דף הדרכה והמחשה

דף הדרכה והמחשה להפרשת תרומות ומעשרות- כל סוגי התרומות הנוהגות לפי השנים.

 

מפרישים מיבולים שגדלו
בכל ששת השנים.
נאכלת רק ע"י הכוהנים
ובני משפחותיהם בטהרה.
אסור לבזותה ולהשחיתה.

 בימינו...

מפרישים כלשהו ולא נותנים,
כי הכוהנים בימינו טמאים
ואסור להם לאכול ממנה.
יש הקוברים אותה באדמה,
ויש העוטפים אותה
בשתי שקיות ומניחים בפח. 

 

 

מפרישים מיבולים שגדלו בכל שש השנים.
מותר באכילה בהסכמת הלויים,
לכל אדם גם אם הוא טמא.

בימינו...

מפרישים עשירית ע"י קריאת שם,
אם חיוב ההפרשה הוא ודאי,
(כגון: שגדל בחצר פרטית)
יש לתת מעשר ראשון ללוי.
אם חיוב ההפרשה אינו ודאי
(כגון: שנקנה בשווקים מסוימים)
אין חובה לתת מעשר ראשון ללוי.
מעשר ראשון בבית האוצר
בית האוצר דואג להעביר את
המעשר הראשון לידי לויים,
ע"י שטר הלוואה ללוי מיוחס. 

 

מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים.
נאכלת רק ע"י הכוהנים ובני משפחותיהם
כשהם טהורים. אסור לבזותה ולהשחיתה.

בימינו...

מפרישים מאית ולא נותנים,
כי הכוהנים בימינו טמאים.
ואסור להם לאכול ממנה
יש הקוברים אותה באדמה,
ויש העוטפים אותה בשתי שקיות.
ומניחים בפח.

 

 

 

 

 

 

 


מפרישים מיבולים שגדלו בשנים ג, ו.
מותר באכילה בהסכמת העני
לכל אדם גם אם הוא טמא.

בימינו...
מפרישים תשע מאיות ע"י
קריאת שם. אם חיוב 
ההפרשה הוא ודאי. 
(כגון: שגדל בחצר פרטית)
יש לתת את מעשר העני
לעני.
אם חיוב ההפרשה אינו ודאי
(כגון: שנקנה בשווקים 
מסוימים)  אין חובה לתת
את מעשר העני לעני.  
מעשר עני בבית האוצר
מפרישים מעשר  ממה 
שנשאר לאחר הפרשת 
מעשר ראשון ואנו דואגים
להעביר את המעשר ע"י 
שטר הלוואה לעניי ישראל.

 

 

 

מפרישים מיבולים שגדלו
בשנים א, ב, ד, ה.
נאכלת בטהרה בירושלים
כשבית המקדש קיים. 

בימינו...
מפרישים תשע מאיות ע"י קריאת שם,
פודים את המעשר השני על פרוטה
במטבע המיוחדת והמיועדת לכך.
לאחר הפדיון מותר לאכול אותו כרגיל.

 

הפדיון

פדיון פירות מעשר שני בשוויים המלא יגרום להפסד מכיוון שאסור לאכול מאכלים הקדושים בקדושת מעשר שני. לכן תיקנו חז"ל, שבזמן הזה מפקיעים את קדושת הפירות במטבע השווה פרוטה (40 גרם כסף, כ- 3 אגורות, מומלץ מטבע של 10 אגורות). פרוטה זו אינה ניתנת לשום שימוש, יש לשמרה וכאשר מגיעה שנת הביעור- יש לבערה.

 

השגחה על המטבע

המפריש תרומות ומעשרות חייב לייחד מטבע לחילול מעשר שני. במידה וקדושת הפירות לא חוללה על מטבע, הקדושה נשארת בפירות ואסור לאכלם. כמו כן, כאשר פודים במטבע יש לעקוב אחר מספר הפדיונות הנעשים על המטבע מכיוון שמספר הפעמים שאפשר לפדות עליה שווה למספר הפרוטות שהיא מכילה ולא יותר.

 

מעשר שני בבית האוצר

ברשות בית האוצר מטבעות עבור אלפי מנוייו, והוא עוקב אחרי כל ומטבעות מיוחדות מטבע ומספר החילולים שנעשו בה. לחילול נטע רבעי.בית האוצר מחזיק גם מטבעות פרוטה חמורה, ומטבעות מיוחדות לחילול נטע רבעי.

toraland whatsapp