זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

עדשים

עדשים

עדשה תרבותית

עֲדָשִׁים

העדשים נזכרות כמה פעמים במשנה. הרמב"ם לא נצרך להתייחס במפורש לזיהוין מפני שמדובר בצמח ידוע. הצמח מופיע בפירושו בשם הערבי "עדס" (عدس), עֲדָשָׁה תַּרְבוּתִית (Lens culinaris).[1] הרמב"ם מבאר בעקבות התלמוד הירושלמי, ש"עדשים המצריות" הן עדשים שקצותיהן מחודדות. עדשים אלו נכללות בין צמחי הבר שגדלים מאליהם,[2] ולפיכך פטורים מתרומה וממעשרות.[3] ה"אשישים" הם קמח העדשים.[4][1].פהמ"ש כלאים ב, ב; תרומות י, א; שבת ז, ד; ביצה א, ח; נגעים ו, א.

[2].פהמ"ש מעשרות ה, ז, והשווה ירושלמי, שם, נב ע"א: "כל שגלגליהן חדין". לדעת פליקס, הכוונה היא לעדשים האדומות הקטנות שהיקף שולי הזרע העגול שלהן חד; ראו י' פליקס, תלמוד ירושלמי, מסכת מעשרות, רמת גן תשס"ה, עמ' 260. עם זאת, אם מדובר במין בר כדעת הרמב"ם, אפשר שהכוונה לעדשה המזרחית (Lens orientalis), עדשה שפריה ארוך במידה ניכרת מרוחבו, וממנה כנראה טופח המין התרבותי.

[3].הלכות תרומות ב, יב; שמיטה ויובל ח, יג.

[4].פהמ"ש נדרים ו, י.

toraland whatsapp