זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

כוי

כּוֹי

הכוי נזכר במשנה בתור מין בעל חיים, ספק חיה ספק בהמה. הרמב"ם אינו מזהה את הכוי עם מין בעל חיים מסוים אלא מביא מדברי חז"ל בתלמוד הבבלי:[1] "הוא מין שצורתו בין העִזים והצבאים, וכך אמרו כוי בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם מין חיה הוא או מין בהמה".[2] ב"משנה תורה" הוא הגדיר את הכוי ודיניו: "כלאים הבא מבהמה טהורה עם חיה טהורה, הוא הנקרא כוי, חלבו אסור ואין לוקין עליו ומכסין את דמו".[3][1].חולין פ ע"א.

[2].פהמ"ש בכורים ב, ח.

[3].הלכות מאכלות אסורות א, יג.

toraland whatsapp