הלימוד היומי ט' סיוון ה'תשפ"ג

לימוד אמונה יומי: ט' סיוון « הקודם | הבא »

אין תורה כתורת ארץ ישראל(ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

הייחודיות של תורת ארץ ישראל, שארץ ישראל שותפה ומשפיעה בה. בספר הכוזרי ממשיל את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל במשל הכרם. הכרם שצומח טוב רק באדמה שמתאימה לו. כך פריחתו הרוחנית של עם ישראל והתפתחות תורתו מושפעת מארץ ישראל. שהרי היא "ארץ אשר ה' אלוהיך דרש אתה תמיד עיני ה' אלוהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה:" ו"אוירא דארץ ישראל מחכים".  התלמוד הבבלי מלמד על עצמו כך בדורשו את הפסוק "במחשכים הושיבני" זה תלמודה של בבל. כלומר תורת חו"ל היא בבחינת חושך יחסית לתורת ארץ ישראל שהיא אור. אור של תמימות ושלמות, אור המפרנס את הגוף ואת הנשמה.

עוד מובא על ההבדל שבין תלמידי החכמים שבבל ובין תלמידי החכמים שבארץ ישראל  - "אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי (את) שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה". הכוונה, שבחו"ל האמת יוצאת ומתבררת דווקא דרך המחלוקות, כלשון הפתגם 'מעלים עשן' עד שמתבררים הדברים". אולם בארץ ישראל הדברים מתבררים בדרך ישרה ללא צורך במחלוקות.

מגדיר זאת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל: "קדושת התורה, וקדושת ארץ ישראל הא בהא תליא. אין שכל של תורה ואין לומדות ואין פלפול ואין הבנה של תורה, כתורת ארץ ישראל... רק בארץ ישראל מתגלית התורה באמיתתה, שהיא אור תורה".

ACB

toraland whatsapp