הלימוד היומי כ"ה אייר ה'תשפ"א

לימוד אמונה יומי: כ"ב אייר « הקודם | הבא »

קדושת ירושלים

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

הגמרא' בברכות דורשת את הפסוק "לך ד' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים והארץ". ואומרת – "והנצח זו ירושלים".

משמעות נצחיות זו היא קודם כול הלכתית. הרמב"ם פוסק שקדושת ארץ ישראל הראשונה, שנתקדשה כאשר נכנסו עם ישראל עם יהושע לארץ, בטלה עם החורבן. ורק הקדושה השנייה של עולי בבל, נתקדשה גם לעתיד לבוא. אולם לגבי קדושת ירושלים פוסק הרמב"ם שהקדושה הראשונה של שלמה המלך קדשה לשעתה ולעתיד לבוא. וכותב הרמב"ם: "ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדין.

 זכינו להתחיל לחזור לירושלים וקדושתה שהיא גם בשוממותה, ובוודאי הולכת ומתעצמת ככל שאנחנו זוכים לבנות אותה. חז"ל אומרים שמלכי בית דוד היו יושבים בעזרה, בכך מלכות ישראל מקבלת את עוזה וכח נצחונה מישיבתה בקדושת ירושלים הנצחית. כך גם בחסנינו הלאומי נזכה לנצח ולעמוד מול כל המכשולים בעוז ה' אשר לנו.

ACB

toraland whatsapp