שיעורי שמיטה

שיעורי שמיטה מפי רבני המכון:

איסור שמיטה

הגדרת מלאכת הזמירה בשביעית

הגדרת מלאכת חרישה בשביעית

אוקמי ואברויי בשמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה

חיוב שמיטה בזמן הזה

עקרונות איסור ספיחין

מניין שנות המיטה

גבולות הארץ לענין שביעית

ושבתה הארץ​

היתר מכירה או אוצר בית דין?​

דיני שביעית בגבולות עולי מצרים

דיני הפקרת הגינה בשמיטה

מה כלול במצות ההפקר?

הנאה מאיסורי שמיטה

שמור ונעבד

toraland whatsapp