדול

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הזוה"ק על פרשת השבוע פרשת וישלח, מבאר מדוע הגאולה היא קמעא קמעא.

על הפסוק "שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" – נאמר:

רבי יהודה פתח ואמר, "מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות", מי זאת הנשקפה, זה נאמר על ישראל, בזמן שהקב"ה יקים אותם ויוציאם  מן הגלות, אז יפתח להם הקב"ה פתח של אור דק וקטן מאד ולאחר זה יפתח להם פתח אחר שהוא גדול ממנו, עד שהקב"ה יפתח להם שערים עליונים פתוחים לארבע רוחות העולם, וכן כל מה שהקב"ה עושה לישראל ולצדיקים שבהם בפרטות, כן הוא כל ישועתם שבאות מעט מעט ולא בפעם אחת. משל לאדם שהיה נתון בחשך ודירתו היתה תמיד בחשך, כאשר ירצו להאיר לו בתחילה צריכים לפתוח לו אור קטן מאד כנקב המחט ואחר זה אור יותר גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר ויותר, עד שיאירו לו כל האור כראוי לו.  ... אבל ישראל האור שלהם בא להם מעט מעט, עד שיתחזקו ויאיר להם הקב"ה לעולמים. אז כולם יהיו שואלים ואומרים "מי זאת הנשקפה כמו שחר", הוא החשך שהוא קודם אור הבקר, וזה הוא אור דק וקטן. ואחר "יפה כלבנה" לפי שאור הלבנה מאיר יותר מאור השחר. ואחר "ברה כחמה" לפי שאורה חזק ומאיר יותר מאור הלבנה. ואחר "אימה כנדגלות" חזקה באור חזק כראוי להיות."