הלימוד היומי ב' חשוון ה'תשפ"א

לימוד אמונה יומי: ל' תשרי « הקודם | הבא »

גאולת ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הבאנו את הפסוק מספר 'יחזקאל' "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" שעליו אמר רבי אבא בגמרא – אין לך קץ מגולה מזה.

יש מקום להתבונן, מה המשמעות שהגילוי של הקץ הוא בממד הגשמי של אדמת ארץ ישראל שמוציאה פירותיה בעין יפה.

חז"ל המדרש מלמדים, שכל הברכה והשפע הוא מעבודת הקרבנות בבית המקדש. כגון "בשביל חלת לחם של הקרבנות מתברך הלחם, בזכות הנסכים מתברך היין, בזכות הביכורים מתברכים הפירות. ולאידך גיסא כאשר חרב בית המקדש, נפסק השפע, "משבטלו הביכורים אין תאנה". ומסיימים חז"ל ואומרים: ולעתיד לבוא הקב"ה מחזיר הכל שנאמר ואתם הרי ישראל וכו'. השפע האלהי מתחיל שוב להופיע בארץ, כאשר הקץ המגולה מתחדש.

האידאל ושלמות ההופעה האלהית היא בחיבור שמים וארץ, הרוחניות והגשמיות. בית המקדש, המקום הרוחני ביותר הקדוש ביותר, משפיע  את השפע הגשמי ביותר.

על ידי קץ מגולה זה, מתגלה גאולת ישראל בשיא תפארתה, גאולה שבאה לגאול את העולם הגשמי כשם שבאה לגאול את העולם הרוחני. גאולה במובן הכי פשוט של שפע אלהי שמצמיח את תבואתה של ארץ ישראל. וגאולה החומר, במובן של היכולת לחיות את החומר מתוך רוממות הרוח.

ACB