הלכות הארץ


קיצור הלכות המצוות התלויות בארץ
על הלכות תרומות ומעשרות, חלה, ערלה, כלאיים ומתנות עניים

אודות הספר

ספר 'הלכות הארץ' - כפשוטו וכמדרשו - הלכות ופסקים של המצוות המיוחדות לארץ ישראל. בספר כלולים הלכות תרומות ומעשרות, חלה, ערלה, כלאיים ומתנות עניים, הלכות שמתאימות לכל אדם בביתו. אין דומות הבעיות של המגזר הציבורי והפתרונות המוצעים להן, ואף לא הפסיקה עבור מגזר זה, לבעיות המגזר הפרטי ופתרונותיהן ולפסיקה עבור מגזר זה. לכך ראינו צורך לחבר קיצור של פסקי הלכות המיוחד למגזר הפרטי.

המגמה שהייתה לנגד עינינו בכתיבת הספר, להוציא לאור ספר כתוב בלשון השווה לכל נפש בלשון הנהוגה בימינו. השתדלנו להביא את ההלכות השכיחות, שאנשים נתקלים בהן ולהתעלם ממקרים והלכות שאינם מצויים, גם אם נכתבה סביבם ספרות הלכתית ענפה. כמו כן השתדלנו עד כמה שאפשר להביא הלכה פסוקה, למעט ולקצר בהערות, ולציין רק את המקורות המרכזיים והמקורות המסכמים את הנושא.

2023 תשפ"ג © כל הזכויות שמורות למכון התורה והארץ