logo-white

הלכות על פי פסקיו של הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א


אנו שמחים להגיש הלכה בהירה ונוחה שפסקיה מוכרעים על פי מסורת הפסיקה המקובלת בישראל, ומתוך כבוד והערכה לגדולי דורנו, שלהם משפט הבכורה להכריע בשאלות המתחדשות. הרב יעקב אריאל שליט”א מלווה את מכון התורה והארץ ומדריכו מראשית דרכו.

הלכה יומית

ח' תמוז ה'תשפ"ד

לעדכון יומי בווטסאפ

מפורקים, בריה, נימוחים, בטלים, צלחת אישית, שלוש צלחות, סיר אחד

הרב אהוד אחיטוב- על פי הספר הלכות חרקים בכתב יד מכון התורה והארץ

שלושה חרקים שנמצאו בתבשיל אך כשהם נמצאו הם היו מפורקים או שנימוחו באופן שאין להם דין "בריה" מבחינה הלכתית. יש אומרים שיש להתיר את שאר התבשיל (כשאין אפשרות לבדוק את התבשיל או לסנן אותו). לדעה זו אף אם ישנם חרקים נוספים בתבשיל הרי הם נימוחים כראשונים, ובטלים; ויש אוסרים. ולמעשה יש לשאול למורה הוראה.

אם  נמצאו שלושה חרקים בצלחת האישית או בשלוש צלחות נפרדות, יש להחזיק את כל מה כנגוע את כל מה שהתבשל בסיר. ועל מקרה זה לא ניתן לומר: "אין מחזיקין איסור ממקום למקום", כיון שכל האוכל הגיע מתוך סיר אחד.

2023 תשפ"ג © כל הזכויות שמורות למכון התורה והארץ