שיעורי שמיטה

שיעורי שמיטה מפי רבני המכון:

איסור שמיטה

הגדרת מלאכת הזמירה בשביעית

הגדרת מלאכת חרישה בשביעית

אוקמי ואברויי בשמיטה

המלאכות האסורות בשמיטה

חיוב שמיטה בזמן הזה

עקרונות איסור ספיחין

מניין שנות המיטה

גבולות הארץ לענין שביעית

ושבתה הארץ​

היתר מכירה או אוצר בית דין?​

דיני שביעית בגבולות עולי מצרים

דיני הפקרת הגינה בשמיטה

מה כלול במצות ההפקר?

הנאה מאיסורי שמיטה

שמור ונעבד

יבול נכרי - דיני שמיטה קרקע גוי

עבודות בקרקע גוי - ע"י גוי או יהודי

לא תחונם בהיתר מכירה

היתר המכירה - סקירה היסטורית

אוצר בית דין -פתרון  לשמיטה?

מצע מנותק - יסודות ההיתר

איסור סחורה בפירות שביעית

פריעת חוב מפירות שביעית

דיני עציצים בשמיטה

 שימוש בפירות שביעית

 דילול בפירות שביעית

 למי מותר לאכול פירות שביעית?

איך וכמה מותר לקטוף פירות?

 ​​כמה מותר להשקות בשמיטה?

toraland whatsapp