זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

חלתית

חלתית

כלך החלתית

חִלְתִּית

החלתית נזכרת כמה פעמים במשנה, והרמב"ם מזהה אותה בשם הערבי "חִלְתִּית" (حلتيت).[1] עם זאת, במשנה מובאת החלתית בכפיפה אחת עם סממנים נוספים שלדעת הרמב"ם הם חלקים שונים של אותו צמח: "התיה והחלתית והאילום – וחלתית הוא 'אלחלתית', והתייה – יש אומרים שרשי החלתית, והאילום – 'אלאנג'דאן' והוא שורש של אחד ממיני החלתית שאינו מאכל אדם, אבל משתמשין בו מעט באוכל כדרך שמערבין 'בורק' או פיגם".[2] ביאור דומה הוא מבאר בנוגע ל"התיה והחלתית" שנזכרים במשנה עם מיני בשמים ותבלינים שונים, ומוסיף: "והרבה מתבלין את האוכלין בארצות הקרות בתיה ופיגם וחלתית, על אף שאין ריחן נעים, ודי בכך שהרופאים מזכירין אותן בספרי המזונות".[3] הרמב"ם מזכיר שוב את החלתית ואת שמותיה בחיבורו הרפואי שנכתב בערוב ימיו, ודומה ששם מובא הסבר יותר מעודכן. לדבריו, ה"אנג'ד'אן" (انجخذان) הוא עלה הצמח, ולא השורש שנזכר בשמות אחרים.[4] לפי זה אפשר שהוא "עלה שלחלתית" שנזכר במשנה.[5]

החִלְתִּית מזוהה בלא ספק עם כלך החלתית (Ferula asa-foetida), צמח שגדל בפרס. כשאומרים סתם חלתית מתכוונים לגושי השרף שמפיקים מן הצמח עד היום; צבעם חום, טעמם חריף וריחם עז. "קורט שלחלתית" שנזכר במשנה הוא כנראה חתיכה משרף הצמח שבמגע עם שומן בהמה מתמעטת חריפותו.[6] בכמות קטנה השתמשו בו לתבלין ולרפואת אדם ובהמה.[7] בעולם הרפואה הקדום נחשב טבע החלתית חם ויבש.[8] וכדי לאזן את מזג גופו של האדם, הרמב"ם ממליץ לאכול ממנו מעט בימי הגשמים.[9] בנוגע לשיקוי רפואי שנעשה מחלתית, לכתחילה אין להשרותו בשבת ביין כדרך שמורגלים לעשותו, ובדיעבד ניתן להתקינו בדרך אחרת.[10] מכל מקום, הוא פסק להלכה שמותר בשבת לשתות שיקוי זה "במקומות שנהגו הבריאים לשתות החלתית".[11][1].פהמ"ש שבת כ, ג ועוד.

[2].פהמ"ש טבול יום א, ה. "בַּוְרַק" (بورق) הוא הנתר הטבעי (נטרון, סודה).

[3].פהמ"ש עקצים ג, ה.

[4].רמב"ם, ביאור, מס' 18; שם, מס' 223.

[5].עבודה זרה ב, ז.

[6].פהמ"ש עבודה זרה ב, ו.

[7].והר"י קאפח כתב שבימיו נהגו ליתנו בתערובת סממני מרפא שנותנים לבעלי            חיים שנצטננו, ובייחוד לחמורים; ראו מחברת הצמחים, עמ' 45, הערה 50.

[8].רמב"ם, פרקי משה, עמ' 261.

[9].הלכות דעות ד, ח.

[10].הלכות שבת כב, ז.

[11].הלכות שבת כא, כב.

toraland whatsapp