ברכות

מאמרים

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?

הרב איתן קופיאצקי

מאמרים

מפני מה אין מברכים על מצוות צדקה? והאם מצות צדקה בעי כוונה?

אי זו מצוה מברכין על עשייתה ועל איזו אין מברכין (כגון צדקה ושאר גמילות חסדים)? והאם מצוות צדקה בעי כוונה?