התורה והארץ ג

התורה והארץ ג

אסופת מאמרים ומחקרים תורניים בנושא: לזכר הרב הגאון הרב ישראלי התכתבויות וממשנתו של הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל, תרומות ומעשרות, כלאים, ערלה, הלכות תולעים ביכורים, לזיהוי התכלת, נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
אזל מהמלאי

אנו מרגישים, הן את החובה והן את הזכות, להקדיש את ספר התורה והארץ חלק ג' לזכרו של רבינו הגדול מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל. רבינו זצ"ל, לימד אותנו תורה בעת שהיינו בישיבה, ואף לאחר שיצאנו ממנה. הוא הינחה אותנו הן במישור הפרט והן במישור הכלל. כיון שהיה קרוב לתורת ארץ ישראל מעת היותו רבו של כפר הרואה, זכינו, אנו, במכון התורה והארץ להיות קשורים אליו, ולשאול אותו "דבר ה' - זו הלכה" (שבת קלח ע"ב). אחד המדורים המרכזיים של הספר הוא מדור המכתבים שזכינו בע"ה לקבל מרבינו זצ"ל, וכן פסקי הלכה ששמענו ממנו בעל פה. אנו בטוחים שמלבד הערך הסגולי של הדברים, בבחינת דבריהם של צדיקים - הם הם זכרונם (ב"ר פר פב פיס' י) יימצאו הרבנים ושוחרי תורת ארץ ישראל הרבה פנינים במכתבים ובפסקים אלו.

 

בשנתיים האחרונות, פירסמנו את חידושי ההלכה ובירור השאלות שעסקנו בהם בחוברת "אמונת עתיך", שאנו מוציאים אחת לחודשיים. עם זאת, בחוברת הגבלנו את עצמנו בבירורים קצרים כדי לא לעייף את הקורא. ישנם לפעמים שאלות ונושאים שקשה להקיפם במאמרים קצרים, ע"כ ראינו צורך לפרסמם במסגרת אחרת, ולכך נועד ספר התורה והארץ.

 

לא נרחיב את הדיבור על מיגוון הנושאים המופיעים בספר, כי זאת אפשר לראות בתוכן הענינים, נדגיש רק את כתה"י שהגיעו לידינו שאותם אנו מפרסמים בע"ה. ראשית, הערותיו לרמב"ם (זרעים) של הרה"ג שלום יוסף הלוי פייגנבוים זצ"ל, שהיה תלמיד חכם מובהק בליטא (ראה בהערה בתחילת מאמרו). קיבלנו את כתה"י מר' יששכר יעקבסון הי"ו שמצאו בגניזה של בית העלמין (חולון) ולכך נתונה תודתנו. שנית, אנו מפרסמים את הערותיו למשניות (זרעים) של הרה"ג פתחיה מנקין זצ"ל אביו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל. ואחרון חביב, את כתה"י של מאמר על נתינת ספק במעשר עני, מפנקסו של הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים (אדר"ת). שני כתבי היד האחרונים הגיעו לידינו ממשפחת נריה - ותודתנו על כך.

 

ברצוננו לסיים במה שפתחנו תחילה, ולהביא את מה שכתב מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל, בעת פטירתו של מרן הגריא"ה הרצוג זצ"ל - וראויים הדברים למי שאמרם.

 

סילוקם של צדיקים(מתוך התורה והמדינה קובץ ט-י עמ' ג מאת הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל) מצינו שסילוקם של צדיקים קשה לפני הקב"ה מחורבן בית המקדש, דאילו התם נאמר: "והפלא ה' את מכותיך", ואילו הכא כתיב: "הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא" (איכ"ר א לז).

 

ירידת העם בחורבן ביהמ"ק - ירידה נוראה ונפלאה היא כאחד. נפלאה היא באשר למרות הירידה יש בה גם נס נסתר, כדברי חז"ל:

 

"מזמור לאסף" - וכי מזמור הוא? כך אמר אסף: לא מוטב שהפיג הקב"ה חמתו בעצים ואבנים, ולא בבניו? (ילק"ש) .

 

כי גם בחורבן ביהמ"ק הותיר ה' לנו שריד כמעט. ובו בזמן ששפך חמתו על עצים ואבנים, כבר עמדה מוכנה יבנה וחכמיה, נמשכת שושלת התורה למרות חורבן המדינה. ויבנה זו עסקה בהתקנת תקנות, שכחוט השני עברה בהן התקוה של "מהרה יבנה ביהמ"ק". ואם אמנם "שכינתא בגלותא" הרי נחמה גדולה בזה שכל מקום שגלו שכינה עמהם. ועל כן עם גודל הירידה צויין גם הפלא של "הסתר אסתיר" - "ותרד פלאים".

 

גדולה מזה מיתת צדיקים שבה נאמר "הפלא ופלא", כשבעוון הדור נלקח הצדיק, בעוד שאין נראית התמורה. כלל נקוט בידינו "וזרח השמש ובא השמש" - עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי. אולם כשהשמש באה מבלי שנבחין בזריחה חדשה, כשמסתלק הצדיק והחלל נשאר ריק - שינוי הוא מדרכו של עולם. פלא הוא, ירידת פלאים של הפלא ופלא, ירידה המסוכנת פי כמה מחורבן ביהמ"ק. באשר חורבן העם - חורבן מקדש הרוח הוא, אשר בו התנחמנו בהשפך חמת ה' על עצים ואבנים.

 

אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

 

נשמור לכל הפחות מכל משמר על ירושתו הרוחנית. בעלי תורה יתעמקו ביתר שאת בגנזי חדריה, בעלי עבודה וגמילות חסדים ימלאו תפקידם ביתר מסירות, וכולנו יחד נאחז בכל עוז בהגדרתו את התקופה כ"ראשית צמיחת גאולתנו". יהא זה המצפן אשר לפיו נכוון דרכנו כלפי חוץ וכלפי פנים כאחד.

 

יהא זכרו ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים עד יקום לגורלו לקץ הימין.

 

טבת תשנ"ז יואל פרידמן מכון התורה והארץ 

 

toraland whatsapp