רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

טבלה מסודרת וברורה של רשימת הפעולות החקלאיות המותרות בגינה הפרטית, באוצר בית דין, או בשדות שנמכרו בהיתר המכירה

רבני מכון התורה והארץ |
רשימת פעולות חקלאיות - גינוניות בשנת השמיטה

להורדה כקובץ

הפעולה

גינה פרטית

היתר מכירה

אוצר בי"ד
בכפוף להנחיות בית הדין

הכנת הקרקע לשתילה (סימון בורות; הקמת קונסטרוקציה)

מותר

מותר

מותר

זריעה

אסור

מותר ע"י גוי

אסור

חרישה / חפירה לזריעה ושתילה

אסור

מותר ע"י גוי

אסור

שתילה - ירקות

אסור

מותר ע"י גוי

אסור

שתילה - עצים

אסור

אסור

אסור

הרכבה

אסור

כשיש הכרח (הרכבות מילואים) מותר ע"י גוי; בתוך חממה

אסור

השקיה

מותר

מותר

מותר

דישון

אסור. יש לדשן באיטי תמס לפני השמיטה

מותר

מותר

כיסוי המטע ברשת למניעת מזיקים

מותר

מותר

מותר

סיקול

• למטרת הכנה לשתילה/זריעה - אסור.

• ליצירת שביל - מותר, ויערום את האבנים.

• למטרת הכנה לשתילה/זריעה - ע"י גוי.

• למטרת מניעת נזק לכלים חקלאיים וכדו' - מותר.

• למטרת הכנה לשתילה/זריעה - אסור.

• למטרת מניעת נזק לכלים חקלאיים וכדו' - מותר.

הדליה

• לתוספת צימוח - אסור.

• למניעת נזק לעץ - מותר.

מותר

• לתוספת צימוח - אסור.

• למניעת נזק לעץ;

מעבר כלים חקלאיים -

מותר.

דילול (עקירה) עצים

• למניעת מחלות - מותר.

• למניעת צפיפות - אסור

• למניעת מחלות - מותר.

• למניעת צפיפות - אסור.

• למניעת מחלות - מותר

• למניעת צפיפות - אסור.

ריסוס עשבייה

מותר

מותר

מותר

כיסוח עשביה באופן מכני - לצורך הגנת העץ

 

מותר, מעל פני הקרקע

מותר, מעל פני הקרקע

מותר, מעל פני הקרקע

עישוב ידני – לצורך נוי (כשאין אפשרות אחרת בצורה מכנית או ריסוס)

מותר

מותר

מותר

גיזום חזירים למטרת שימור העץ

מותר

מותר

מותר

הדברה וריסוס נגד מזיקים

מותר

מותר

מותר

זמירה בכרם

אסור

מותר ע"י גוי

מותר עפ"י הנחיות בי"ד

גיזום

• למטרת הצמחה - אסור.

• שלא למטרת הצמחה - מותר בשינוי.

מותר ע"י גוי

מותר - אם ללא גיזום לא יהיה יבול, או חשש להתמוטטות העץ.

גיזום שלא למטרת הצמחה (סניטרי, למנוע מחלות; למעבר כלים)

מותר

מותר

מותר

חילון (גיזום) בכרם למטרת הכנסת ריסוס ואור

אסור

מותר

מותר

עיצוב עץ צעיר (קיטום; קשירות)

אסור, אא"כ יגרם נזק בלתי הפיך לעץ

מותר

 

טיפולים להגדלת כמות היבול

אסור

מותר

מותר

דילול פירות

אסור

מותר

מותר - לפני חנטה או אחרי שליש מגודל הפרי

הורדת פירות ערלה

אסור, יש להוריד בשלב הפריחה

אסור, יש להוריד בשלב הפריחה

 

קטיף היבול

מותר - בכמות קטנה

מותר

מותר

סניטציה - הורדת פרי לאדמה למניעת מזיקים

מותר

מותר

מותר

תיקוני קונסטרוקציה

מותר, רק כשיש נזק לעץ ולא ניתן לתקנו בשמינית

מותר, רק כשיש נזק לעץ ולא ניתן לתקנו בשמינית

מותר, רק כשיש נזק לעץ ולא ניתן לתקנו בשמינית

 

בכל מקרה של התלבטות, שאלה הלכתית וייעוץ מקצועי,

ניתן לפנות למכון התורה והארץ

086274325

להורדה כקובץ

toraland whatsapp