הגדרת אילן

מאמרים

השתלשלות בהגדרות אילן וירק מספרות התנאים ועד פוסקי המאה השבע עשרה

ירק או אילן? ההגדרה נצרכת להלכה לצורך סיווג נושאים כמו ברכות, כלאים וערלה הרב סוקר במאמר את השתלשלות ההגדרות, הדיונים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הגדרת אילן וירק בהלכה

להגדרה של אילן לעומת הגדרתו של ירק - יש משמעויות רבות בהלכה. הנפק"מ הן בהקשר לברכות, ערלה וכלאים. (התורה והארץ חלק ג'...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין ערלה בענף העולה מאילן שיבש

עץ מת וגזעו יבש עד גובה פני הקרקע, והנה עלה ענף מהשורשים שמתחת לארץ והוא מתפתח לעץ, האם צריך לספור לו שנות ערלה מחדש?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות

איסור ערלה חל רק על מינים המוגדרים כאילן, פוסקים רבים במהלך הדורות דנו לאיזו משפחה שייך הפטל, האם נחשב כאילן ופירותיו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפלפל החריף - אילן או ירק

בכל קהילות ישראל נהוג לאכול פלפל חריף, אך האם הוא מוגדר כירק או כאילן? האם מותר לאוכלו בשלשת השנים הראשונות?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סיכום סיור בשטחי גידול אוסנה ופטל

רבני המכון ביקשו לברר את תכונותיו של צמח הפטל. ההתייחסות ההלכתית לפטל אינה מבוררת דיה, וישנן מחלוקות בפוסקים אם נחשב...

מאיר פרנקל