נפקד שביער יין שביעית של המפקיד

הרב אמוץ כהן | אמונת עתיך 140 תשפ"ג עמ' 71-76
נפקד שביער יין שביעית של המפקיד

שאלה

ראובן ביקש משמעון שירכוש עבורו ארגז יין של שביעית, שמעון קנה את היין והשאירו בביתו. בערב פסח (בשעות הבוקר) הוציא שמעון את ארגז היין של ראובן ביחד עם שאר ארגזי היין שלו לרשות הרבים, והפקיר אותם בפני שלושה. שמעון לא נשלח לבער את היין ולא הודיע לראובן על כך,[1] והוא אף לא הודיע לשלושה שהפקיר בפניהם שמדובר בארגז של ראובן. לאחר שהפקיר זכה שמעון בארגזי היין, ובארגז אחד זכה בשביל ראובן. האם היה כאן ביעור ליינו של ראובן, או שמא נאסר יינו של ראובן (לראובן היה מזון שלוש סעודות מיין של שביעית שבביתו חוץ מארגז זה).[2] ברצוני להעלות בפני חכמי התורה הצעה לתשובה. בתחילה נעלה שתי סברות להתיר ונדחה אותן, ואז נעלה שתי סברות אחרות להתיר. אשמח לקבל חוות דעתם של תלמידי חכמים.

א. האם אדם יכול לבער יין שביעית של חברו?

בשו"ת 'תרומת הדשן'[3] דן במשרתת שלשה עיסה עבור בעלת הבית, ובעלת הבית יצאה לזמן מה מהבית, ודן 'תרומת הדשן' האם רשאית המשרתת להפריש חלה בלי רשות של בעלת הבית, כשיש חשש שאם תמתין עד שתחזור בעלת הבית תחמיץ העיסה יותר מדי ותתקלקל. 'תרומת הדשן' מתיר מכיוון שההפרשה זכות היא לבעלת הבית היות שהעיסה עלולה להתקלקל. דברי 'תרומת הדשן' נפסקו על ידי הרמ"א[4] והט"ז.[5] 'קצות החושן'[6] השיג על 'תרומת הדשן', שאין אומרים 'זכין לאדם שלא בפניו' אלא כאשר נותנים לאדם משהו, אך אם לוקחים ממנו משהו כמו שמפריש חלה משל בעל הבית אין זה זכות, אלא שנוח הדבר לאדם, ובזה צריך שליחות ממש. לכאורה נידון דידן דומה לנידון ב'תרומת הדשן', שהרי אם לא יבערו את היין הוא ייאסר, ולכן לדעת 'תרומת הדשן' והרמ"א יועיל הביעור, ולדעת 'קצות החושן' לא. אמנם נראה שאין הדבר כך ואף לדעת 'תרומת הדשן' לא יועיל ההפקר, ואין דומה ביעור שביעית להפרשת חלה: בהפרשת חלה מפרישים כמות מסוימת, אותה כמות שתפריש המשרתת תפריש גם בעלת הבית, ולכן לא ייגרם שום הפסד ממוני לבעלת הבית אם המשרתת תפריש את החלה. לעומת זאת, בביעור שביעית הדין הוא שלפני זמן הביעור מותר למכור את הפירות למי שרוצה לקנותם,[7] ובשעת הביעור עצמו יכול לחלק, וכך נאמר בתוספתא (שביעית פ"ח ה"ב): 'מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מהן לשכניו ולקרוביו וליודעיו'. וממילא רשאי היה המפקיד אף למכור את יינו (ולבער את הדמים באותו ערב פסח כגון ע"י שיקנה בהם מצות או שאר אוכל ליום טוב ראשון של פסח) או לחלקו למיודעיו. ההפקר שהפקיר שמעון את יינו של ראובן מפקיע מראובן את האפשרות לעשות זאת. אמנם שמעון הזדרז וזכה ביין עבור ראובן אך הוא לא היה חייב לעשות זאת, ויכול היה לזכות ביין לעצמו. ולכן אף לדעת תרומת הדשן לא יועיל הביעור.[8]

ב. נפקד שהופקד אצלו חמץ

היה מקום לדמות זאת לדין נפקד שהופקד אצלו חמץ שעליו נאמר בגמרא (פסחים יג ע"א):

מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה ונקבוה עכברים והיה חמץ מבצבץ ויוצא ובא לפני רבי, שעה ראשונה אמר לו המתן, שניה אמר לו המתן, שלישית אמר לו המתן, רביעית אמר לו המתן, חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק.

ולפי זה גם כאן מכיוון שהיין עלול להיאסר נתיר לנפקד לבער את היין. אך באמת אין הנידון דומה לראיה, כאן שמעון לא עשה זאת בשעה האחרונה בטרם ייאסר היין, אלא בשעות הבוקר, כאשר היה לראובן המפקיד עוד פנאי לעשות ביין כאשר יחפוץ. נוסף על כך, נפקד שהופקד אצלו חמץ, מוכר את החמץ בשוויו לגוי, ולכן מדין 'השבת אבדה' הוא שומר על הפיקדון, אך בהפקר היין אין כאן אלא כילוי הפיקדון, שהרי לא נשאר לנפקד כלום, וכמו שביארנו לעיל. כעת נבוא להציע שתי דרכים מדוע בכל זאת הועיל הביעור בנידון דידן.

ג. מהו ביעור שביעית?

נחלקו הרמב"ם[9] והרמב"ן האם ביעור שביעית הוא ביעור מן העולם או הפקר. ברצוני לבחון מעט את הדעה שביעור פירות שביעית הוא הפקר, מה מהותו של הפקר זה. נאמר בתוספתא (שביעית פ"ח פ"ב):

מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מהן לשכניו ולקרוביו וליודעיו ומוציא ומניח על ביתו ואומ' אחינו בית ישראל כל מי שצריך ליטול יבא ויטול חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיכלו.

הרמב"ן (ויקרא כה, ז) הביא תוספתא זו וכתב ביחס לביעור:

וכשאין אוצר בעיר ולא בית דין, והפירות ביד המלקט אותם מן ההפקר, הוא צריך לבערם מן הבית בשעת הביעור, ומפקירם על פתח ביתו ואוכלין והולכין לעולם. וזו היא שביעית שאוסרת במינה במשהו לביעור כמו שמוזכר במסכת נדרים (נח א), מפני שיש לה היתר בביעור מביתו: ומצאתי לשון רש"י שכתב במסכת פסחים (נב ב ד"ה משום), וזהו ביעורם שמפקירם במקום דריסת רגלי אדם ובהמה. אולי חשב הרב שצריך שיהא מפקירם גם לחיה ולבהמה, לקיים בהם ואכלו אביוני עמך [ויתרם תאכל חית השדה] (שמות כג יא), ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, והפליג.

מהרמב"ן עולה שמטרת הביעור היא להחזיר את הפירות למצב של טרם הזכייה שכל אחד יכול לזכות בהם, ורש"י אף הפליג לומר שצריך להחזיר את הפירות למצב שבו גם הבהמות יכולות לזכות בהם. ב'חזון נחום' (שביעית פ"ט מ"ח) תמה על התוספתא:

ואני הדל תמהני, שלשון זה כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול אין זה לשון הפקר, דמשמעות לשון זה שמי שאין צריך ליטול לא יטול וההפקר צ"ל אף למי שאינו צריך.

לאחר מכן הביא ה'חזון נחום' שמהירושלמי משמע שצריך לשון הפקר, אך אפשר לעשות זאת גם כאשר השוק ריק. ולכן כתב:

ומיהו נראה דמ"מ התוספתא והירושלמי פליגי ויש בזה קולא וחומרא, דהירושלמי ס"ל דצריך עכ"פ שיאמר לשון הפקר, אבל אין צריך בפני שום אדם ואפילו לומר להם כל מי שצריך וכו', אעפ"י שאין זה לשון הפקר כלל, והתוספתא ס"ל, נהי שאין צריך לשון הפקר אבל צריך לומר בפני בני אדם כל מי שצריך ליטול יבא ויטול.

לפי ה'חזון נחום' לשיטת התוספתא, אין אנו צריכים הפקר במובן הפשוט של הדבר, אלא צריך לומר בפני בני אדם כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול, דבר זה נעשה בנידון דידן ולכן אפשר לראות בזה ביעור של היין. ייתכן שגם הרמב"ן שכתב 'ומפקירם על פתח ביתו', התכוון לומר שיש לאפשר לאנשים לקחת מהם. ואם כך ייתכן לראות בכך ביעור. אלא שדברים אלו מחודשים, וקשה להכריע כך למעשה.[10] ולכן ברצוני להעלות אפשרות אחרת יותר מרווחת שהועיל הביעור כאן.

ד. חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו הוא

אמנם נפקד אינו יכול להפקיר את היין של המפקיד, ולא זו בלבד אלא שאף לו היה הנפקד גוזל את היין, לא היו לא הוא ולא המפקיד (הנגזל) יכולים להפקיר את החפץ, כמבואר בגמרא,[11] שבגזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להפקיר.[12] אך כל זה הוא ביחס למי שיודע שמדובר ביין של הנפקד. אך ביחס למי שאינו יודע זאת, כלל נקוט בידינו 'חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו הוא'. ולכן נפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' צט סעי' ג):

ראובן נתן חפץ לשמעון למכור, ובא לוי בעל חוב של שמעון ולקחו בחובו, אם ידוע בעדים שחפץ זה של ראובן, צריך להחזיר לו. אבל אם אינו ידוע בעדים, אף על פי ששמעון מודה שהוא של ראובן, אין מוציאין מלוי.

הסמ"ע,[13] הש"ך[14] והט"ז,[15] הסכימו שלא מספיק שיעידו עדים שהחפץ היה של ראובן, אלא הם צריכים להעיד שראו את ראובן מפקיד את החפץ הזה אצל שמעון, אחרת יכול לוי לגבות את חובו מחפץ זה, שהרי חזקה 'מה שתחת ידו של אדם שלו הוא'. בנידון דידן אין עדים שיעידו שזה הארגז של ראובן, שהרי הארגז נראה ככל ארגז רגיל, ולכן כאשר שמעון הפקיר את הארגז, והיה מגיע לוי וזוכה בארגז, גם אם היה מגיע ראובן וזועק שהארגז שלו ושמעון הפקירו בלי רשות וגם שמעון היה מודה בכך, לא היינו מוציאים את הארגז מלוי, שהרי 'חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו הוא'. ולכן כאשר שמעון הפקיר את הארגז היות שהארגז היה תחת ידו, ו'חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו הוא', הארגז הוא הפקר (ביחס לכל מי שאינו יודע שאין הארגז של שמעון).[16] האנשים ששמעון הפקיר בפניהם לא ידעו שאין המדובר בארגז של שמעון, והיו יכולים לזכות בו, ומבחינתם, רק כאשר שמעון הגביה את הארגז וזכה בו עבור ראובן, רק אז נמנעה מהם האפשרות לזכות בו. ואם, לדוגמה, שמעון היה מכריז כאשר הגביה את הארגז שהוא אינו מתכוון לזכות בו, עדיין כל אחד היה יכול לזכות בו. היות וכך הלכתית ומציאותית נעשה ביעור ביינו של ראובן ולכן לא נאסר יינו של ראובן. יש מקום לדברים אלו גם אם נאמר שביעור שביעית הוא לא רק תוצאה של הפקר, אלא צריך לעשות מעשה של הפקר, היות ונעשה כאן מעשה הפקר, שהלכתית תופס (למרות שביחס לנפקד ולמפקיד שיודעים את האמת הוא לא תפס), לכן בפועל נחשבים הפירות כמבוערים.

ה. חיוב תשלומים של הנפקד

יש להעיר, שמכיוון שפעולת הפקרת הארגז היא היזק לראובן הנפקד, על שמעון לשלם לראובן את דמי הארגז של היין. אמנם כל זה הוא אם אדם אחר היה זוכה ביין, אך מכיוון ששמעון עצמו זכה ביין עבור ראובן מסתבר שאין שמעון צריך לשלם לראובן וזאת משתי סיבות. סיבה אחת, שמעון זכה ביין כדי להשיב את הפיקדון לראובן, ולכן מסתבר שזה עצמו הוא תשלומים. וסיבה שנייה העיר לי הרב אלישע דוד פטינקין, ש'חזקה מה שתחת ידו של אדם שלו', שייכת לדיני טוען ונטען, ולכן אם היה מגיע לוי וזוכה ביין, וראובן היה דן עמו, היינו אומרים שהיין שייך ללוי. אך ביחס לראובן ושמעון ששניהם יודעים את האמת, שהיין היה של ראובן, אין היין הפקר, שהרי שמעון אינו יכול להפקיר את היין. ולכן גם אם שמעון היה זוכה ביין עבור עצמו, היין היה עדיין שייך לראובן, ולכן כאשר שמעון מביא את היין לראובן אין הוא אלא מחזיר לו את פקדונו.

 [1].    גם אם ראובן היה ממנה אותו כשליח, בראשונים מבואר שאי אפשר להפקיר ע"י שליח, הר"ן פסחים ג ע"ב מדפי הרי"ף כתב: 'שהרי אם אמר אדם לחבירו הפקר אתה נכסי אין בכך כלום'. והביאוהו נושאי הכלים בשו"ע, או"ח סי' תלד סעי' ד, ובכללם המשנה ברורה, סי' תלד ס"ק טו. וכן גם דעת הריטב"א (פסחים ו ע"ב) ותלמיד הרמב"ן (שם) והרשב"ץ (במאמר חמץ פ"ה אות ה), ולא מצאתי דעה חולקת בראשונים. וכך נראה שנקטו בפשיטות כל האחרונים (פרט למי שהוזכר לעיל, יש להוסיף עוד את קצות החושן, סי' רעג ס"ק א; ערוך השלחן, שם סעיף יג, ועוד רבים). וכך ראיתי שנוקטים רוב האחרונים גם ביחס לביעור שביעית, שאי אפשר להפקיר ע"י שליח.

       שלושה טעמים נאמרו מדוע אי אפשר להפקיר ע"י שליח:

       א) הרשב"ץ ב'יבין שמועה' (הנ"ל) והב"י (או"ח סי' תלד) כתבו ע"פ הרמב"ם (הל' נדרים פ"ב הי"ד) שההפקר אף על פי שאינו נדר הרי הוא כמו נדר, וכתבו הרשב"ץ והב"י שכשם שאין נדר ע"י שליח, כך אין הפקר ע"י שליח. ב) הבית מאיר (סי' קכ סעי' ד) לפי דעת מהרי"ט (ח"א סי' קכז), וכן רבי עקיבא איגר (תוספות רע"א, גיטין פ"ד מ"א אות לד) טוענים שהטעם הוא משום מילי לא מימסרן לשליח, והבית מאיר ורבי עקיבא איגר מקשים על זה, שבשליח שנשלח לדבר עצמו לא אמרינן מילי לא מימסרן לשליח, אלא רק שאין לו יכולת למנות שליח אחר. וכן הברכי יוסף (או"ח סי' תלד סעי' ד ס"ק ה) דוחה טעם זה. וכן דחה טעם זה בשו"ת שיבת ציון סי' צה, ועוד הרבה אחרונים. אולם החתם סופר (יו"ד סי' שכא) והאמרי בינה (דיני דיינים סי' כ בהוצאת מכון משנת רבי אהרן אות טו עמ' נז) והעונג יו"ט (סי' קמח) נקטו טעם זה לעיקר. ג) בבית יצחק (לגרי"א חבר) דיני ברירה, סי' כד כתב שמכיוון שהפקר אינו מעשה קניין אלא רק סילוק רשותו, אינו מועיל ע"י שליח. ויש מאחרוני זמנינו שרצו לומר שביעור שביעית יועיל ע"י שליח: הגר"מ אליהו זצ"ל במאמר מרדכי, שביעית פכ"א סעי' יב, כתב שמועיל הדבר, היות ואנו מכריעים להלכה שמה שמילי לא מימסרן לשליח, הוא שאין שליח יכול למנות שליח, אך לא ביחס לשליח הראשון, ואם כך אפשר להפקיר ע"י שליח. ולעניות דעתי קשה מאוד לדחות דברי הראשונים המפורשים מכוח סברה זו, וגם האחרונים שהסבירום מטעם 'מילי', רק תמהו ולא חלקו עליהם. בשו"ת ודרשת וחקרת, ח"א חו"מ סי' י אות יא, טוען ע"פ סברתו השנייה של הב"י, או"ח סי' תלד, שביחס להפקר לא מועילה שליחות, שהפקר הוא כנדר, אך בביטול חמץ שאינו עניין לנדר שפיר מהני ביה שליחות. וביאר בעל הדרשת וחקרת שליט"א, שהיות והוא מושבע ועומד לבטל חמץ, אינו כנדר, וכן בשביעית שהוא מצווה לבערו, יוכל לבער ע"י שליח. אך לעניות דעתי לא כך ביאור דברי הב"י, והחילוק שבין חמץ לנדר הוא כמו שכתב מהר"ם שיק (או"ח סי' קצד): 'והא דהפקר מטעם נדר נראה להסביר, דבזה נותן ומפקיר הדברים בין לעניים ובין לעשירים, ואם כן על ידי ההפקר יש גם כן לעניים חלק, ובאומר 'אתן לעני' הוי נדר כדאיתא בשבועות דף כ"ה ע"א, והרי דרשינן [ראש השנה ו' ע"א] 'בפיך' [דברים כ"ג כ"ד] זו צדקה, והואיל ויש גם לעני זכות בו חשבינן ליה כנדר. ומטעם זה אפשר שכתב הבית יוסף דלגבי חמץ לא שייך זה, שהרי אין זכות לשום ישראל בו'. ואם כך דווקא בחמץ, שהחמץ נאסר ואינו נתון ע"י הפקרו לטובת הציבור אין הביטול כנדר, אף אם הוא מתורת הפקר, אך בביעור שביעית שע"י הביטול כל ישראל ובפרט עניים יכולים לזכות בו חזר ההפקר להיות כנדר.

[2].    יש לציין גם למנחת שלמה, קמא סי' נא אות יז, שמעלה אפשרות (ע"פ המשנה אחרונה, שביעית פ"ט מ"ט) לתת במתנה בחינם לאחֵר (לאחר מועד הביעור) והוא יבער, ואז הפירות לא יאסרו מכיוון שמקבל המתנה לא פשע בכך שלא ביער, כאן לא דנתי בזה. ובמיוחד שדברי המשנה אחרונה הם דעת ריש לקיש בירושלמי (שביעית פ"ט ה"ו) שהעמיד את משנתנו 'בפירות עבירה', ומבאר המשנה אחרונה, שמדובר בפירות שביעית שלא נעשה בהם ביעור בשעת הביעור, ור' יוחנן חולק ומעמיד את משנתנו 'בפירות היתר', ולדעתו בפירות עבירה, יאסרו הפירות גם על היורש או על מקבל המתנה.

[3].    שו"ת תרומת הדשן, סי' קפח.

[4].    רמ"א, יו"ד סי' שכח סעי' ג.

[5].    ט"ז, יו"ד סי' שכח ס"ק ב.

[6].    קצות החושן, סי' רמג ס"ק ח.

[7].    ואף לשיטת רש"י (סנהדרין כו ע"א ד"ה בדמי תרומה) שמותר למכור פירות שביעית רק למי שיאכלם לפני הביעור, ועל מנת לאכול את דמיהם לפני הביעור, הרי יוכל למכור רק כדי מזון שלוש סעודות.

[8].    לאחר שכתבתי, ראיתי בשו"ת ודרשת וחקרת, ח"א חו"מ סי' י אות יג, שטוען שאם המפקיד יגלה דעתו שניחא ליה במה שהפקיר הנפקד בשבילו, יועיל הדבר מטעם ניחותא במצוות, ומטעם 'זכין'. לעניות דעתי אין הדבר כן, שהרי המעשה עצמו הוא חובה, וכפי שביארנו. ראשית, כתב בבאר יצחק, או"ח סי' א ענף יא, שלסוברים שביטול חמץ אינו מועיל ע"י שליח, כיוון שהביטול מתורת הפקר, ואין הפקר ע"י שליח, לא יועיל ביטול גם מתורת זכייה. ומה שהביא בעל שו"ת ודרשת וחקרת מקצות החושן (סי' רסב ס"ק א), שלמד בשיטת הרמב"ם (תרומות פ"ד ה"ג) שאדם שתרם את של חברו שלא מדעתו ולא עשאו שליח, אם גילה בעל הבית את דעתו שאינו מקפיד, תרומתו תרומה. והקשו על הרמב"ם שבגמרא בבבא מציעא כב ע"א מעמידים דווקא בעשאו שליח, ואחרת הוי יאוש שלא מדעת. ותירצו, שהרמב"ם סמך על מקורות אחרים בש"ס, וסבר שמשום שמדובר במצווה אנו אומרים 'מדהשתא ניחא ליה מעיקרא נמי ניחא ליה', גם כשלא עשאו שליח. וכתב קצות החושן שלכן אדם שידע שיש לו חמץ, ושכח ולא ביטל את חמצו, ונזכר אחר שש שעות, שכבר אי אפשר לבטל את החמץ, אנו אומרים שמותר החמץ אחר הפסח, כי 'מדהשתא ניחא ליה בביטול החמץ, גם מעיקרא ניחא ליה' (אם כי סיים הקצות 'אמנם חלילה להקל בזה, כיון שמדברי הפוסקים באו"ח לא משמע ההכין, אלא שכתבתיו לסניף...'). ובעל שו"ת ודרשת וחקרת, רצה לטעון שכך יהיה הדין גם ביחס להפקר פירות שביעית בשעת הביעור, שאם אחר הפקיר את פירותיו בשעת הביעור, ולאחר זמן יגלה בעל הפירות שניחא ליה בכך יועיל ניחותא ביחס למצוות ביעור שביעית. לעניות דעתי, גם לדעת קצות החושן הוא דווקא כאשר אין לו פסידא, כגון בביטול חמץ או בהפרשת תרומה, אך כאשר יש לו פסידא שמפקירים את נכסיו לא שייך בזה ניחותא, ואף בביטול חמץ לא יועיל אם ביטול חמץ הוא מטעם הפקר (כך ביארו האחרונים שיישבו את קצות החושן את דבריו, ראה טבעת החשן, ח"ה; שיעורי ר' שמואל (רוזובסקי), בבא מציעא ח"ב סי' ז אות ד'; מנחת שלמה, פסחים סי' ד, ועוד). ועוד היות וכתבו אחרונים שאי אפשר להפקיר פירות שביעית בשעת הביעור ע"י שליח, בוודאי לא תועיל בזה ניחותא. ומה גם שדברי קצות החושן נדחו ע"י האחרונים (ראה נתיבות המשפט, שם ס"ק ד; עונג יו"ט, סי' לא; באר יצחק, או"ח סי' א אות י, וראה עמודי אור, סי' סח אות ב, שכתב והוכיח מירושלמי ש'כלך אצל יפות' מועיל רק מכאן ולהבא ולא למפרע, וכן הביא החזו"א, הל' מעשרות סי' ז אות יד מהריטב"א קידושין נב ע"ב ד"ה ההוא גברא) וממילא לא יועיל הדבר לא ביחס לחמץ להיחשב מבוטל לפני שעת איסורו, ולא ביחס לפירות שביעית. עוד יש להוסיף שגם לשיטת בעל הדרשת וחקרת, הניחותא צריכה להיות גם אם הנפקד לא היה זוכה בהם למפקיד, אלא הם היו נשארים הפקר ואובדים ממנו לגמרי, שאחרת לא הפקירם כלל.

[9].    רמב"ם, הל' שמיטה ויובל פ"ז ה"ג.

[10].  אחר שכתבתי זאת, ראיתי בשו"ת ודרשת וחקרת, ח"א חו"מ סי' י, שדן בשאלה דומה מאוד לשאלה שלנו, ומביא בשם רב גאון שליט"א (לא הזכיר שמו) להקל מכוח התוספתא וכסברה שהעלינו, ובעל שו"ת ודרשת וחקרת, אינו מעוניין לסמוך על כך למעשה.

[11].  בבא קמא סט ע"ב.

[12].  ועיין קצות החושן, סי' ריא ס"ק ד, ובנתיבות המשפט, שם ס"ק א.

[13].  סמ"ע, חו"מ סי' צט ס"ק י.

[14].  ש"ך, חו"מ סי' צט ס"ק יב.

[15].  ט"ז, חו"מ סי' צט סעי' ג.

[16].  הערת עורך י"פ: אך זה רק אם מישהו אחד זכה בארגז מן ההפקר, כי אז אי אפשר לתבוע ממנו, אך כל זמן שלא זכה שוב אנו אומרים שאין אדם יכול להפקיר מה שאינו שלו.

       תשובת הכותב: נראה לי שנקודת המחלוקת ביננו היא האם ביעור הוא דבר שהוא הפקר אליבא דאמת, כלומר גם כלפי שמיא. או שדבר שכלפי כולי עלמא נחשב הפקר, וכולם יכולים לזכות בו, אף על פי שכלפי שמיא הוא לא הפקר, גם הוא נחשב לביעור שביעית. אמנם אין לי ראיות מוכחות לשיטתי. אך אם נסכים שבמקרה שאחר זכה ביין, גם המפקיד והנפקד יוכלו לשתות מהיין, שכן היה ביעור, נצטרך לומר שביעור הוא הפקר לא כלפי שמיא, אלא כאן בארץ, והיות והיה מצב שכל אדם יכול לזכות ביין, נעשה ביין ביעור. אמנם ייתכן לחלק בין המקרים, הסמ"ג (עשין קמח) שאומר שביעור הוא הפקר כותב: 'הנה למדת שהביעור הוא שלא יחזיק אדם בפירות שביעית כלל אלא יפקיר הכל ודרך הפקר מותרים לאכול', כל אדם שהיה זוכה בפירות אוכל דרך הפקר, אך אם קדם הנפקד וזכה בהם למפקיד, הואיל והוא יודע שאין הפירות באמת הפקר, אין הוא אוכל דרך הפקר. אך נראה לעניות דעתי, שהיות וכל אדם יכול היה לזכות בהם קודם, אף הוא אוכל דרך הפקר. וראה בחידושי הר"ן (פסחים נב ע"ב ד"ה מתבערין) שכתב לבאר את דעת ר' שמעון בן אלעזר שפירות שביעית שיצאו לחו"ל יחזרו למקומן ויתבערו במקומן: 'אלמא אין ביעור פירות שביעית אלא הפקר, ואפשר דה"ט דקרא לרשב"א דאמר יחזרו למקומן ויבערו, שכיון שהביעור אינו אלא הפקר רצתה תורה שיזכו באותן פירות בני העיר'. ומבואר בדבריו שהמטרה של הביעור שבני העיר יוכלו לחזור ולזכות בהם. ומטרה זו התקיימה לה בפירות הללו שביער אותם הנפקד.

toraland whatsapp