תוספת שביעית

מ'הלכה למשה מסיני' למדו חז"ל שאיסור עבודת האדמה מתחיל שלושים יום לפני שנת השמיטה, כלומר: מראש חודש אלול. חכמים (שביעית פרק א משנה א; פרק ב משנה א) הוסיפו שאסור לחרוש בשדה תבואה מפסח ובשדה אילנות מחג השבועות, כיוון שנראה כאילו החרישה נועדה להכין את הקרקע לזריעה של השנה הבאה. דין זה נקרא 'תוספת שביעית', ועניינו הוספה על הזמן של שנת השמיטה, כך שאיסורי המלאכה חלים עוד לפני כניסת השנה. אולם 'הלכה למשה מסיני' זו בנוגע לדין תוספת שביעית אמורה דווקא כשבית המקדש קיים. אבל בזמן שבית המקדש אינו קיים, כל המלאכות מותרות עד ראש השנה של השמיטה למעט השתילה, שאותה מקדימים, בכדי שקליטת הצמחים תהיה לפני שנת השמיטה.

חזור למפתח הערכים
toraland whatsapp