שווי הכסף של החוטף מצוה מחברו – ומדוע אין מחייבים אותו בימינו

שאלה

אבקש לדעת כמה זה 10 זהובים [שחייב מי שחטף ברכה מחברו] בשקלים חדשים? כמה שווה היום זהוב אחד? ולפי כמה קראט מחשבים את שווי הגרם? תודה וברכה

תשובה

ב"ה


שווי הכסף של החוטף מצוה מחברו – ומדוע אין מחייבים אותו בימינו

הדין שהחוטף ברכה או מצוה מחבירו שחייב לשלם לו עשרה דינרי זהב, הוא קנס שקנסו חכמים. כמבואר בגמ' (חולין פז ע"א):

"מעשה באחד ששחט, וקדם חבירו וכסה, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים".

דין זה אכן הובא להלכה ברמב"ם (הל' חובל ומזיק פרק ז הלכה יד):

"וכן מי ששחט חיה או עוף ובא אחר וכסה הדם שלא מדעת השוחט חייב ליתן כמו שיראו הדיינים, ויש מי שהורה שהוא נותן קנס קצוב והוא עשרה זהובים, וכן הורו שכל המונע הבעלים מלעשות מצות עשה שהן ראויין לעשותה וקדם אחר ועשאה משלם לבעלים עשרה זהובים".

אולם כתבו הפוסקים שכיום אין חובה לשלם עשרה זהובים או משום שמדובר בקנס שקנסו חכמים, ושבימינו שאין לנו דיינים סמוכים, אין דנים דיני קנסות (הגהות מיימוניות הל' חובל ומזיק פ"ז הי"ד, עפ"י רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה ה"ח; שכל דיני קנסות אין דנים אלא דיינים סמוכים שבארץ  ישראל; תוס' חולין פז ע"א ד"ה וחייבו רבן גמליאל).

אמנם יש הסוברים שרבן גמליאל חייב את החוטף לשלם לשוחט עשרה דינרים כשכר על הברכה שהוא בירך על כיסוי אדם במקום השוחט, ולפי זה מדובר בשווי ממוני. אך גם לשיטה זו לא דנים בימינו אדם שחטף מצווה לחברו. כיוון שבימינו שאין סמוכים דנים רק תביעות ממון שיש בהם חיסרון כיס לניזק אם לא נדון אותם, ולא תביעות ממוניות שאין בהם חיסרון כיס כמו בושת ופגם. לכן אין נזקקים לתביעה של "חוטף מצווה" כיוון שאין חיסרון כיס לאדם שחטפו לו אם לא יפצו אותו, אלא מניעת רווח בלבד (עפ"י רמב"ן חולין פז ע"א ד"ה אסיקנא, רשב"א שם ד"ה ומיהו). וכך פסק השו"ע (חו"מ סי' שפב סעי א) שבזמן הזה ב"ד לא נזקקים לדין זה.

לגבי השווי של "עשרה זהובים" וכיצד מחשבים את השווי של "עשרה זהובים". הנה כידוע כיוון שאנו פוסקים שמטבעות זהב (זהובים) נחשבות כפירות (פירא) ביחס למטבעות הכסף (טבעא). לפיכך כאשר קנסו חכמים את האדם שחטף מצווה לשלם עשרה זהובים, מתמחרים את זה לפי מחיר דינרים של כסף ששווים אותם עשרה דינרים של זהב, שגם מחירם משתנה מזמן לזמן.

לצורך החישוב; כידוע דינר זהב שווה 25 דינרים של כסף, ועשרה דינרים של זהב שווים 250 דינרים של כסף.

כידוע גם מטבעות הכסף שמוזכרים בדברי חז"ל יש להם משקל קבוע, וגם דינר אחד של כסף שוקל 4.8 גרם, יוצא מכך ש  250 דינרים של כסף צרוף שווים הוא 1.2 ק"ג כסף צרוף.

לפי המחיר המעודכן של כסף טהור כיום כ"ח כסלו ה'תשע"ט – מחיר עשרה זהובים הוא 2,088 ₪.

שתבורכו בחנוכה שמח ושנזכה לקיים מצוות בשמחה, אמן,

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

הרב אהוד אחיטוב | כ"ח כסלו תשע"ט 11:56