ושבתה הארץ
שבת לה'

שנת שמיטה במכון התורה והארץ

מה חדש

פרשת השבוע

בפרשתנו אנו רואים את תחנוניו של משה רבנו להכנס לארץ ישראל. חכמים כתבו שהסיבה שבגללה משה כל כך רצה להכנס לארץ אינה בגלל שרצה להנות מטובה ומפירותיה של הארץ, אלא משום שרצה לזכות ולקיים את המצוות התלויות בארץ, שלא יכל לקיימם בעודו במדבר. משה רבינו לא זכה לכך בסופו של דבר, אך אנחנו שזכינו לכך יכולים ללמוד מעט מתחנוניו של משה, ולהעיר את הזכות שנפלה בחלקנו לחיות בארץ ולקיים את מצוותיה.

עדכוני חודש סיוון 

השקיה בשמיטה מותרת בכמות ובתדירות הנדרשת לקיום הצמחים. לא מדובר ב'מדע מדויק' ולכן אין אפשרות לתת מינונים מדויקים, אך במידת האפשר יש למעט מההשקיה המתבצעת בכל שנה, הן בתדירות ההשקיה והן בכמות המים.

בכל הירקות המצויים כעת בשוק ישנה היתכנות שהם שייכים לשמיטה, כולל תותים ובננות, נוסף על כך כמעט לגבי כל הירקות בתקופה זו ישנו חשש איסור ספיחין (יוצאים מן הכלל ירקות בודדים: בטטה וחזרת), לכן חובה להקפיד לקנות את הירקות תחת הכשר.

קרא עוד

לוח זמני השמיטה


ט"ו אלול
סוף זמן שתילת עצי סרק
כ"ו אלול
סוף זמן שתילת פרחים וירקות
ראש השנה
איסור עבודות בקרקע, ירקות שנקטפים מעתה קדושים בקדושת שביעית
חודש תשרי
במהלך החודש מגיעים ירקות שביעית לשווקים
חודש טבת
תחילת הגעת פירות שביעית לשווקים
שביעי של פסח
ביעור מעשרות
חודש אייר
תחילת זמני ביעור של ירקות חורף
סוף חודש אלול
חתימה על פרוזבול
ראש השנה
תום שנת השמיטה, עבודות הקרקע מותרות
חנוכה
סיום ספיחין ברוב הירקות
חורף
תאריכי ביעור לפירות שונים
פסח
זמן ביעור היין

יש לי מושג

שמיטה בזמן הזה

מדברי התורה, מצוות השמיטה חלה רק בארץ ישראל שנאמר 'כי תבואו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה''. בדברי התלמודים מצאנו דיונים בשאלת הקשר בין חובת השמיטה מהתורה לבין דינים שונים שרק כשהם מתמלאים יהיה חיוב השמיטה מהתורה. הפוסקים נחלקו בשאלה זו ביחס לתוקפה של השמיטה בזמן הזה, בה נעדרים תנאים מסוימים המשפיעים על חיוב השמיטה.

קרא עוד
תוספת שביעית

בזמן שבית המקדש היה קיים, נאסרו כמה ממלאכות השדה שלושים יום לפני ראש השנה של שנת השמיטה. איסור זה הוא 'הלכה למשה מסיני', ונקרא תוספת שביעית. חכמים הרחיבו את זמן האיסור של תוספת שביעית וגזרו על חרישה בשדה תבואה כבר מחג הפסח, ובשדה האילן מחג השבועות. ככלל, לא נאסרו מלאכות דרבנן בתוספת שביעית, וגם מלאכות דאורייתא הותרו בה כאשר הן נעשות לצורך פירות שישית ולתועלתם. ורק מלאכות דאורייתא שתכליתן להכשיר את השדה ולהכינה לזריעה בשביעית נאסרו בתוספת...

קרא עוד
שמיטה מדרבנן

השלכות מעשיות: לאור האמור ששמיטה בימינו היא מדברי חכמים, הרי שלמעשה כל דיני השמיטה הם מדרבנן, ובכלל זה: איסור עשיית המלאכות, חיובי מצוות ה'עשה' של 'ושבתה הארץ', קדושת השביעית של הפירות, ושמיטת כספים. אחת ההשלכות של שמיטה מדרבנן, היא שאפשר למכור קרקע לנכרי על פי היתר המכירה, ואין בכך משום הפקעה של מצוות השמיטה מן התורה, כיוון שבנסיבות מסוימות הקלו הפוסקים להפקיע מצווה דרבנן באופן זמני. כמו כן, במקרים מסוימים הפוסקים מקלים יותר בנוגע למלאכות שמותר...

קרא עוד
קדושה ראשונה וקדושה שניה

במהלך ההיסטוריה היו שתי פעמים שארץ ישראל נתקדשה בידי עם ישראל בקדושה המחייבת את קיום המצוות התלויות בארץ. הקדושה הראשונה הייתה בכיבושיו של יהושע בן נון. כיבושים אלו המשיכו עם פטירתו ונסתיימו בימי דוד המלך, שהרחיב את שטחי כיבושו של יהושע. קדושה ראשונה זו בטלה עם חורבן הבית הראשון. הקדושה השניה הייתה עם עלייתו של עזרא הסופר ובית דינו. הם קידשו את רוב האזורים שהם ישבו בהם; היו אזורים שהם לא קידשו באופן מכוון, על מנת שבאזורים אלו לא יתחייבו במצוות...

קרא עוד
אוצר בית דין

אוצר בית הדין הוא תקנה שהובאה בתוספתא (שביעית פ"ח ה"א-ב) ומבוססת על כך שהתוצרת החקלאית הגדלה בשמיטה היא הפקר, וכולם יכולים ליטול ממנה בשווה.

קרא עוד
היתר המכירה

היתר המכירה הוא היתר שמבוסס על פסקו של שו"ת 'שמן המור' (יו"ד סימן ד). הוא אף נפסק בידי ר' יצחק אלחנן, ר' שמואל מוהליבר ור' יהושע מקוטנא והתבסס ברבות השנים בידי הרבנים הראשיים לדורותיהם, ובראשם מרן הרב קוק.  

קרא עוד
מושגים נוספים

אוצר הארץ

בהדרכת מכון התורה והארץ הוקם אוצר הארץ, אוצר הארץ דואג להבאת השמיטה אליכם הביתה, לחלוקת פירות וירקות לעניים, חיזוק החקלאות היהודית, וקיום השמיטה כמאמרה. הצטרפו גם אתם והיו חלק מהמהלך הגדול הזה.
 
למידע נוסף

שמיטה TV

אוצר הארץ מהשדה לצרכן

התלוו אלינו לתהליך שעוברים הפירות והירקות החל מהשדה, דרך המחסנים, ההובלה ועד חנויות אוצר הארץ

אוצר בית דין - מימי התוספתא עד היישום בימינו

מה משמעותו של אוצר בית דין? האם הוא מתקיים בימינו באותו האופן שבו הוא התקיים בתקופת חז"ל? האם הוא הפתרון המועדף בשנת השמיטה?

פרק עשרים וארבעה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

לימון בתחילת השמיטה קדוש בקדושת שביעית?

ממתי צריך להתייחס ללימונים שקוטפים מהעץ בקדושת שביעית? ומה דינם של שאר פירות ההדר?

פרק עשרים ושלושה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

ביעור שביעית מה זה?

מהי מצות ביעור פירות שביעית ומה הרעיון שעומד מאחריה?
פרק תשיעי בסדרת מסבירים שמיטה

האם מותר לרסס נענע שמתפשטת בגינה?

האם יש קדושת שביעית בירק כשהוא מחובר לקרקע? איך נכון לטפל בנענע המתפשטת

פרק עשרים ושניים בסדרת שמיטה ב-2 דקות

טיפול בדשא בשמיטה

איך מטפלים בדשא בשמיטה? האם מותר להשקות ולכסח אותו? ומה עושים אם חלק מהדשא התייבש?

פרק עשרים ואחד בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מהם גבולות הארץ בשמיטה?

גבולות עולי מצרים, גבולות עולי בבל, מה ההבדל ההלכתי ביניהם?
פרק שמיני בסדרת מסבירים שמיטה

הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעית

האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן קדוש בקדושת שביעית?

פרק עשרים בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הקשר בין חנוכה לשמיטה | כיצד השפיעו החשמונאים על גבולות הארץ

מה הקשר בין חנוכה לשמיטה? האם כיבושי החשמונאים נותרו קדושים עד היום?

פרק תשעה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מה מוגדר כהפסד פירות שביעית?

מהי ההגדרה של הפסד פירות שביעית? האם הדבר אסור משום קדושתם או מסיבות אחרות? ומה ההשלכה של שאלה זו לשאלת סחיטת מיץ מן הפירות?

פרק שמונה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הכנת הגינה לחורף בשמיטה

כיצד מתמודדים עם נזקי החורף בגינה? מה מותר ומה אסור?

פרק שבעה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מאמרים בנושא השמיטה

שמיטת כספים – שיא השמיטה

מדוע שמיטת כספים היא שיאה של שנת השמיטה? ומה הסיבה אם כן שהיא מתקיימת דווקא בסופה ולא...

הרב יצחק דביר קרא עוד
ייצוא פירות שביעית לחוץ לארץ

האיסור לייצא פירות שביעית לחו"ל נוגע כנראה רק לפירות שמוציאים אותם כדי לאכול או לשתות...

הרב יהודה זולדן קרא עוד
ניכוש עשבים בשמיטה

מלאכת ניכוש העשבים נמנתה בברייתא בין המלאכות האסורות. פעולות הניכוש והכיסוח המוזכרות כאן...

הרב יצחק דביר קרא עוד
נטיעה וחרישה בשמיטה לצורכי היישוב

במהלך השמיטה נערכו נטיעות יזומות מטעם קק"ל, העוסקת בייעור אדמות המדינה. נטיעות אלו עוררו...

הרב נתנאל אוירבך קרא עוד
toraland whatsapp