קצירת חדש

מאמרים

קציר העומר בזמן הזה – תגובה

בדבר שאלה מדוע לא נקצור את העומר גם בזמן הזה, לא ירדתי לסוף דעתו, על איזה 'קציר עומר' הוא מדבר? לצערנו, אין לנו בית מקדש...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קציר העומר בזמן הזה

אין קוצרים את העומר בליל ט"ז בניסן, למרות שיכול להתיר את הקציר הרגיל של שאר התבואה, מחשש שמא יאמרו: 'קידשו את העומר'

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קציר חדש בשדות בית השלחין בימנו ואחסונו בממגורות (תגובה)

ידידי הרב שמואל דוד הסתפק בחוברת "אמונת עיתך" (41 עמ' 15) בעניין קציר משדות בית השלחין בימינו ונטה לאסור ובמיוחד את...

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

קציר חדש למאכל בהמה

האם מותר לקצור תבואה (חטה) מדשה קודם פסח למאכל בהמה?

הרב שמואל דוד