אוצר הארץ

אוצר הארץ – שמיטה יהודית לכתחילה

למאמר מורחב על מקורות השיווק של אוצר הארץ

א. אוצר הארץ

יוסד על פי דיני 'אוצר בית דין' (ראה פרק ב), והוא פועל באופן שבו יתקיימו במלואם פרטי ההלכות הקשורות לבית הדין ולטיפול בפירות, לשיווקם ולצריכתם. אוצר הארץ מעודד חקלאות יהודית בכל צורותיה, ורואה זכות והידור להשתדל לאכול מפירותיה הקדושים של ארץ ישראל.

 

ב. מקורותיהם של פירות וירקות המשווקים במסגרת 'אוצר הארץ' הם כדלהלן:

 1. ירקות שישית שאוחסנו (איסום שישית).
 2. ירקות ופירות הקדושים בקדושת שביעית.
 3. ירקות הגדלים בחממת מצעים מנותקים.
 4. ירקות הגדלים בערבה, כולל היתר מכירה לחומרא (על פי הרב קוק זצ"ל). לזיהוי שטח זה ראה פרק א ובמפה שבנספח. בשטחים אלו השתילה או הזריעה ייעשו על ידי גוי.
 5. ירקות הגדלים בגבולות עולי מצרים (הנגב המערבי), כולל היתר מכירה לחומרא (על פי הרב קוק זצ"ל), ראה פרק א ובמפה שבנספח. בשטחים אלו השתילה או הזריעה ייעשו על ידי גוי.
 6. פירות וירקות מיובאים, לאחר מיצוי האפשרויות הקודמות של התוצרת.

 

ג. התוצרת שיש בה קדושת שביעית היא כדלהלן:

 1. ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית.
 2. ירקות שנזרעו בשישית בנגב המערבי ובערבה הדרומית, ונלקטים בשביעית. קדושת שביעית באזורים אלו היא לחומרא, ראה פרק א.
 3. ירקות שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית בחממות עולי בבל. קדושת שביעית בגידול זה היא לחומרא.
 4. פירות שחנטו בשמיטה, ראה בלוחות בסוף המדריך.

בשאר הפירות והירקות (פירות שישית, מצעים מנותקים, חממות בשטח עולי מצרים, שטח שנמכר בהיתר המכירה) אין קדושת שביעית.

 

ד. כללי

באופן עקרוני יש לדעת כי שרשרת אספקת המזון במשך כל השנים מורכבת מהחוליות הבאות:

 1. חקלאי.
 2. סיטונאי.
 3. קמעונאי.
 4. צרכן.

גם בשמיטה שרשרת זו חייבת להתקיים, על מנת לספק תוצרת לכלל האוכלוסייה. אולם כאמור המסחר אינו יכול להתקיים בדרכים הרגילות של קנייה ומכירה, בשל קדושת השביעית של התוצרת. לכך יש הנחיות הלכתיות מתאימות, ולהלן פירוטן באופן כללי:

 

ה. חקלאי

 1. בית הדין ישתדל למנות חקלאים שומרי תורה ומצוות, או חקלאים שאינם שומרי תורה ומצוות אך מעוניינים בקיום מצוות השמיטה.
 2. החקלאי יחתום על הסכם עם בית הדין שבו הוא הופך להיות שליח של בית הדין, או פועל מטעמו, והוא מחויב לציית להנחיות בית הדין גם בנושאים נוספים כגון שמירת שבת, כלאיים, ערלה ותרומות ומעשרות.
 3. החקלאי יפקיר את שדותיו בהודעה לבית הדין.
 4. יותר לחקלאי לעשות כל המלאכות שהן לאוקמי אילנא, גם מלאכות שהן לצורך הפירות.
 5. החקלאי יציין ביציאת הסחורה מהשטח את מהותה והגדרתה ההלכתית.
 6. החקלאי יקבל את שכרו לפי ממוצע ההוצאות, כפי שמופיע בפרסומי משרד החקלאות. שכר זה יוכל להגיע עד למחיר המרבי המתפרסם על ידי משרד החקלאות, ולא יותר מכך.
 7. ההנחיות המפורטות עבור הפעולות המותרות או האסורות, וכן לתנאי ההסכם בין החקלאי לבית הדין, תינתנה ישירות לכל חקלאי.

 

ו. סיטונאי

הסיטונאי הוא שליח של בית הדין, ותפקידו לקבל את הסחורה מהחקלאי ולהעבירה לבעלי החנויות (הקמעונאים), וכן לקבל מבית הדין את התשלום עבור התוצרת ולהעבירה לחקלאי. התוצרת תתקבל רק מחקלאים שבית הדין סיכם עימם על לקיחתה.

 

ז. קמעונאי

הקמעונאי יהיה שליח של בית הדין לחלוקת הסחורה, ויחתום לשם כך על חוזה עם בית הדין.

התשלום שיינתן לקמעונאי ייקבע על פי הנחיות בית הדין.

 

ח. פיקוח

 1. תוקם מערכת פיקוח בשטחי הגידול. כל הוצאת סחורה תחייב סימון כשרות ופיקוח עליה.
 2. תוקם מערכת פיקוח במחסני הסיטונאים, ועליה יהיה לבדוק את קבלת הסחורה המסומנת, ולהכין לכל מגזר את התוצרת שהוא צורך.
 3. תוקם מערכת פיקוח בחנויות, למניעת ערבוב סחורה ולפיקוח על מחירי בית הדין שיהיו לפי הוראות בית הדין.

 

ט. התשלום

 1. התשלום עבור הסחורה נועד לכיסוי הוצאות בית הדין ושלוחיו (החקלאי, הסיטונאי והקמעונאי).
 2. לבית הדין יש הוצאות מיוחדת בגלל שנת השמיטה, בהן הוצאות בגין מלאכות כפולות (זמירה מוקדמת או גיזום קֵיצי, תיקוני חורף וכו'), וכן הוצאות בגין פיקוח בשטח, אריזה, סימון התוצרת, העברה מפוקחת למחסנים ועוד.
 3. התשלום עבור פירות הקדושים בקדושת שביעית יועבר לידי בית הדין, והוא יחלק את הכספים לחקלאי, לסיטונאי ולקמעונאי.
 4. מנויי אוצר הארץ יקבלו כרטיס מועדון, שבאמצעותו יהיה ניתן לרכוש את התוצרת הקדושה בקדושת שביעית. תוצרת שאינה קדושה תימכר כרגיל.

 

י. פרחים

אוצר הארץ ישווק גם פרחים שזורים לזרים, יום אחד בשבוע. לאולמות שמחה יתבצע שיווק ישיר במשך כל ימות השבוע.

 

יא. מטבחים ציבוריים

אוצר הארץ ישווק תוצרת לכמה חברות קייטרינג וכן למוסדות חינוך.

 

יב. אתר אינטרנט

לאוצר הארץ הוקם אתר אינטרנט, ובו ניתן לקבל את כל המידע הנחוץ לצרכן: פריסת החנויות, מחירים, שו"ת, הנחיות הלכתיות לשימוש בפירות, פניות הציבור ועוד. באתר יוכלו הצרכנים גם  להטעין את כרטיס המועדון.

 

יג. יתרונותיו ההלכתיים של אוצר הארץ

כאמור מערכת השיווק של פירות הקדושים בקדושת שביעית שונה בתכלית ממערכת השיווק כפי שהיא מתבצעת בכל שנה. התשלום לחקלאי יחושב לפי ההוצאות הקבועות על ידי משרד החקלאות, ולא לפי ערכי השוק. גם הסחורה שתועבר לצרכנים תסומן בצורה בולטת, להזכיר שיש לנהוג בה קדושת שביעית.

ציבור שצורך מפירות אוצר הארץ מחזק את החקלאות היהודית בארץ ישראל ונהנה לאכול מפירות שגודלו על ידי ישראל, "וחי אחיך עמך".

toraland whatsapp