שנת תשפ"ב הינה שנת שמיטה

פירות שנה זו מופקרים ופטורים מתרומות ומעשרות, פירות הגדלים בפתרונות הלכתיים שאינם חייבים בשמיטה, כגון: מצע מנותק, היתר המכירה - יש להפריש מהם גם מעשר עני וגם מעשר שני מספק:

החיוב להפריש גם מעשר שני חל במרבית הפירות בפירות החונטים לאחר ראש השנה תשפ"ב. (באתרוג הולכים בתר לקיטה ולפיכך יתחייבו גם במעשר עני הפירות שילקטו לאחר ראש השנה תשפ"ב. בשאר ההדרים הסתפקו האם דומים לאתרוג או לשאר פירות, לפיכך צריך להתנות בזמן ההפרשה כמפורט להלן).

בירקות יתחייבו בשני המעשרות מספק הירקות הנלקטים בין א' תשרי תשפ"ב לא' תשרי תשפ"ג. 

בתבואה (5 מיני דגן וקטניות) יתחייבו בשני המעשרות מספק  אלו שהגיעו לשליש גידול גרגר בין א' תשרי תשפ"ב לא' תשרי תשפ"ג.

 פירוט שנות המעשר במניין השמיטה הנוכחי

שנה ראשונה לשמיטה תשע"ו מעשר שני
שנה שניה לשמיטה תשע"ז מעשר שני
שנה שלישית לשמיטה תשע"ח מעשר עני
שנה רביעית לשמיטה תשע"ט מעשר שני
שנה חמישית לשמיטה תש"פ מעשר שני
שנה שישית לשמיטה תשפ"א מעשר עני
השנה השביעית תשפ"ב שמיטה
toraland whatsapp