מחשבון שנות ערלה

חישוב שנות ערלה

תאריך שתילה:

תאריך עברי:
תאריך לועזי:

    קביעת התאריך בט"ו בשבט הינה לגבי פירות שיתחילו לגדול ממנו ואילך.
    פירות שהחלו לגדול לפני ט"ו בשבט נחשבים עדיין ערלה / רבעי.

    הלכות נטע רבעי

    טבלת שנות המעשרות

    toraland whatsapp