אנו, מכון התורה והארץ (ע"ר) (להלן: "מפעיל האתר", "מכון התורה והארץ", "אנחנו" או "העמותה") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר שלנו

שכתובתו il.org.toraland) להלן: "האתר") ובאפליקציה של מכון התורה והארץ (להלן: "האפליקציה", האתר והאפליקציה יכונו להלן ביחד: "השירותים") ומחויבים להגן על המידע האישי

שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן

השימוש באתר ו/או האפליקציה. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של האתר ושל האפליקציה (להלן:

"תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או באפליקציה נועד למשתמשים מעל גיל שמונה עשרה (18) בלבד. אם אינך מעל גיל שמונה

עשרה (18) – אינך רשאי להשתמש באתר ו/או האפליקציה אך אם אתה מעוניין לעשות שימוש בזירת הילדים ואתה מתחת לגיל ,18 ודא כי הוריך קראו את תנאי השימוש ואת מדיניות

הפרטיות של האתר ו/או של האפליקציה ואישרו לך להשתמש בהם.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

בעצם הכניסה או ההתחברות לאתר ו/או לאפליקציה או בעצם השימוש באתר ו/או האפליקציה אתה

מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך

(כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי,

להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, וכן הינך מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה

מהמכשיר הנייד שלך.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר ו/או האפליקציה:

א. הסוג הראשון של המידע שהעמותה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי").

מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לעמותה בשעה שהמשתמש משתמש באתר ו/או האפליקציה,

ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף

אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה,

את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד,

שפת המכשיר, זרם הקשות ,(stream-click (דף ההפניה ,(URL referral (שפת המקלדת, רזולוציית

מסך,מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירית מחדל וכיו"ב.

ב. הסוג השני של מידע שהעמותה אוספת הנו מידע אישי מזהה )להלן: "מידע אישי"(. המידע האישי

מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי .המשתמשים מספקים

באופן אוטומטי את ה address IP -שלהם )או כתובת ה Mac-שלהם, לפי המקרה(, בהתאם לרשת או

למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים קביעת מיקום

גיאוגרפי, ולמטרות אבטחה.

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש

באתר ו/או האפליקציה. למשל, מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת הליך ההרשמה לאתר

כמתעניין.

המידע להלן נאסף במסגרת הליך ההרשמה: שם, כתובת, דרכי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני. ייתכן

כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף .תוכן אותו תמסור באופן מודע ומרצונך החופשי במסגרת

השימוש בשירותים.

אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי

השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר ו/או האפליקציה. אינך מחויב למסור מידע אישי על

פי חוק אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד )כגון ניוזלטר(. הנך

מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך

את שירותי האתר ו/או האפליקציה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע )אשר

יירשם בהתאם לדרישות הדין(.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים

מוסמכים – בשני אופנים:

•באמצעות כניסתך לאתר ו/או האפליקציה ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו/או

האפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך, לרבות מוצרים

ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת בפורטל, העמודים שבהם צפית, ההצעות

והשירותים שעניינו אותך, ועוד.

•אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם העמותה בעת ההרשמה לשירותים או בעת מילוי טופס יצירת

הקשר.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי:

 ·לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתם.

 ·כדי לספק את שירותי האתר ו/או האפליקציה.

 ·כדי לעשות בו שימוש לצרכים אנליטיים ומחקריים, כגון לנתח את העדפות המשתמשים והאופן בו הם

עושים שימוש בשירותים.

 · כדי לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים

אנו משתמשים במידע אישי:

 ·כדי להתאים, לפתח ולשפר את האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתו.

 ·כדי לשלוח הודעות PUSH למכשירך בקשר עם האפליקציה, לאחר שנתת הסכמתך לקבל הודעות

 PUSH מהעמותה.

· כדי לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות אחרות למשתמשים רשומים. מידע זה

ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את

הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים אלו.

•כדי להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר ו/או האפליקציה וכן להעניק שירותי תמיכה

טכנית.

•ליצירת קשר איתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או האפליקציה )לרבות

משלוח מסרונים(.

•כדי לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת

מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באתר ו/או האפליקציה שלנו.

•לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ו/או

האפליקציה ובתנאי השימוש למנויים.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: )א( על מנת לעמוד בדרישות כל דין,

לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; )ב( על מנת לאכוף מדיניות

פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות

או תנאי השימוש; )ג( על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה

ובטחון וכן בבעיות טכניות; )ד( על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; )ה( בכל מחלוקת, טענה,

תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך ובין העמותה )ו( על מנת להשיב לתביעה, דרישה או

טענה כי התכנים המופיעים באתר ו/או האפליקציה והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של

צדדים שלישיים; )ז( על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר של צד שלישי

פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; )ח( על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או

על הביטחון האישי של העמותה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; )ט( בעת שתרכוש מוצרים

ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של העמותה או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לעמותה

ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלו המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות

התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך )י( על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של

המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לעמותה )לרבות צדדים קשורים שלהם,

כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים(, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של

העמותה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע

והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; )יא( שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור

חוויית משתמשים; ו/או )יא( על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, העמותה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול

דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו

הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת (il.org.toraland@machon ( :ואנו נעשה מאמצים

סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור

המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות

המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

כמו כן, גם לאחר מחיקת תכנים משרתי העמוה ישנה אפשרות כי תכנים אלו ישמרו במערכות הגיבוי של

העמותה לפרק זמן נוסף. כמו כן העמותה יכולה לקבל דרישות מרשויות אכיפת החוק להשהות את מחיקת

האינפורמציה משרתי העמותה ביחס לסוג למידע ספציפי.

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר ו/או באפליקציה, עליך להיות מעל גיל .18 אם את/ה מעוניין לעשות שימוש בזירת

הילדים ומתחת לגיל ,18 ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ואישרו לך

להשתמש באתר. אנו שומרים את הזכות לדרוש מהמשתמשים הוכחה של גילם בכל עת, על מנת שנוכל

לוודא שקטינים מתחת לגיל 18 אינם משתמשים באתר ו/או באפליקציה ללא אישור הוריהם. במידה ונודע

לנו כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש באתר ו/או באפליקציה, אנחנו רשאים לאסור ולמנוע ממך מלהיכנס

לאתר ו/או לאפליקציה ונעשה את כל המאמצים למחוק כל מידע אישי לגביך )כפי שמונח זה מוגדר

במדיניות הפרטיות שלנו(. אנא פנה אלינו לכתובת il.org.toraland@machon אם הינך סבור כי אספנו

מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל .18

8. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר ו/או האפליקציה והמידע האישי של

המשתמשים )בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים

מוסמכים(. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת

המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא

נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

9. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף

במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים

מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים

שלישיים כוללים, בין היתר, את ,Analytics Google אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות :

www.google.com/policies/privacy/partners/

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

יחד עם זאת, לעמותה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש

ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי

מידע נאספים לגביך.

10. טכנולוגיות מעקב (Cookies(

בעת השימוש באתר ו/או האפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת

בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות (cookies" (ו Flash-ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות )להלן: "טכנולוגיות

מעקב"(. חלק מטכנולוגיות המעקב יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשירך

ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר

ו/או האפליקציה.טכנולוגיות המעקב מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית

באתר ו/או האפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר

ו/או האפליקציה ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש

במדורים באתר ו/או האפליקציה המחייבים רישום.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק

עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

11. תכונות חברתיות

האפליקציה ו/או האתר עשויים לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות )כגון "Like "ו "Share"-של

פייסבוק(. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות

מסוימות של צדדים שלישיים )להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"(. רשתות חברתיות ופלטפורמות

אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לעמותה או אינם בשליטתה. אם תאפשר

אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה

כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי

קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה

מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים

לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאפליקציה ו/או

האתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה. עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם

רשת חברתית או פלטפורמה, העמותה תהיה רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך )ולהיפך(

על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל

שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות

או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה IP-שלך, מידע לא אישי ואף

עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות

החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות

שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף

תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים

לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה

בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים

ומאשר כי העמותה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו )או שנטען כי

נגרמו(, בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או

שירותים אלה.

1.2 העברת נתונים בינלאומית

העמותהה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד

שלישי )כמפורט במסמך זה( ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט

אחרות בעולם. לתשומת לבך, העמותה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי

הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

13. מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי העמותה

וכדי שנוכל לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, אשר יועברו אל כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך.

באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת il.org.toraland@machon או

לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הדואר האלקטרוני

הנשלחות אליך.

14.שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או האפליקציה ומהמידע הנאסף

במסגרתן, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. העמותה שומרת על הזכות לשנות

מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח

למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר

ו/או האפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה )7( ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו ו/או

באפליקציה או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו

לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ו/או האפליקציה לאחר

תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות

הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי

שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

15. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר

אלקטרוני לכתובת הבאהil.org.toraland@machon אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך

זמן סביר.

עודכן בתאריך 13.08.2017

אנו, מכון התורה והארץ )ע"ר( )להלן: "מפעיל האתר", "מכון התורה והארץ", "אנחנו" או "העמותה"(

מכבדים את הפרטיות של המשתמשים )להלן: "המשתמש)ים(" או "אתה"( באתר שלנו שכתובתו

il.org.toraland( להלן: "האתר"( ובאפליקציה של מכון התורה והארץ )להלן: "האפליקציה", האתר

והאפליקציה יכונו להלן ביחד: "השירותים"( ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים

עמנו במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות

שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר ו/או האפליקציה. למונחים

המופיעים במדיניות פרטיות זו )להלן: "מדיניות הפרטיות"( תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש

של האתר ושל האפליקציה )להלן: "תנאי השימוש"( אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

השימוש באתר ו/או באפליקציה נועד למשתמשים מעל גיל שמונה עשרה )18( בלבד. אם אינך מעל גיל

שמונה עשרה )18( – אינך רשאי להשתמש באתר ו/או האפליקציה אך אם אתה מעוניין לעשות שימוש

בזירת הילדים ואתה מתחת לגיל ,18 ודא כי הוריך קראו את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של

האתר ו/או של האפליקציה ואישרו לך להשתמש בהם

.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

בעצם הכניסה או ההתחברות לאתר ו/או לאפליקציה או בעצם השימוש באתר ו/או האפליקציה אתה

מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך

)כהגדרתו להלן( ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי,

להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, וכן הינך מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה

מהמכשיר הנייד שלך.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר ו/או האפליקציה:

א. הסוג הראשון של המידע שהעמותה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה )להלן: "מידע לא אישי"(.

מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לעמותה בשעה שהמשתמש משתמש באתר ו/או האפליקציה,

ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף

אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה,

את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד,

שפת המכשיר, זרם הקשות ,(stream-click (דף ההפניה ,(URL referral (שפת המקלדת, רזולוציית

מסך,מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירית מחדל וכיו"ב.

ב. הסוג השני של מידע שהעמותה אוספת הנו מידע אישי מזהה )להלן: "מידע אישי"(. המידע האישי

מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי .המשתמשים מספקים

באופן אוטומטי את ה address IP -שלהם )או כתובת ה Mac-שלהם, לפי המקרה(, בהתאם לרשת או

למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים קביעת מיקום

גיאוגרפי, ולמטרות אבטחה.

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש

באתר ו/או האפליקציה. למשל, מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת הליך ההרשמה לאתר

כמתעניין.

המידע להלן נאסף במסגרת הליך ההרשמה: שם, כתובת, דרכי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני. ייתכן

כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף .תוכן אותו תמסור באופן מודע ומרצונך החופשי במסגרת

השימוש בשירותים.

אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי

השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר ו/או האפליקציה. אינך מחויב למסור מידע אישי על

פי חוק אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד )כגון ניוזלטר(. הנך

מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך

את שירותי האתר ו/או האפליקציה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע )אשר

יירשם בהתאם לדרישות הדין(.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים

מוסמכים – בשני אופנים:

•באמצעות כניסתך לאתר ו/או האפליקציה ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו/או

האפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך, לרבות מוצרים

ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת בפורטל, העמודים שבהם צפית, ההצעות

והשירותים שעניינו אותך, ועוד.

•אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם העמותה בעת ההרשמה לשירותים או בעת מילוי טופס יצירת

הקשר.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי:

 ·לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתם.

 ·כדי לספק את שירותי האתר ו/או האפליקציה.

 ·כדי לעשות בו שימוש לצרכים אנליטיים ומחקריים, כגון לנתח את העדפות המשתמשים והאופן בו הם

עושים שימוש בשירותים.

 · כדי לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים

אנו משתמשים במידע אישי:

 ·כדי להתאים, לפתח ולשפר את האתר ו/או האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתו.

 ·כדי לשלוח הודעות PUSH למכשירך בקשר עם האפליקציה, לאחר שנתת הסכמתך לקבל הודעות

 PUSH מהעמותה.

· כדי לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות אחרות למשתמשים רשומים. מידע זה

ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את

הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים אלו.

•כדי להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר ו/או האפליקציה וכן להעניק שירותי תמיכה

טכנית.

•ליצירת קשר איתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או האפליקציה )לרבות

משלוח מסרונים(.

•כדי לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת

מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באתר ו/או האפליקציה שלנו.

•לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ו/או

האפליקציה ובתנאי השימוש למנויים.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: )א( על מנת לעמוד בדרישות כל דין,

לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; )ב( על מנת לאכוף מדיניות

פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות

או תנאי השימוש; )ג( על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה

ובטחון וכן בבעיות טכניות; )ד( על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; )ה( בכל מחלוקת, טענה,

תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך ובין העמותה )ו( על מנת להשיב לתביעה, דרישה או

טענה כי התכנים המופיעים באתר ו/או האפליקציה והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של

צדדים שלישיים; )ז( על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר של צד שלישי

פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; )ח( על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או

על הביטחון האישי של העמותה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; )ט( בעת שתרכוש מוצרים

ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של העמותה או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לעמותה

ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלו המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות

התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך )י( על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של

המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לעמותה )לרבות צדדים קשורים שלהם,

כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים(, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של

העמותה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע

והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; )יא( שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור

חוויית משתמשים; ו/או )יא( על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, העמותה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול

דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו

הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת (il.org.toraland@machon ( :ואנו נעשה מאמצים

סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור

המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות

המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

כמו כן, גם לאחר מחיקת תכנים משרתי העמוה ישנה אפשרות כי תכנים אלו ישמרו במערכות הגיבוי של

העמותה לפרק זמן נוסף. כמו כן העמותה יכולה לקבל דרישות מרשויות אכיפת החוק להשהות את מחיקת

האינפורמציה משרתי העמותה ביחס לסוג למידע ספציפי.

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר ו/או באפליקציה, עליך להיות מעל גיל .18 אם את/ה מעוניין לעשות שימוש בזירת

הילדים ומתחת לגיל ,18 ודא/י כי הוריך קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ואישרו לך

להשתמש באתר. אנו שומרים את הזכות לדרוש מהמשתמשים הוכחה של גילם בכל עת, על מנת שנוכל

לוודא שקטינים מתחת לגיל 18 אינם משתמשים באתר ו/או באפליקציה ללא אישור הוריהם. במידה ונודע

לנו כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש באתר ו/או באפליקציה, אנחנו רשאים לאסור ולמנוע ממך מלהיכנס

לאתר ו/או לאפליקציה ונעשה את כל המאמצים למחוק כל מידע אישי לגביך )כפי שמונח זה מוגדר

במדיניות הפרטיות שלנו(. אנא פנה אלינו לכתובת il.org.toraland@machon אם הינך סבור כי אספנו

מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל .18

8.אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר ו/או האפליקציה והמידע האישי של

המשתמשים )בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים

מוסמכים(. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת

המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא

נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

9. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף

במסגרת האתר ו/או האפליקציה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים

מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים

שלישיים כוללים, בין היתר, את ,Analytics Google אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות :

www.google.com/policies/privacy/partners/

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

יחד עם זאת, לעמותה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש

ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי

מידע נאספים לגביך.

10. טכנולוגיות מעקב (Cookies(

בעת השימוש באתר ו/או האפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת

בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות (cookies" (ו Flash-ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות )להלן: "טכנולוגיות

מעקב"(. חלק מטכנולוגיות המעקב יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשירך

ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר

ו/או האפליקציה.טכנולוגיות המעקב מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית

באתר ו/או האפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר

ו/או האפליקציה ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש

במדורים באתר ו/או האפליקציה המחייבים רישום.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק

עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

11. תכונות חברתיות

האפליקציה ו/או האתר עשויים לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות )כגון "Like "ו "Share"-של

פייסבוק(. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות

מסוימות של צדדים שלישיים )להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"(. רשתות חברתיות ופלטפורמות

אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לעמותה או אינם בשליטתה. אם תאפשר

אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה

כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי

קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה

מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים

לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאפליקציה ו/או

האתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה. עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם

רשת חברתית או פלטפורמה, העמותה תהיה רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך )ולהיפך(

על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל

שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות

או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה IP-שלך, מידע לא אישי ואף

עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות

החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות

שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף

תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים

לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה

בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים

ומאשר כי העמותה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו )או שנטען כי

נגרמו(, בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או

שירותים אלה.

12. העברת נתונים בינלאומית

העמותהה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד

שלישי )כמפורט במסמך זה( ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט

אחרות בעולם. לתשומת לבך, העמותה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי

הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

13. מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי העמותה

וכדי שנוכל לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, אשר יועברו אל כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך.

באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת il.org.toraland@machon או

לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הדואר האלקטרוני

הנשלחות אליך.

14.שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או האפליקציה ומהמידע הנאסף

במסגרתן, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. העמותה שומרת על הזכות לשנות

מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח

למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר

ו/או האפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה )7( ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו ו/או

באפליקציה או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו

לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ו/או האפליקציה לאחר

תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות

הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי

שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

15. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר

אלקטרוני לכתובת הבאהil.org.toraland@machon אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך

זמן סביר.

עודכן בתאריך 13.08.2017

toraland whatsapp