logo-white

הלכות על פי פסקיו של הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א


אנו שמחים להגיש הלכה בהירה ונוחה שפסקיה מוכרעים על פי מסורת הפסיקה המקובלת בישראל, ומתוך כבוד והערכה לגדולי דורנו, שלהם משפט הבכורה להכריע בשאלות המתחדשות. הרב יעקב אריאל שליט”א מלווה את מכון התורה והארץ ומדריכו מראשית דרכו.

הלכה יומית

ט"ו אייר ה'תשפ"ד

לעדכון יומי בווטסאפ

התפתחות החרקים, ארבעה שלבים, ביצה, זחל, גולם, בוגר

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות חרקים כת"י

בימינו, כשהמקדש עדיין חרב בעוונותינו, ואין לנו אפשרות להקריב פסח שני, יש הנוהגים לאכול ביום י"ד באייר מצות שנשארו מחג הפסח לזכר קורבן פסח שנאכל על המצות. כמו כן, נוהגים לא לומר תחנון וכן לא להספיד ביום זה.

אולם כשייבנה המקדש במהרה בעזרת ה' יתברך, אדם מישראל שלא יוכל להקריב קורבן פסח בזמנו בארבעה עשר בניסן, מחמת היותו טמא מת או רחוק מירושלים, יצטרך להקריב קורבן פסח שני ביום י"ד באייר. זמן אכילת קורבן פסח שני יהיה בליל ט"ו באייר והוא ייאכל עם מצה ומרור, אך לא יהיה צורך לבער את החמץ מהבית בזמן הקרבת פסח שני ואכילתו.

על השאלה מדוע דווקא בקרבן הפסח מציינת התורה את האמירה "למה ניגרע לבלתי הקריב הפסח"? משיב רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל שהדבר מלמדנו שעל דבר כה מהותי שהוא הברית של הקב"ה עם עמו הנבחר - עם ישראל אינו מוותר.

כפי שכתב בספרו פרי-צדיק ויקרא – פסח-שני אות ב: "כי יש תקוה לכל נפש מישראל אפילו לטמא ושהיה בדרך רחוקה...   שהתרחק עצמו מלגשת אל הקודש.... אפילו כשיש אדם מישראל שהתרחק עד כדי כך שאינו מוכן לבוא בברית עם הקב"ה באמצעות ברית-מילה והקרבת פסח – עדיין לא אפסה התקווה ממנו".

2023 תשפ"ג © כל הזכויות שמורות למכון התורה והארץ