מחצית השקל לשנת תשפ"ד

שווי מחצית השקל כיום

הרב יהודה הלוי עמיחי | אדר ב תשפ"ד
מחצית השקל לשנת תשפ"ד

 

 

לפי המשקל

נחלקו המפרשים האם השקל בימינו משקלו 14.6 גרם כסף (דעת רש) או משקלו 17 גרם כסף (דעת הרי). הרמב"ן מספר שתחילה סבר כדעת הרי"ף ואולם כשעלה לארץ ובדק את שקלי הארץ מצא כדעת רש"י שהשקל משקלו 14.6 גר' כסף. יש לציין שבחפירות והתגליות שמצאו בתקופה האחרונה נמצאו מטבעות של שקל ובכולן המשקל הוא כדעת רש"י (עיין בספר מערות במדבר יהודה).

השו"ע (חו"מ פח סעי' א, יו"ד סי' שה סעי' א) הכריע כדעת הרי"ף שהשקל הוא הגדול יותר ומשקלו 17 גר'.

העולה שמחצית השקל הוא 8.5 גר' כסף.

 

ב. משקל השעורה

יש המודדים את השקל על פי משקל השעורה, כאשר השקל הוא 384 שעורות, וכאן נשאלת השאלה מה משקל השעורה, יש שמדדו אותה לפי 0.05 גרם, ולפי הסבר זה יוצא ששקל הוא 19.2 גר', ואם אנו שוקלים את השעורה של ימינו הרי משקלה 0.04 גר' וממילא השקל הוא  15.36גר' .

מחצית השקל לפי מדידות אלו הוא 9.6 גרם, או 7.68 גרם.

 

ג. להלכה

להלכה מחצית השקל בדיני תורה הוא 9.6 גר' כסף (פדיון הבן). ואילו בדברים שהם זכר או דרבנן אפשר להסתפק שמחצית השקל היא 8.5 גרם כסף כפי משקל השקל שנפסק בשו"ע. (עיין מדות ושעורי תורה עמ' תצ).

 

ד. המציאות

בתאריך כח אדר תשפ, מחיר גרם כסף 2.793 ש"ח.

 

מחצית השקל 9.6 גרם

מחצית השקל 8.5 גרם

     

מחצית השקל בשקלים

26.8 ₪

23.74ש"ח

     

מחצית השקל כולל מע"מ

31.37 ₪

22.78ש"ח

 

יש להעיר שעל פי המציאות בעולם (המהפכות ומלחמות והנפט) ערך הכסף והזהב משתנה במהירות, כמו כן הדולר יש בו תנודות רבות. על כן יש לעקוב אחר המציאות ולעשות את החישוב לפי תאריך נתינת מחצית השקל, כל החשבונות המופיעים כאן הם נכונים לתאריך כח אדר א' תשפ"ד. 

 

כתבנו את ערכי מחצית השקל האמיתי, למהדרין במצוות ורוצים לקיים זכר למחצית השקל כפי שנהג בזמן שבית המקדש היה קיים. כתב המשנה ברורה (באור הלכה תרצ"ד ד"ה ויש) שזה רק למי שעזרו הקב"ה שיכול ליתן, אבל מי שמתקשה והמחיר גבוה יתן ג' מטבעות של חצי שקל (בימינו שקל וחצי).

 

ערך הפרוטה היום (כח אדר א תשפ) הוא 6.98 אגורות, ובתוספת מע"מ ערכו 8.2 אגורות. המטבע הקטנה ביותר לפדיון מעשר שני 10 אגו'.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

toraland whatsapp