סוכות

מאמרים

ברכת הבנים – למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי

בחיבור לשורשים מימי האבות ויציאת מצרים הוא הבסיס לכל קיומנו כאומה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ברכת "שהחיינו" וברכת "לעשות סוכה" בארץ ישראל

כל מצוה שעשייתה היא גמר חיובה מברך בשעת עשייה, וכל מצוה שיש אחר עשייתה צווי אחר אינו מברך אלא בשעה שעושה הצווי האחרון

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

בנית סוכות ברחובות ארץ ישראל

מהירושלמי (סוכה ג, א) עולה שלא בכל תנאי התירו לבנות סוכה ברשות הרבים

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ענני כבוד במדבר, סוכות ממש בארץ ישראל

"...למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

תוכן העניינים

ספר שבו מלוקטים הקידושים, הברכות, התפילות שנאמרים בתוך הסוכה, עם פירושים ורעיונות של רבני גוש קטיף. הפירושים והרעיונות...