ביעור

מאמרים

ביעור באבוקדו

החובה לבער את הפירות חלה על כל הגידולים שיש בהם קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים מהי דרך הביעור, האם על ידי הפקרת הפירות...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

ביעור פירות שביעית בשבת ויום טוב

האם מותר להפקיר בשבת ויום טוב? והאם מותר לזכות בחפצי הפקר בשבת וביום טוב גם אם הופקרו ביום אחר?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ביעור חמץ שביעית בערב פסח

אדם שיש לו בביתו מאכל חמץ שמעורבים בו פירות או יין הקדושים בקדושת שביעית, האם יוכל בערב פסח לשרוף תערובת זו כדי לא לעבור...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

ביעור פירות שביעית במינים שפירותיהם מצויים בשדה כל השנה

יש מיני אילנות שבזמן שכלו מן המטעים והפרדסים הפירות שקדושים בקדושת שביעית, יש עליהם פירות חדשים שאינם קדושים בקדושת...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תרומות ומעשרות וביעור במוצאי שביעית

.הלכות תרומות ומעשרות וביעור במוצאי שביעית

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

ביעור פירות שביעית במינים שפירותיהם מצויים בשדה כל השנה

יש מיני אילנות שבזמן שכלו מן המטעים והפרדסים הפירות שקדושים בקדושת שביעית, יש עליהם פירות חדשים שאינם קדושים בקדושת...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ביעור בפירות מאוצר בית דין

פירות של אוצר בית דין, האם יתחייבו בביעור בהגיע זמן ביעורם?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמן הביעור של פירות שביעית בימינו

בהגיע השנה השביעית מוציא 'מכון התורה והארץ' לוח קדושת שביעית וביעור בפירות קדושת שביעית. לשם מה נצרך הלוח במקום בו תולה...

הרב יצחק דביר

toraland whatsapp