דברים

מאמרים

פרשת עקב - אקלים אלוקי

המציאות האקלימית של ארץ ישראל יוצרת מציאות בה קרבת ה' היא כורח המציאות. הסנריות הלא ידועות יובילו אותנו לשמוע על בקעה...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת 'ניצבים' - ראש השנה לטבע המתעלה

אחד בניסן ואחד בתשרי מבטאים שני כיוונים ביהדות: האחד תיקון על טבעי והשני תיקון בתוך הטבע. בראש השנה אנו נדרשים לבדוק...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת דברים - חזון: עבודת ה' של אחרי החטא

דרך התשובה של מי שזרע תרומה במזיד באיסור מלמדת אותנו כי עבודת ה' של אחרי החטא אינה תמיד זהה לזו שלפניו. ההכרה בפגם שיצר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת וילך-שובה: מעמד הר סיני בבית המקדש

סיומה של שנת השמיטה באירוע השיא של מעמד הקהל, המהווה שחזור של מעמד הר סיני, ושנועד להכין את העם מבחינה רוחנית לשש השנים...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תבוא: ביעור ווידוי מעשרות ומצוות שבין אדם למקום ולחברו

על הטעות בעניין מצוות שבין אדם לחברו, על ביעור ווידוי מעשרות, על האתרוג מקיסריה וגם - שלוש הלכות על העיר הנפלאה הזו

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תצא: קידוש בכלאי הכרם

איסור כלאי הכרם גורר בעקבותיו הפסד היבול "פן תקדש המלאה" כשהכוונה לקלקול שנוצר בעולם. הקדושה החיובית והשלילית מבטאות...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שופטים: כלאי גזל

השגת גבול היא מצווה התלויה בארץ שנוהגת רק בארץ, אך גם נדרשת כאיסור כלאיים. הדמיון ביניהם מסייע להבין מהו היסוד הרוחני...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

פרשת ראה - מבחן הדרך

הגר"א סרב להצעות מפתות לקפיצת דרך רוחנית כי רצה עבודה - הדרך היא העבודה של ארץ ישראל. חצירי גבע הם מין ירק שגדל אצל...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ואתחנן - קותלי חזיר כשרים למהדרין

הקישור לאמת חלקית עלול להיהפך להיות תחליף לקישור לאמת הגדולה, לה' יתברך. כדי לשמור על הקשר עם ה' גם ביישוב הארץ וגם...

יואל יעקובי