שנת תשפ"א הינה שנת מעשר עני, כלומר השנה השישית במניין שנות מחזור השמיטה.

חיוב מעשר עני במרבית הפירות הוא בפירות החונטים לאחר ט"ו בשבט תשפ"א. באתרוג הולכים בתר לקיטה ולפיכך יתחייבו במעשר עני הפירות שילקטו לאחר ט"ו בשבט תשפ"א. בשאר ההדרים הסתפקו האם דומים לאתרוג או לשאר פירות, לפיכך צריך להתנות בזמן ההפרשה כמפורט להלן.

בירקות יתחייבו הירקות הנלקטים בין א' תשרי תשפ"א לא' תשרי תשפ"ב. בתבואה (5 מיני דגן וקטניות) יתחייבו אלו שהגיעו לשליש גידול גרגר בין א' תשרי תשפ"א לא' תשרי תשפ"ב.

 פירוט שנות המעשר במניין השמיטה הנוכחי

שנה ראשונה לשמיטה תשע"ו מעשר שני
שנה שניה לשמיטה תשע"ז מעשר שני
שנה שלישית לשמיטה תשע"ח מעשר עני
שנה רביעית לשמיטה תשע"ט מעשר שני
שנה חמישית לשמיטה תש"פ מעשר שני
שנה שישית לשמיטה תשפ"א מעשר עני
השנה השביעית תשפ"ב שמיטה
toraland whatsapp