ושבתה הארץ
שבת לה'

שנת שמיטה במכון התורה והארץ

מה חדש

פרשת השבוע

בסיומה של שנת השמיטה, כל מי שיש לו הלוואה שפירעונה חל בשנה השביעית היא נשמטת, ולמלווה אסור לתבוע את החזרתה. והשאלה, כיצד דורשת התורה דרגה גבוהה כזו של וויתור על כסף, הרי זו הלוואה שיש להחזירה, ולפעמים זהו סכום גבוה מאוד שניתן כהלוואה וכיצד דורשת התורה שייהפך סכום זה למענק? התשובה היא, שאחרי שנה שלימה של הפקרת השדות ויצירת שוויון מעמדי, נוצרה אחווה ורעות בין כולם, כמו משפחה, ולכן באופן טבעי בן משפחה שנזקק להלוואה, ולמלווה לא חסר, הוא מוכן לוותר על ממונו ואומר "משמט אני" בנפש חפצה. כך מהווה שמיטת הכספים סיכום נאות של שנת השמיטה, ועמידה בהצטיינות במבחן האחווה.

עדכוני חודש תמוז 

כל הפירות המצויים כעת על העצים כבר שייכים לשמיטה.
גם בשוק אין פירות מיבול או איחסון שישית, למעט תפוחי עץ וכד' שחלקם מאחסון.
כל הירקות המצויים כעת בשוק גדלו בשמיטה ויתכן שיש עליהם דיני שביעית, כולל תותים ובננות, נוסף על כך כמעט לגבי כל הירקות בתקופה זו ישנו חשש איסור ספיחין, לכן חובה להקפיד לקנות את הירקות תחת הכשר.

קרא עוד

לוח זמני השמיטה


ט"ו אלול
סוף זמן שתילת עצי סרק
כ"ו אלול
סוף זמן שתילת פרחים וירקות
ראש השנה
איסור עבודות בקרקע, ירקות שנקטפים מעתה קדושים בקדושת שביעית
חודש תשרי
במהלך החודש מגיעים ירקות שביעית לשווקים
חודש טבת
תחילת הגעת פירות שביעית לשווקים
שביעי של פסח
ביעור מעשרות
חודש אייר
תחילת זמני ביעור של ירקות חורף
סוף חודש אלול
חתימה על פרוזבול
ראש השנה
תום שנת השמיטה, עבודות הקרקע מותרות
חנוכה
סיום ספיחין ברוב הירקות
חורף
תאריכי ביעור לפירות שונים
פסח
זמן ביעור היין

יש לי מושג

שמיטה בזמן הזה

מדברי התורה, מצוות השמיטה חלה רק בארץ ישראל שנאמר 'כי תבואו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה''. בדברי התלמודים מצאנו דיונים בשאלת הקשר בין חובת השמיטה מהתורה לבין דינים שונים שרק כשהם מתמלאים יהיה חיוב השמיטה מהתורה. הפוסקים נחלקו בשאלה זו ביחס לתוקפה של השמיטה בזמן הזה, בה נעדרים תנאים מסוימים המשפיעים על חיוב השמיטה.

קרא עוד
תוספת שביעית

בזמן שבית המקדש היה קיים, נאסרו כמה ממלאכות השדה שלושים יום לפני ראש השנה של שנת השמיטה. איסור זה הוא 'הלכה למשה מסיני', ונקרא תוספת שביעית. חכמים הרחיבו את זמן האיסור של תוספת שביעית וגזרו על חרישה בשדה תבואה כבר מחג הפסח, ובשדה האילן מחג השבועות. ככלל, לא נאסרו מלאכות דרבנן בתוספת שביעית, וגם מלאכות דאורייתא הותרו בה כאשר הן נעשות לצורך פירות שישית ולתועלתם. ורק מלאכות דאורייתא שתכליתן להכשיר את השדה ולהכינה לזריעה בשביעית נאסרו בתוספת שביעית.

קרא עוד
שמיטה מדרבנן

השלכות מעשיות: לאור האמור ששמיטה בימינו היא מדברי חכמים, הרי שלמעשה כל דיני השמיטה הם מדרבנן, ובכלל זה: איסור עשיית המלאכות, חיובי מצוות ה'עשה' של 'ושבתה הארץ', קדושת השביעית של הפירות, ושמיטת כספים. אחת ההשלכות של שמיטה מדרבנן, היא שאפשר למכור קרקע לנכרי על פי היתר המכירה, ואין בכך משום הפקעה של מצוות השמיטה מן התורה, כיוון שבנסיבות מסוימות הקלו הפוסקים להפקיע מצווה דרבנן באופן זמני. כמו כן, במקרים מסוימים הפוסקים מקלים יותר בנוגע למלאכות שמותר...

קרא עוד
קדושה ראשונה וקדושה שניה

במהלך ההיסטוריה היו שתי פעמים שארץ ישראל נתקדשה בידי עם ישראל בקדושה המחייבת את קיום המצוות התלויות בארץ. הקדושה הראשונה הייתה בכיבושיו של יהושע בן נון. כיבושים אלו המשיכו עם פטירתו ונסתיימו בימי דוד המלך, שהרחיב את שטחי כיבושו של יהושע. קדושה ראשונה זו בטלה עם חורבן הבית הראשון. הקדושה השניה הייתה עם עלייתו של עזרא הסופר ובית דינו. הם קידשו את רוב האזורים שהם ישבו בהם; היו אזורים שהם לא קידשו באופן מכוון, על מנת שבאזורים אלו לא יתחייבו במצוות...

קרא עוד
אוצר בית דין

אוצר בית הדין הוא תקנה שהובאה בתוספתא (שביעית פ"ח ה"א-ב) ומבוססת על כך שהתוצרת החקלאית הגדלה בשמיטה היא הפקר, וכולם יכולים ליטול ממנה בשווה.

קרא עוד
היתר המכירה

היתר המכירה הוא היתר שמבוסס על פסקו של שו"ת 'שמן המור' (יו"ד סימן ד). הוא אף נפסק בידי ר' יצחק אלחנן, ר' שמואל מוהליבר ור' יהושע מקוטנא והתבסס ברבות השנים בידי הרבנים הראשיים לדורותיהם, ובראשם מרן הרב קוק.  

קרא עוד
מושגים נוספים

אוצר הארץ

בהדרכת מכון התורה והארץ הוקם אוצר הארץ, אוצר הארץ דואג להבאת השמיטה אליכם הביתה, לחלוקת פירות וירקות לעניים, חיזוק החקלאות היהודית, וקיום השמיטה כמאמרה. הצטרפו גם אתם והיו חלק מהמהלך הגדול הזה.
 
למידע נוסף

שמיטה TV

אוצר הארץ מהשדה לצרכן

התלוו אלינו לתהליך שעוברים הפירות והירקות החל מהשדה, דרך המחסנים, ההובלה ועד חנויות אוצר הארץ

אוצר בית דין - מימי התוספתא עד היישום בימינו

מה משמעותו של אוצר בית דין? האם הוא מתקיים בימינו באותו האופן שבו הוא התקיים בתקופת חז"ל? האם הוא הפתרון המועדף בשנת השמיטה?

פרק עשרים וארבעה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

לימון בתחילת השמיטה קדוש בקדושת שביעית?

ממתי צריך להתייחס ללימונים שקוטפים מהעץ בקדושת שביעית? ומה דינם של שאר פירות ההדר?

פרק עשרים ושלושה בסדרת שמיטה ב-2 דקות

ביעור שביעית מה זה?

מהי מצות ביעור פירות שביעית ומה הרעיון שעומד מאחריה?
פרק תשיעי בסדרת מסבירים שמיטה

האם מותר לרסס נענע שמתפשטת בגינה?

האם יש קדושת שביעית בירק כשהוא מחובר לקרקע? איך נכון לטפל בנענע המתפשטת

פרק עשרים ושניים בסדרת שמיטה ב-2 דקות

טיפול בדשא בשמיטה

איך מטפלים בדשא בשמיטה? האם מותר להשקות ולכסח אותו? ומה עושים אם חלק מהדשא התייבש?

פרק עשרים ואחד בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מהם גבולות הארץ בשמיטה?

גבולות עולי מצרים, גבולות עולי בבל, מה ההבדל ההלכתי ביניהם?
פרק שמיני בסדרת מסבירים שמיטה

הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעית

האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן קדוש בקדושת שביעית?

פרק עשרים בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הקשר בין חנוכה לשמיטה | כיצד השפיעו החשמונאים על גבולות הארץ

מה הקשר בין חנוכה לשמיטה? האם כיבושי החשמונאים נותרו קדושים עד היום?

פרק תשעה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מה מוגדר כהפסד פירות שביעית?

מהי ההגדרה של הפסד פירות שביעית? האם הדבר אסור משום קדושתם או מסיבות אחרות? ומה ההשלכה של שאלה זו לשאלת סחיטת מיץ מן הפירות?

פרק שמונה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

הכנת הגינה לחורף בשמיטה

כיצד מתמודדים עם נזקי החורף בגינה? מה מותר ומה אסור?

פרק שבעה עשר בסדרת שמיטה ב-2 דקות

מאמרים בנושא השמיטה

ביעור באבוקדו

החובה לבער את הפירות חלה על כל הגידולים שיש בהם קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים מהי דרך...

ד"ר מרדכי שומרון קרא עוד
ביעור פירות שביעית בשבת ויום טוב

האם מותר להפקיר בשבת ויום טוב? והאם מותר לזכות בחפצי הפקר בשבת וביום טוב גם אם הופקרו ביום...

הרב אהוד אחיטוב קרא עוד

הרב יהודה הלוי עמיחי קרא עוד
toraland whatsapp