אי-ודאות כתנאי לגרמא

מלאכה הנעשית בגרמא אינה מיוחסת באופן ישיר לאדם שעשה את הפעולה שהביאה לעשייתה, ולכן הותרה במצבים מסוימים בשבת.

הרב הראל דביר | אמונת עתיך גיליון 142 עמ' 148-158
אי-ודאות כתנאי לגרמא

פתיחה

מלאכה הנעשית בגרמא אינה מיוחסת באופן ישיר לאדם שעשה את הפעולה שהביאה לעשייתה, ולכן הותרה במצבים מסוימים בשבת.1 יש לברר, האם היתר גרמא נאמר גם כאשר מדובר בתהליך שתוצאותיו ודאיות, לדוגמה: סגירת מתג חשמלי כאשר שעון השבת במצב כבוי, והוא עתיד להידלק בעוד כשעה. במשנה ובגמרא,2 לא הוזכרה אי-ודאות כתנאי לחלות היתר גרמא, ומפשטות הלשון נראה שהיתר גרמא אינו מותנה באי-ודאות, אלא חל גם כשברור שהתוצאה תתרחש.3 כך היא גם משמעות המושג 'גרמא' [גרימה], כלומר מעשה שאינו ישיר, ואינו מיוחס פיזית ליוזם, גם אם התוצאה ודאית. לכאורה, כך נראה גם מהדוגמה העיקרית להיתר גרמא במשנה (שבת פט"ז מ"ה): 'ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה'. ישנם מצבים שבהם ברור לאיזה כיוון האש מתקדמת, ואין ספק שהיא תגיע לכלים,4 ובכל זאת הותר לעשות מחיצה בכלים ללא כל סייג.5 עם זאת, בראשונים ובאחרונים קיימת שיטה המתנה את היתר גרמא באי-ודאות. להלן ייבחן מי ומי ההולכים בשיטה זו, ומיהם החולקים עליה.

א. ראשונים שלא התנו את ההיתר באי-ודאות

מדברי ראשונים רבים, עולה שהיתר גרמא אינו מותנה באי-ודאות. כן עולה בפשטות מדברי הרמב"ם (הל' שבת פי"ב ה"ד), שכתב:

ומותר לעשות מחיצה בכל הכלים, בין מלאים בין ריקנים, כדי שלא תעבור הדליקה; אפילו כלי חרש חדשים מלאים מים, עושין מהן מחיצה אף על פי שודאי מתבקעין ומכבים, שגרם כיבוי מותר.6

וכן עולה מדברי תוספות בשבת,7 תוספות בביצה,8 רא"ש,9 תוס' רבנו פרץ,10 מיוחס לר"ן,11 רבנו ירוחם,12 'הגהות אשרי'.13 בנוסף, דברי הרמב"ם צוטטו ללא הסתייגות על ידי כמה ראשונים: 'אור זרוע',14 'ארחות חיים',15 'צרור החיים',16 'ספר הבתים',17 וכן על ידי ה'טור' והשלחן ערוך'.18

ב. איסור קירוב כיבוי ויחסו להיתר גרמא

1. פתיחה

נאמר במשנה (שבת מז ע"ב): 'נותנין כלי תחת הנר, לקבל ניצוצות; ולא יתן לתוכו מים, מפני שהוא מכבה'. על כך נאמר בגמרא (שם):

ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה. לימא תנן סתמא כרבי יוסי, דאמר: גורם לכיבוי אסור. ותסברא? אימור דאמר רבי יוסי – בשבת, בערב שבת מי אמר? וכי תימא הכא נמי בשבת, והתניא: נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת, ואין צריך לומר בערב שבת, ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה מערב שבת, ואין צריך לומר בשבת. אלא אמר רב אשי: אפילו תימא רבנן, שאני הכא מפני שמקרב את כיבויו.

בגמרא מבואר שקירוב כיבוי הוא חמור יותר מגרם כיבוי, שקירוב כיבוי אסור גם לרבנן המתירים גרם כיבוי, ולכן אין בסתם משנה זו הכרעה כר' יוסי שאסר גרם כיבוי. דברי הגמרא הללו מצריכים להגדיר את ההבדל בין גרם כיבוי לקירוב כיבוי. מצאנו בראשונים כמה התייחסויות לכך, ומתוכן מתבהרת עמדתם בנוגע לשאלת הצורך באי-ודאות כחלק מהגדרת גרמא, וכפי שיתבאר.

2. שיטת הרי"ד

בביאור האיסור לקרב כיבוי, כתב הרי"ד (פסקים שבת מז ע"ב ד"ה פיס' ולא יתן):

שאני הכא, מפני שמקרב את כיבויו. פי' הנה בעיקר הוא מכבה, כיון שמשים מים בכלי, ואף על פי שבלא המים הם כבין, הוא מקרב את כיבויין; אבל שם, בכלים, ספק יכבו ספק לא יכבו.

בעוד שמתחילת דברי הרי"ד משמע שהגורם המכריע הוא מיקום ואופן הפעולה (בעיקר – אסור, וזו המציאות בכלי עם מים המקבל ניצוצות; שלא בעיקר – מותר, וזו המציאות בהנחת כלים מלאים מים ליד אש בוערת), מסוף דבריו נראה שהגורם המכריע הוא מידת הוודאות. וצ"ע.19

3. שיטת הרמב"ן והרי

שיטת הרמב"ן עולה מתוך הסברו לדברי הרי"ף. נאמר בגמרא (שבת קכ ע"א):

אמר רב יהודה אמר רב: טלית שאחז בה האור מצד אחד – נותנין עליה מים מצד אחר, ואם כבתה – כבתה. מיתיבי: טלית שאחז בה האור מצד אחד – פושטה ומתכסה בה, ואם כבתה – כבתה. וכן ספר תורה שאחז בו האור – פושטו וקורא בו, ואם כבה כבה. הוא דאמר כרבי שמעון בן ננס. אימר דאמר רבי שמעון בן ננס – מפני שהוא מחרך, גרם כיבוי מי אמר? אין, מדקתני סיפא: רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים שאינן יכולים לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה – מכלל דתנא קמא שרי.

רב יהודה מוסר בשם רב שמותר לתת מים על גבי טלית הדולקת באש, במקום שהאש עדיין לא הגיעה אליו. הגמרא מקשה על כך מברייתא המתירה הורדת הטלית ולבישתה בחזרה אף על פי שהדבר עלול לגרום לכיבוי האש. כלומר, מהברייתא משתמע שרק אופן זה מותר, ולא נתינת מים ישירה. הגמרא מתרצת שדברי רב נאמרו לפי רבי שמעון בן ננס. רבי שמעון בן ננס הוא התנא קמא החולק על רבי יוסי שאסר גרם כיבוי, וסובר שגרם כיבוי מותר. הרי"ף (שבת מה ע"א בדפי הרי"ף) כתב: 'ולית הלכתא כר' יוסי, דקסבר גרם כיבוי אסור'. בדברי הרי"ף מבואר שפסק כחכמים המתירים גרם כיבוי. עם זאת, הרי"ף השמיט את היתרו של רב, לתת מים על טלית שאחז בה האור, אף שהגמרא הסבירה שהתנא האוסר זאת הוא ר' יוסי שאסר גרם כיבוי. הרמב"ן20 ביאר את השמטת הרי"ף, על פי החילוק בין מחיצת כלים שנחשבת גרמא ומותרת, למחיצת מים שנחשבת מעשה בידיים ואסורה, כפי שעולה מדברי הגמרא,21 ואף הביא לכך ראיה מהירושלמי. עם זאת, הרמב"ן עצמו כתב שיותר נכון לחלק בין כיבוי ודאי למסופק, והוכיח זאת מהלשון 'ואם כבתה כבתה', המופיעה בדברי רב שהרי"ף השמיט, המלמדת שהכיבוי אינו ודאי. נראה שעיקר ביסוסו של הרמב"ן אינו לשון זו, אלא המבואר בגמרא שהיתר נתינת מים על הטלית מתאים לחכמים ורק ר' יוסי האוסר גרמא חלוק עליו, ולכן סבר הרמב"ן שאין להשמיט את ההיתר. לפי זה, קשה לכאורה להבין את דברי הרשב"א,22 שכתב בדעת הרי"ף את חילוק הרמב"ן בין ודאי לספק, וכתב שכך פירש גם הרמב"ן את דברי הרי"ף. ולכאורה הרי"ף לא חילק כן, ואף הרמב"ן שחילק כן לא כתב זאת בדעת הרי"ף.23 בדעת הרמב"ן, יש לדון האם חילוקו בין ספק לוודאי הוא הסברו להבדל בין גרם כיבוי שמותר למקרב כיבוי שאסור, או שגרם כיבוי מותר גם בוודאי, והחילוק בין ספק לוודאי מתייחס רק למקרב כיבוי ולא לגרם כיבוי. ומלשונו בתחילת דבריו 'שיש לחוש לשמא יבקע' משמע כאפשרות הראשונה, דהיינו, שגרמא הותרה רק כשהתוצאה אינה ודאית. אך אין בזה הכרח, ובפרט לאור לשונו בהמשך דבריו: 'שהוא מקרב גוף הכיבוי להדיא', לשון שממנה נראה שסיבת החומרה במקרב כיבוי אינה מסתכמת בתוצאה הוודאית, אלא קשורה גם (או רק) לאופי הקשר בין הפעולה לתוצאה.24 לגופה של שיטת הרי"ף, נראה שיש מקום לבירור הנוסח המדויק של דבריו. לפי נוסח הדפוסים שלפנינו, הרי"ף מייחס לרב יהודה את מה שמופיע בכל עדי הנוסח של הגמרא כברייתא, שממנה הקשו על המימרה של רב יהודה – כן הוא בכתבי היד ובדפוסים הקדומים של הגמרא, וכן בראשונים. נמצא שאין כאן השמטה בעלמא, ולא רק פסיקה כדעה כזו או אחרת, אלא שינוי גדול לגופו של עניין, מנוסח הגמרא שבידינו.25 לפיכך, רגליים לדבר שכמה מילים נשמטו בטעות הדומות,26 ובדברי הרי"ף במקורם לא היה שום חיסרון.27

4. שיטת הרשב"א

בגמרא28 נידון מקרה שבו שם ה' כתוב על בשרו של אדם, והוא יורד לטבול ובכך גורם למחיקת שם ה'. הגמרא הגדירה זאת כגרמא. על כך הקשה הרשב"א (שבת קכ ע"ב ד"ה לעולם): 'דהא מכיון שהוא מכניס ידו במים, הרי זה כמקרב את כיבויו'. הרשב"א תירץ:

ויש לומר דלא קרינן מקרב את כיבויו אלא בכעין נותן מים בכלי שתחת הנר, ואי נמי בנותן בצד הטלית שאחז בו האור, משום דאי יפלו שם ניצוצות או תגיע שם דליקה, ודאי תכבה, אבל כאן – אפשר דלא ימחק; שאילו ודאי נמחק, היינו כמשפשף, שהרי הוא נותן ידו במים.

יש מי שהוכיח מדברי הרשב"א הללו שאי-ודאות נדרשת כחלק מהגדרת גרמא.29 אחרונים רבים30 דחו הבנה זו, משתי סיבות עיקריות:31 יש שכתבו32 שהרשב"א כאן דן על מקרים שנחשבים לקירוב כיבוי ולא לגרמא, כמפורש בדבריו, והסיבה להחשבתם לקירוב כיבוי היא שהם נעשים בגוף הדבר (הכנסת גוף הכתב של שם ה' לתוך המים, והבאת מים שעל ידיהם נכבים הניצוצות שנוצרים בטבעיות ונופלים בטבעיות33), ודווקא במצב זה כתב הרשב"א שנדרשת אי-ודאות כדי להגדיר את הפעולה כגרמא. ויש שכתבו34 שאי-הוודאות המוזכרת ברשב"א מתייחסת למחיקה מיידית בעקבות הכניסה הראשונית למים, ואין הרשב"א חולק על כך שמחיקה עתידית בעקבות השהייה הממושכת במים חשובה גרמא ללא צורך בגורם אי-הוודאות. לפי זה, גם נתינת מים תחת הנר נאסרה בגלל האפשרות שניצוצות יפלו למים תוך כדי החזקת הכלי עם המים.35 יש מאחרונים אלה שהבליעו בדבריהם את התמיהה על עצם האפשרות להתנות את דין גרמא באי-ודאות, כשהדבר לא הוזכר ולא נרמז.

5. שיטת הריטב"א

בביאורו לדין מקרב כיבוי, עסק הריטב"א36 בשאלת היחס בין איסור מקרב כיבוי להיתר גרמא, וכתב מעין דברי רש"י ותוס' הנ"ל, ובכל דיונו לא הזכיר את אי-הוודאות כהסבר להבדל בין מקרב כיבוי לגרמא, ומדבריו משמע שגרמא הותרה גם בתוצאה ודאית. עם זאת, במקום נוסף37 דן הריטב"א בשיטת הרי"ף, לאור השמטתו את דין נתינת המים על הטלית שאחז בה האור וכנ"ל. הריטב"א הציע להגדיר את דין הטלית כקירוב כיבוי שנאסר ושונה מגרם כיבוי שהותר, אך דחה זאת, שכן בגמרא נאמר במפורש שזהו גרם כיבוי, שדינו תלוי במחלוקת חכמים ור' יוסי. בסיום דבריו, כתב הריטב"א שהחילוק בין גרם כיבוי לקירוב כיבוי הוא בין ספק לוודאי.38 וכן צידדו האחרונים בדעת הריטב"א.39 הרב יצחק שילת40 כתב שגם לפי הריטב"א, יש דין גרמא לשימוש ב'לחצן גרמא' שנבדק בסריקה מחזורית, שכן לחצן זה אינו מייצר או מביא את החשמל, אלא מהווה מעין הסרת סכר בפניו, וייתכן שבזה גם הריטב"א מסכים להגדירו כגרמא למרות הוודאות. כעין זה כתב הרב אליהו כימיגרוף.41 והרי זה כעין דברי האחרונים הנ"ל בדעת הרשב"א: הצורך באי-ודאות נאמר דווקא במקרה כיבוי, שעושה פעולה בגוף הדבר, אך פעולה חיצונית מהווה גרמא גם כשתוצאתה ודאית. לפי זה, חילק הרב כימיגרוף בין נתינת מים על הבגד הנשרף שהותרה רק על סמך אי-ודאות ובין נתינת כלים שהותרה אף בתוצאה ודאית.

6. שיטת 'המנהיג'

'המנהיג'42 הזכיר אי-ודאות, אך מפורש בכל דבריו שגם תוצאה ודאית נחשבת גרמא, ונראה שאי-הוודאות הוזכרה בדבריו רק כתנאי להתיר לכתחילה, ובלעדיה יש איסור דרבנן בגרמא, ומעין שיטת הראשונים שנפסקה ברמ"א, האוסרת גרמא לכתחילה. 'המנהיג' אינו מחלק בין קירוב כיבוי לגרם כיבוי, אלא כותב במפורש שקירוב הכיבוי שבנתינת כלי עם מים לקבל ניצוצות הוא סוג של גרמא.43 ואף שעדיין היה מקום לומר שגרמא זו אסורה מן התורה, אין זה מרווח. ויתרה מזו, 'המנהיג'44 מתיר גרמא בדבר שאין מתכוון, ואפילו בפסיק רישיה, ומוכח מזה שגם גרמא ודאית אינה נחשבת כמעשה גמור.45

7. שיטת הרמ"ך

בהגהות הרמ"ך על הרמב"ם,46 נאמר שהרי"ף השמיט את היתר נתינת מים על טלית שאחז בה האור משום שבמקרה זה הכיבוי הוא ודאי, ולאור זה הקשה הרמ"ך על הרמב"ם שהתיר נתינת מים על טלית שאחז בה האור, ונשאר בצ"ע. מכך נראה שהרמ"ך סבר שהיתר גרמא מותנה באי-ודאות.

8. ראשונים שהביאו דעות שונות: 'אור זרוע', מאירי, מרדכי

ה'אור זרוע' הביא בדבריו דעות שונות בנוגע לצורך באי-ודאות כחלק מהגדרת הגרמא: במקום אחד,47 העתיק את לשון הרמב"ם ללא הסתייגות, ומכך נראה שאין צורך באי-ודאות. במקום נוסף48 הביא את היתרו של ריב"א לקצר נר שעווה ביו"ט, משום שהכיבוי נעשה בגרמא, ואף שהכיבוי הוא ודאי. עם זאת, ה'אור זרוע'49 הביא ללא סייג גם את החילוק בין גרם כיבוי שהוא ספק לקירוב כיבוי שהוא ודאי.50 המאירי51 הזכיר אי-ודאות כחלק מהגדרת הגרמא. עם זאת, בהמשך דבריו52 הביא המאירי פירושים שונים להיתר לקצר נרות שעווה, ואמנם לפי חלק מהפירושים זה בגלל שאין פסיק רישיה, או מלאכה שאינה צריכה לגופה, אך לאחד הפירושים, 'מאחר שאינו מכבה אלא גורם – אף בפסיק רישיה מותר'. אף במרדכי מופיעות שתי הדעות, ונראה שאין ביניהן הכרע.53

ג. איסור קירוב כיבוי – מן התורה או מדרבנן?

כאמור, יש מהראשונים שהבינו מהגמרא שיש חילוק בין גרמא שמותרת לקירוב כיבוי שאסור. יש לברר, האם לשיטתם האיסור בקירוב כיבוי הוא מן התורה או מדרבנן. בירור זה ישליך על מידת הצורך לחשוש לשיטה המצריכה אי-ודאות כחלק מהגדרת הגרמא, שכן אינו דומה החשש לשיטה האוסרת מדאורייתא לחשש לשיטה האוסרת מדרבנן. יש ראשונים54 שכתבו לשון 'גרם' או 'גרמא' בנוגע להנחת כלי עם מים לקבל ניצוצות, ומדבריהם משמע שהאיסור אינו מן התורה. כך עולה גם ממה שכתבו כמה מהראשונים שהנחת הכלי נאסרה מחשש להרמתו ממש ברגע שבו נופלים ניצוצות, שתיחשב מעשה בידיים;55 הרי שללא ההרמה, אין ההנחה הראשונית חשובה מעשה בידיים. כך נראה גם בסברה, שכן הנחת הכלי נעשית לפני היווצרות הניצוצות, וקשה לומר שהיא מהווה מעשה בידיים. לעומת זאת, רש"י56 כתב שהמניח כלי עם מים הוא 'מכבה ממש'. הריטב"א57 הקשה על רש"י, שאין כאן כיבוי ממש, וכתב שלושה הסברים: א) חוששים להרמת הכלי ממקומו תוך כדי נפילת הניצוצות, שהיא מעשה ממש. ב) חוששים לנתינת מים בכלי תוך כדי נפילת הניצוצות, שהיא מעשה כיבוי ממש אפילו ללא הרמה. ג) גם הנחה רחוקה מרגע נפילת הניצוצות היא מעשה ממש. לשני ההסברים הראשונים, נראה בעליל שהנחה שאינה בזמן נפילת הניצוצות אינה מעשה כיבוי ממש, ואף שנאסרה והוגדרה כקירוב כיבוי, אין זה מן התורה. להסבר השלישי, יש מקום להבין שאיסור ההנחה הוא מן התורה, אך אין בזה הכרח, ובפרט לאור לשון הריטב"א בהמשך דבריו: 'גרם כיבוי כי האי מיתסר', הרי שאין כאן אלא גרם כיבוי ולא כיבוי גמור.58 לעומת זאת, יש ראשונים שכתבו שהמקרב כיבוי הוא 'כמכבה בידים': סמ"ג,59 'הגהות מיימוניות'60 ועוד, ויש מקום להסיק מזה שהם סבורים שהדבר אסור מן התורה.61 אמנם נראה שאין בזה הכרח, וניתן להבין שכ' הדמיון לא באה לדמות באופן מוחלט, אלא רק להבדיל מגרמא.62 אמנם מפשטות דברי הריא"ז,63 נראה שהדבר אסור מן התורה. ויעוין עוד במאמרי הרבנים מולקנדוב ואלבה,64 שדנו במשמעות לשונותיהם של ראשונים שונים בעניין זה.

סיכום דעות הראשונים והכרעת האחרונים

ראשונים רבים לא הצריכו אי-ודאות כחלק מהגדרת גרמא: הרמב"ם, תוס' בשבת, תוס' בביצה, הרא"ש, תוס' רבנו פרץ, המיוחס לר"ן על שבת, רבנו ירוחם, 'ארחות חיים', 'צרור החיים', 'הגהות אשרי', 'טור' ו'שלחן ערוך'. לעומת זאת, יש מהראשונים שהזכירו צורך באי-ודאות, אך בדברי חלקם לא ברור שאכן נקטו כן להלכה. הראשונים שנראה שאכן נקטו כן להלכה באופן ברור, הם: הרי"ד, הריטב"א והרמ"ך, וראשונים נוספים שנטו לכך אך אין הכרח בדעתם, הם הרמב"ן, הרשב"א והמנהיג. להלכה, הכריעו רוב הפוסקים כדעת הראשונים שאינם מצריכים אי-ודאות כתנאי לגרמא, כפשטות הגמרא וכפשטות דברי הרמב"ם, הרא"ש וה'שלחן ערוך'. כן כתבו בשו"ת 'מנחת שלמה'65 ובשו"ת 'יביע אומר',66 וכן פשטות ה'שמירת שבת כהלכתה',67 וכן נקטו הרב חיים קניבסקי,68 'מנוחת אהבה',69 'טל חיים',70 'פסקי תשובות',71 'פניני הלכה',72 הרב עידוא אלבה,73 הרב משה קוטקס;74 וכן נטיית ה'ארחות שבת';75 וכל זה, שלא כדברי הרב עמנואל מולקנדוב שהחמיר.76 היתר גרמא גם בתוצאה ודאית, עולה גם מרובם המוחלט של הפוסקים הרבים שדנו בשימוש במכשירי גרמא לצורכי רפואה וביטחון, וכמעט אף אחד מהם לא הזכיר צורך באי-ודאות כסיבה להחמיר בכך – ובכלל זה גם הפוסקים שהתירו שימוש במכשירי גרמא,77 וגם הפוסקים שאסרו.78

 

 

1.ראה שבת קכ ע"א-ע"ב; שו"ע, או"ח סי' שלד סעי' כב.

2.שבת קכ ע"א-ע"ב.

3.בדומה לכך, כתב הביאור הלכה שמפשטות הגמרא עולה שההיתר חל אף במתכוון: 'כן מוכח שם גם בדף ק"כ ע"ב, דמפיק דגרמא שרי מדכתיב לא תעשה בו מלאכה – עשייה הוא דאסור, גרמא שרי, ודומיא דעשייה שרינן בגרמא'. בפשטות נראה שדבריו יפים גם לנידוננו, שהיתר גרמא הוא דומיא דעשייה, וכשם שעשייה אסורה בתוצאה ודאית, כך גרמא מותרת בתוצאה ודאית. לעצם העניין, כדברי הביאור הלכה עולה גם מהאחרונים הרבים שהתירו גרמא בפסיק רישא, והבינו שגרמא שהותרה מן התורה ונאסרה מדרבנן שלא במקום הפסד, היא אפילו במתכוון.

4.וכגון שהאש גדולה, והמרחק בין האש לכלים הוא קטן ומלא בחומרי בעירה, ואין עננים בשמיים, והרוח נושבת לכיוון הכלים, והכלים עשויים מחומר שבוודאי יתבקע, וכמות המים גדולה ויש בה די לכיבוי האש.

5.לכאורה, גם מהאמור בגמרא בבא קמא ס ע"א שזורה היה מוגדר כגרמא אלמלא דין מיוחד של מלאכת מחשבת, מוכח שגם תוצאה ודאית יכולה להיחשב גרמא. ועמד על כך המנחת אשר (מכות סי' לב, נדפס גם בדברים סי' יז, הובא להלן הערה 32). עם זאת, יש מקום לומר שהצורך באי-ודאות הוא גופא כלול בדין מלאכת מחשבת, ויעוין בזה במאמרו של הרב עמנואל מולקנדוב: 'גדר גרמא בשבת וביו"ט והאם מותרת לכתחילה', האוצר מט (שבט תשפ"א) עמ' קכו.

6.יובהר כי אזכור הוודאות ('שודאי מתבקעין') אינו מתייחס לכל התהליך, אלא רק להתבקעות הכלים והכיבוי שנגרם בעקבותיה, ולא נאמר שהאש מגיעה בוודאות אל הכלים. ועם זאת, אזכור הוודאות בנוגע להתבקעות ולכיבוי מחזק ומוכיח את מה שעולה מסתימת דברי הרמב"ם, שהיתר גרמא אינו מצריך אי-ודאות, וקשה מאוד להעמיס בלשונו הבנה שלפיה אין ודאות שהאש תגיע לכלים, ורק אם תגיע, אז התבקעותם תתרחש בוודאות. אם הקשר בין פעולת הנחת הכלים לתוצאה הסופית של הכיבוי אינו ודאי, לא ברור מדוע הרמב"ם ציין את העובדה שאחד מהשלבים הוא ודאי. ואכן, רבים הבינו בדעת הרמב"ם שהיתר גרמא אינו מותנה באי-ודאות: שו"ת חלקת יעקב, או"ח יז ח; שו"ת אגרות משה, או"ח ד, לט ד"ה ודברי הרשב"א; ברכת אביב (ברינקמן), סי' ב אות ב; מנחת אשר, שבת, מכתבי תורה אות יא עמ' שמג-שמד; שיעורי הרב צבי אשר פרידמן, שבת עמ' רטו; שו"ת ברית שלום ג, נז ד"ה עוד לע"ד; טל חיים, שבת ב, עמ' לז-לח; מנחת תושיה, סי' סז עמ' רע; קונטרס עניני מלאכת מחשבת, עמ' 221; הרב יעקב ורהפטיג, כתלנו טז, עמ' 295; הרב עידוא אלבה, 'גדר גרמא בשבת וביו"ט והאם מותרת לכתחילה' – מאמר תגובה, האוצר נ [אדר תשפ"א] עמ' שצב-שצג, ושוב בהמשך דבריו. וכן הבין הישועות יעקב, או"ח סי' שלד ס"ק ו מלשון השו"ע, או"ח סי' שלד סעי' כב, הקרובה ללשון הרמב"ם. כן הבין מלשון השו"ע גם הרב עקיבא דרשוביץ, קובץ זכרון שבתי ואריה א [תשע"ז] עמ' קכ. במאורי אש, פ"ד עמ' רמ (מהד' תש"ע), כתב הרב אויערבך שאין מדברי הרמב"ם סתירה לצורך בחוסר ודאות, משום שהוודאות שהוזכרה ברמב"ם מתייחסת להתבקעות ולא להגעת האש, וסיים בצ"ע. וכאמור, נראה שאף שהדברים מצד עצמם נכונים, מכל מקום, אזכור הוודאות ברמב"ם מחזק ומוכיח את ההיתר אף בוודאי העולה מסתימת לשונו, ונראה שלא בכדי נשאר הרשז"א בצ"ע. בדעת הרשז"א, יעוין עוד בהערת הרב קורן (מאורי אש שם), ובמאמרו של הרב משה קוטקס, 'גרם מלאכה כשהתוצאה ודאית', בית אהרן וישראל רכח (אב תשפ"ג) עמ' קטז-קכז. הרב עמנואל מולקנדוב, 'תגובה בעניין גדר גרמא בשבת וביו"ט והאם מותרת לכתחילה', האוצר נ [אדר תשפ"א] עמ' תיב כתב שאין כוונת הרמב"ם להתיר כיבוי ודאי, ולדעתו, הסיבה לכך שהרמב"ם לא סייג את דבריו היא שהספק בדבר הגעת האש אל הכדים אינו 'תנאי' להיתר, אלא 'מציאות', והרמב"ם כתב את הדין ולא את טעמו, ובדומה למשנה שלא הזכירה את אי-הודאות ובכל זאת יש ראשונים שהוסיפו זאת כפירוש למשנה. יש להעיר על דבריו: ראשית, דרך הרמב"ם לפרש את דבריו יותר מהמשנה, וחיבורו מיועד לשמש לפסיקה למעשה לכל ישראל, ולכן אין להתייחס לסתימתו כפי שמתייחסים לסתימת המשנה. שנית, כאמור, אזכור הוודאות בנוגע להתבקעות הכלים והכיבוי מחזק את ההבנה שמותר אף בכיבוי ודאי, ובכך שונה לשון הרמב"ם מלשון המשנה, שבמשנה לא הוזכרה ודאות זו (ומעין זה כתב לו הרב אלבה, בתכתובתם שם). שלישית, מכיוון שאין הסכמה שכך המציאות, אלא אדרבה, המציאות היא שבפעמים רבות האש תגיע בוודאות לכדים – לכן נראה שאין בהבחנת הרב מולקנדוב בין תנאי למציאות כדי ליישב את סתימת הרמב"ם. רביעית, עיקר החילוק בין תנאי למציאות אינו ברור כל כך. במרכבת המשנה (חעלמא) על הרמב"ם הל' שבת פי"ב ה"ד השתית את דברי הרמב"ם על דבר שאינו מתכוון ואינו פסיק רישא, ונקט שהיתר גרמא מתייחס רק לעצירת ההתפשטות של האש, שהיא גרם כיבוי שמותר, ולא לגרימת הכיבוי, שעקרונית חמורה מגרם כיבוי. ואולם, נראה שברמב"ם אין ביסוס מספיק לחלוקה זו בין עצירת ההתפשטות ובין כיבוי האש הדולקת המותרת רק מדין דבר שאינו מתכוון.

7.תוס', שבת מז ע"ב ד"ה מפני: 'דהתם הוא דשרי לעשות מחיצה מכלים שיש בתוכן מים, שאינו מכבה כלום עד שיתבקעו הכלים, אבל הכא אין הפסק בין מים לניצוצות, ומיד נכבות כשנופלות בכלי, והוי כמחיצת מים דאסירא'. בהנחה שהניצוצות נכבים בוודאות, כפי שכתבו ראשונים רבים, מוכח מהתוס' שההיתר אינו מותנה באי-ודאות, שכן חילקו בין מחיצה מכלים המותרת ובין כלי עם מים לקבל ניצוצות שאסור, מבלי לתלות זאת במידת הוודאות. במקום אחר (שבת יז ע"ב ד"ה אין) כתבו התוס': 'אין פורסין מצודות כו' - אף על גב דבשבת נמי אם פירש מצודה אינו חייב חטאת, שאינו יודע אם יצוד אם לאו – מכל מקום, גזרו לפרוש מצודה, דפעמים אתי לידי חיוב חטאת, כגון שבשעת פריסתו ילכוד; דהכי קתני בתוספתא: הפורס מצודה לבהמה או לעוף ונכנס לתוכה, חייב'. מדברים אלו הסיק הפמ"ג, א"א סי' שטז ס"ק ט שיש צורך באי-ודאות להיתר גרמא. כך נקט גם הרב יאיר וסרטייל (שיעור בנושא גרמא, בכתובת: https://www.yeshiva.org.il/midrash/33093, ד"ה התוס') שהתוס' מתנים את היתר גרמא באי-ודאות, 'שהרי פירש שבדרך כלל מותר בגלל שאינו יודע אם יצוד, ואם כן, צריך לומר שהסיבה שמחייב אחר כך בניצודה מיד, היא שאז הוא רואה אותה לידו ויודע, בוודאות שהחיה תיצוד'. נראה שיש קושי בהסבר הרב וסרטייל לצידה המיידית שהוזכרה בתוס', שכן במשנה (שבת שם) מדובר על מצודות חיה עופות ודגים, ופעמים רבות בעלי חיים אלו הם מהירים ביותר, ודגים גם נמצאים במים, ובמקרים רבים אינם נראים בבירור בזמן פריסת המצודה. ולכן, קשה לומר שהאדם הפורס את המצודה יודע בוודאות שבעל חיים הולך להילכד בה מיד. לפיכך, נראה יותר שגורם החיוב הוא עצם כניסת בעל החיים מיד, ומה שכתבו התוס' 'אינו יודע' מתייחס לצידה מיידית, ולא לעצם הצידה. ואם כן, אין מכאן מקור לצורך באי-ודאות כחלק מהגדרת גרמא. וכן הבין מהר"ם מלובלין, על תוס' ד"ה אין מוכרין, והרב וסרטייל הודה שכך יש להבין את דברי הרא"ש בתוספותיו, שם ד"ה אין, שכתב כעין דברי התוס' אלא שהבין שכוונת התוס' שונה. ויעוין עוד במה שהרחיב בזה בספר עיוני תוספות (קרויס), על התוס' שם, עמ' קכא-קכב. ועל כל פנים, גם אם התוס' אכן הצריכו אי-ודאות כדי לפטור מאיסור תורה, אין בזה כדי ללמד על גדרי גרמא הכלליים, שכן צידה היא מלאכה שדרכה בהעמדת מלכודת, וייתכן שהתוס' סברו שזה מה שמפקיע את דין גרמא, אלא אם כן התוצאה אינה ודאית, שאז אי-הוודאות מועילה להחשיב את הצידה כגרמא.

8.תוס', ביצה כב ע"א ד"ה והמסתפק: היתר חיתוך נר שעווה ביו"ט. התוס' הגבילו את ההיתר לחיתוך באור ולא לחיתוך על ידי סכין, אך לא משום שחיתוך בסכין נחשב כמעשה בידיים, אלא משום תיקון כלי, כמבואר בגמרא שציינו התוס' כמקור לאיסור החיתוך בסכין (ביצה לב ע"א-ע"ב).

9.רא"ש, ביצה פ"ב סי' יז: 'נראה לי טעמא דמסתפק מן הנר משום שממהר כיבויו. ואף רבנן דרבי יוסי מודו בהאי גרם כיבוי דחייב. דעד כאן לא פליגי התם אלא משום דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דבר חוצה לו הגורם את הכיבוי כשתגיע שמה הדליקה. אבל הכא השמן והפתילה שתיהן גורמים את הדליקה והממעט מאחד מהן וממהר את הכיבוי חייב'. נראה שהסתפקות מן השמן מקדימה בוודאות את הכיבוי, ולמרות זאת הרא"ש לא החשיב אותה כמעשה גמור בגלל הוודאות, אלא רק בגלל היותה בגוף הדבר הדולק. אם כן, מוכח מדבריו שגרמא בדבר חיצוני מותרת אף כשתוצאתה ודאית. וכן מבואר בהגהות אשרי (שם), שהעתיק את דברי התוס' בביצה הנ"ל.

10.תוס' רבנו פרץ, ביצה כב ע"א ד"ה המסתפק, כדברי התוס' בביצה.

11.מיוחס לר"ן, שבת קכ ע"א ד"ה טלית: 'היתירא דפושטה ומתכסה בה קלישא [קל יותר] מנותן מים בצד טליתו, דאע"ג דבין בהא ובין בהא לא קא עביד מידי למקום שהאור בו, אלא שגורם שלא יתפשט האור יותר – מכל מקום, נותן מים עדיפא, דאלו התם [בנותן מים בצד טליתו], אם בא [האש] להתפשט, בוודאי נכבה לאלתר כשיגיע למים; אבל כאן [בהיתר פשוטה ומתכסה בה], אפשר לו עדיין להתפשט [ואין ודאות שהאש תכבה]', בצירוף דבריו שם קכ ע"ב ד"ה הוא: 'קיימא לן כרב יהודה, דטלית שאחז בה האור, נותנין עליה מים מצד אחר, וכן פסק הרא"ה ז"ל. ולא דמיא למאי דאמרינן לעיל בשלהי פרק כירה: ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבה... דהתם חשיב כמכבה ממש, שסופן של ניצוצות ליפול לתוך המים, (ואין) [אבל] בנותן מים בצד הטלית, במקום שאין שם אור הוא נותן, ואין כאן כבוי כלל אם לא יתפשט האור מעצמו, ודומה לעושה מחיצה בכלים. והכי מוכח לישנא דרב יהודה דאמר ואם כבתה כבתה, שנראה שאין סופה של כבוי לבא עכ"פ כמו בכלי מים שתחת הנר'. הרב עמנואל מולקנדוב, 'גדר גרמא בשבת וביו"ט והאם מותרת לכתחילה', האוצר מט [שבט תשפ"א] עמ' קכא, הביא רק את דברי המיוחס לר"ן בשבת קכ ע"ב, והסיק מהם שהוא מצריך אי-ודאות.

12.רבנו ירוחם, נ"ד ח"א כט ע"ב: הדעה המתירה חיתוך נר דולק ביו"ט באמצעות סכין.

13.הגהות אשרי, ביצה פ"ב אות יז.

14.אור זרוע, ח"ב סי' כח.

15.ארחות חיים, ח"א הל' שבת אות רז, ובכלבו, סי' לא ד"ה המבעיר. וכן משמעות דברי הארחות חיים במקום נוסף, הל' יו"ט אות נח, ובכלבו, סי' נח ד"ה אין מעשנין.

16.צרור החיים, ח"ג סי' יא עמ' סה.

17.ספר הבתים, בית מנוחה על הל' שבת לרמב"ם, פכ"ג עמ' של-שלא. בספר הבתים נכתב 'שהם' במקום 'שודאי', ולכן ההוכחה מדבריו אינה חד משמעית, אף שנראה שכוונתו להתיר אפילו כשהתוצאה ודאית, ובפרט נראה כן לפי מה שכתב המהדיר (עמ' שלא הערה 16) שהבתים בא להוציא מדברי הרמ"ך, יעוין שם.

18.שו"ע, או"ח סי' שלד סעי' כב. הטור והשו"ע אף הוסיפו על לשון הרמב"ם, והתנסחו בלשון: 'שודאי יתבקעו כשתגיע אליהם הדליקה', ומכך שלא כתבו 'אם תגיע', נראה שהגעת הדליקה היא ודאית ואינה מסופקת.

19.יש דמיון מסוים בין הספק בדעת הרי"ד, ובין הספק בדעת הרשב"א דלהלן, יעו"ש.

20.רמב"ן, שבת קכ ע"א סד"ה הא.

21.שבת מז ע"ב.

22.רשב"א, שבת קכ ע"ב ד"ה הא דאמר.

23.והעיר על כך הרב מולקנדוב, האוצר מט, עמ' קכה.

24.ויעוין עוד בטל חיים, שבת ב, עמ' לט שסיכם שלושה צדדי מורכבות בדעת הרמב"ן: שמא החמיר להצריך אי ודאות רק מדרבנן, שמא למעשה לא חלק על הרי"ף, ושמא החמיר דווקא בכיבוי ולא בכל גרמא. הרב אלבה, האוצר נ עמ' שצ ד"ה לענ"ד טען שהרמב"ן הזכיר את אי הוודאות כסיבה נוספת להקל, ולא חלק על עיקר ההיתר בתוצאה ודאית אך עקיפה.

25.הנוסח שבידינו מופיע בהבדלים קלים גם בשלושת כתבי היד, קטע גניזה ושני הדפוסים הישנים של הגמרא. שני קטעי כריכה של דף זה אינם נגישים לנו לעת עתה.

26.כלומר, דילוג של המעתיק שנובע ממילים דומות שמופיעות פעמיים, והמעתיק דילג מהמופע הראשון לשני. הנה לשון הגמרא, בהדגשת המילים הדומות שביניהן דילג המעתיק, לפי אפשרות זו: 'אמר רב יהודה אמר רב: טלית שאחז בה האור מצד אחד – נותנין עליה מים מצד אחר, ואם כבתה כבתה. מיתיבי: טלית שאחז בה האור מצד אחד – פושטה ומתכסה בה'. טעויות מסוג זה מצויות מאוד בקרב מעתיקי כתבי יד, ומוכרות היטב לכל העוסק בכתבי יד ולו במעט. ראה דוגמאות מייצגות לכך, בספר עמודים בתולדות הספר העברי – הגהות ומגיהים, עמ' 144 הערה 59, עמ' 275 ליד הערה 133: 'ואם באנו לכתוב את כל הדוגמאות המצויות המתאימות לסעיף זה, אין אנו מספיקים', עמ' 406, עמ' 610 סעיף 21, עמ' 635 סעיף 25, עמ' 643 הערה 146.

27.אפשרות זו מתחזקת לאור העובדה שבתשובת רב נטרונאי (אוצה"ג שבת, תשובות סי' שמה) בפירוש ר"ח, וכן באחד מכתבי היד של הרי"ף, אין השמטה (https://library.alhatorah.org/?r1=Rif_Shabbat_45a, הערה כח). כאפשרות זו צידד גם בטל חיים (שבת ב, עמ' כט-ל). הצענו את הדברים לפני מהדיר הרי"ף, ד"ר עזרא שבט, וכתב לנו: 'יש כמה דוגמאות אחרות שבהן הרי"ף עורך את הסוגיא מחדש, שלא כנוסחאות התלמוד. אמנם קשה, אך יותר סביר מלומר שכל עותקי המזרח והגניזה השמיטו והנוסח המקורי השלם נשמר רק בעותק ספרדי המתוארך לשנת קנ"ד, היינו סוף ימי הראשונים. וכפי שהזכרת, הראשונים נאלצו לדון בעריכת הרי"ף, שאינו כבתלמוד. כך שבוודאי גם הנוסח העומד ברי"ף שלפניהם'. לאור דברי ד"ר שבט, נראה שיש מקום לאפשרות נוספת, והיא שמשפט זה נשמט בטעות הדומות כבר בנוסח הגמרא שהגיע לידי הרי"ף. שמא יש לסייע לאפשרות זו, מהיעדרו של משפט זה בשני פירושי הגמרא הצפון-אפריקניים שנכתבו סביב הרי"ף: פירוש רבנו פרחיה ופירוש נוסף מבן דורו של רבנו פרחיה. בשניהם אין כל התייחסות למימרה המתירה נתינת מים על הטלית, ויש התייחסות להיתרי הלבישה והפשיטה של הטלית וספר התורה. ראשונים אלו אינם פסקנים כרי"ף, וקשה יותר לומר שהשמיטו את דינו של רב יהודה בגלל שדחאוהו להלכה. ולכן, אף שניתן לתלות את השמטתם בכך שלא ראו צורך לדון בדברי רב יהודה, ייתכן שיש לראות בדבריהם עדות קדומה להשמטה בנוסח הגמרא שעמד לפניהם. אף בספר העיתים (סי' קס) הובאה הברייתא ללא דברי רב יהודה, וגם בטל חיים (שם) הוצעה אפשרות זו. אמנם ד"ר שבט הסתייג גם מאפשרות זו, וכתב לנו: 'יש מקום להסתייג, כיון שאפשר שהרי"ף אינו לומד תלמוד מהכתב כי אם בעל פה, כנהוג בישיבות הגאונים, ולכן אין מקום לטעות על פי הדומות'. ויעוין עוד בשפת אמת, שבת קכ ע"א ד"ה בגמ' מיתיבי, שהציע גם הוא להגיה את לשון הרי"ף, כדי ליישב את דבריו. לסיכום: הוצעו שני שלבים שבהם התרחשה טעות הדומות שהביאה להשמטת המשפט: במהלך העתקת דברי הרי"ף, או במהלך העתקת הגמרא עוד לפני הגעתה לידי הרי"ף. המשותף לשתי האפשרויות, הוא שלפיהן ההשמטה אינה נובעת מבחירה של הרי"ף לדחות את המשפט מההלכה, אלא מטעות הדומות.

28.שבת קכ ע"ב.

29.שו"ת דובב מישרים א, סי' צט ד"ה כל זה, וכן כתב הרב מולקנדוב, האוצר מט עמ' קכג.

30.מלבד המקורות דלהלן, ראה גם באחרונים שנאספו ב'דף על הדף', שבת קכ ע"ב ד"ה לא תעשה כל מלאכה ובמאמרו של הרב משה קוטקס, 'גרם מלאכה כשהתוצאה ודאית', בית אהרן וישראל רכח (אב תשפ"ג) עמ' קכא-קכב.

31.לכל אחת משתי הדרכים העיקריות צוינו מקורות רבים יחסית, כדלהלן מיד. ישנם הבדלים שונים בין המקורות, בניסוחים וגם בגוף ההגדרות, ומקוצר היריעה לא הוענקה התייחסות להבדלים אלו, כדי להציג תמונה כללית ותמציתית של השיטות העיקריות.

32.שו"ת חלקת יעקב, או"ח יז, ח-ט; מנחת אשר, שבת מכתבי תורה אות יא עמ' שמג-שמד; וכעין זה במנחת אשר שבת סי' נו ד"ה ואפשר (נדפס גם במנח"א, שמות סי' סד עמ' תכח ד"ה ואפשר); אך ראה מנחת אשר, מכות סי' לב (נדפס גם במנח"א, דברים סי' יז), שדן בדברי הרשב"א מבלי לכתוב כדבריו במנח"א שבת ושמות, ומשמע שמקבל את ההבנה שהרשב"א מצריך אי-ודאות בכל גרמא, ולא רק בקירוב כיבוי. ועל כל פנים, במנח"א מכות ודברים, נשאר בצ"ע על הרשב"א, מהמבואר בגמרא בבא קמא ס ע"א שזורה היה מוגדר כגרמא אלמלא גדר בהלכות שבת המחייב עליו, ודוחק גדול לומר שהזרייה אינה ודאית; ארחות שבת, פכ"ט הערה כז; טל חיים, שבת ב, עמ' לה-לו; אמרי נעם (ארן), עמ' 332-331; הרב אלבה, האוצר נ עמ' שצב; הרב יהושע לישנסקי, שלמי יוסף, שבת ג, סי' תי אות י ד"ה וא"ת, עמ' קעד. וקרובים לכך הם דברי הרש"ז אוירבך, מאורי אש, פ"ג ענף ד אות ח, עמ' קצו במהד' תש"ע, בלשון: 'נראה פשוט', שצמצם את דברי הרשב"א למעשה בגוף המכבה או בגוף הדליקה, וחילק בינם ובין גרמא אלקטרונית ודאית.

33.לכאורה יש קצת דוחק בהבנה שהניצוצות נחשבים טבעיים יותר מאשר התפשטות האש.

34.שו"ת בית אפרים, אה"ע א ט ע"א ד"ה ועוד; אחיעזר ב, סי' מח ד"ה לכאורה; תשובות רבי אליעזר (גורדון) ח"א יב ט; חזו"א, ידים סי' ח סעי' יז סד"ה והא דאמרינן; רש"ז אוירבך, מאורי אש השלם, ח"א פ"ג ענף ד סי' ב, עמ' קפד במהד' תש"ע; אור המועדים, שיעורי הרז"נ גולדברג, שיעור א עמ' ה ד"ה ונראה.

35.ומעין מה שכתבו התוס', שבת מז ע"ב ד"ה מפני, יעו"ש.

36.ריטב"א, שבת מז ע"ב ד"ה אלא.

37.ריטב"א, שבת קכ ע"ב ד"ה וכיון.

38.וזו לשון הריטב"א: 'ודאי שמע מינה דהא דרב יהודה גרם כיבוי בלחוד הוא, ולא דמי לנותן מים בכלי שנותן תחת הנר, שהוא מקרב את כיבויו, דניצוצות אי נפלי ודאי יכבום המים, אלא הכא מי אמר שיגיע האור עד המים, וכי מטי להתם – מנ"ל דכבו המים, דילמא לא כבו. תדע, דנקט בלישניה דרב יהודה: 'ואם כבתה כבתה', אלמא אפשר דלא כביא כלל'.

39.הרב מולקנדוב, האוצר מט עמ' קכא-קכב; הרב אלבה, האוצר נ עמ' שפט ד"ה הריטב"א; הרב קוטקס, בית אהרן וישראל, רכח עמ' קכב-קכג, הציע לפרש את דברי הריטב"א באופן שונה מעט, אך נראה שגם הוא מודה שפשטות הדברים כהבנה המחלקת בין ודאי לספק, ואכמ"ל.

40.במסילה העולה, שבת סי' קי עמ' רסה-רסו.

41.בירור הלכה, עמ' רנב.

42.המנהיג, הל' יו"ט הצריכות עמ' תקיח.

43.וזו לשון המנהיג: 'ואם יש פתילה אחת בנר, מותר לתת בו כמה פתילות שירצה, ואף על פי שימהר ויכלה השמן במהרה ויותר אין זה גורם לכבוי... וגם מה שנהגו בכל מקום לתת שמן ומים בעששית שלזכוכית בחול, להיות ד' לכבוד שבת וי"ט, אין זה גורם לכיבוי, שהמים אין גורמין לו את כיבויו, שלא יכלה עד שיכלה השמן שבו. ואין גורם לכיבוי אלא כאותה ששנינו בפ' נותנין כלי תחת הדלף בשבת, ותחת הנר לקבל ניצוצות בשבת, ואין צריך לומר בי"ט. פי', דאין זה מבטל כלי מהיכנו, וניצוצות אין בהן ממש וראוי לטלטלו, ולא יתנו לתוכו מים בערב שבת מפני שהוא מכבה, ואין צריך לומ' בשבת, מפני שמקרב את כיבוייו, וזהו גורם לכיבוי דאסור, דפסיק רישיה ולא ימות, דאי אפשר שלא יכבה, אבל גורם לכיבוי דשמא לא יכבה, מותר, כדתנן בפרק כל כתבי: ועושי' מחיצה בכל הכלים, בין מליאים בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה'. הרב מולקנדוב, האוצר נ, עמ' תי הסיק מהלשון פסיק רישיה שמדובר באיסור תורה, אך נראים דברי הרב אלבה (שם עמ' תיג), שכתב שלשון זו רק באה לבטא ודאות, ולא לדרג את האיסור.

44.שם, וכפי שהוכיח בהרחבה במנוחת אהבה, ח"ב פ"א הערה 53.

45.ודחוק מאוד לומר שגרמא ודאית נחשבת כמעשה גמור, ורק לעניין דבר שאינו מתכוון יש הבדל.

46.הגהות הרמ"ך על הרמב"ם, הל' שבת פי"ב ה"ו (ומשם בכסף משנה על אתר).

47.אור זרוע, ח"ב סי' כח.

48.אור זרוע, ח"ב סי' שמח אות א.

49.אור זרוע, ח"ב סי' כח.

50.וזו לשון האור זרוע: 'והא דרב גרם כבוי הוא אף על גב שנותן מים ע"ג הטלית אפ"ה אין זה קרב כבוי אלא גרם כבוי מפני דשמא יכבה קודם שיגיע במקום השרוי ואפי' כשיגיע שם שמא לא יכבה שחום הלהב והאור מייבש המים ונשרף גם השרוי שאפי' דבר השרוי במים הולך ונשרף'.

51.המאירי, שבת קכ ע"א ד"ה טלית: 'שמא לא תתפשט'.

52.מאירי, שבת קכ ע"ב ד"ה מי ששכח נר.

53.במקום אחד (מרדכי, ביצה סי' תרפג), התיר חיתוך נר ביו"ט, כדברי התוס' בביצה. הרב מולקנדוב (האוצר, מט עמ' קכה) הקשה מאזכור אי-ודאות במקום אחר במרדכי (שבת, סי' שיז), ותירץ שחיתוך פתילה או הסתפקות מהשמן אינם כיבוי אלא מניעת המשך הבעירה. תירוץ זה דחוק, גם מצד עצמו וגם משום שהמרדכי בביצה כותב במפורש שהדבר מותר משום ש'כיון שאין כאן אלא גרם כיבוי, אין כאן איסור', ולדברי הרב מולקנדוב ההיתר אינו מדין גרמא אלא מדין 'מניעת המשך הבעירה'. לגוף הסתירה במרדכי, נראה ליישב באחד משני אופנים: א) בשבת דן רק במקרב כיבוי ולא בגרמא, שהנחת מים בעין מהווה קירוב כיבוי, וחמורה מגרמא (כדברי הרב מולקנדוב עצמו, שם עמ' קכד ד"ה וכן מתבאר, וצ"ע שלא כתב זאת כאן), ובביצה דן בגרמא. ב) דבריו בביצה הם העתקה מהתוס' בביצה, ודבריו בשבת הם העתקה מהיראים (סי' רעד), וכלל גדול הוא שכאשר המרדכי מעתיק דברים מראשונים אחרים, הדברים לא בהכרח משקפים את דעתו האישית, ואף שבסתמא דמילתא יש להניח שמשקפים, כאשר יש סתירות מצינו שניתן ליישב כך (ראה ש"ך, חו"מ סי' לט ס"ק ב ועוד, שכתבו כן בנוגע לדברי הרא"ש בשם ראשונים, ודון מינה ואוקי באתרין). לאור כל האמור, נראה שאין לקבוע בוודאות מהי דעת המרדכי עצמו בנידוננו.

54.רמב"ם, פיהמ"ש, שבת פ"ג מ"ו; הערוך, ערך 'נר'.

55.תוס', שבת מז ע"ב ד"ה מפני.

56.רש"י, שבת מז ע"ב ד"ה שמקרב.

57.ריטב"א, שבת מז ע"ב ד"ה אלא.

58.על כל זה, ראה במאמרו של הרב אלבה, האוצר, נ עמ' שפז-שפט. ועדיין לא ברור לגמרי, לפי ההסבר השלישי, במה חמור מקרב כיבוי מגרמא.

59.סמ"ג, לאו סה ד"ה אמרינן בסוף.

60.הגהות מיימוניות, הל' שבת פ"ה אות נ.

61.וכן הבינו הרב גדעון פרל, 'השימוש במדיח כלים - כשרות ושבת', תחומין יא עמ' 173 והרב מולקנדוב, האוצר, נ עמ' תי.

62.וכן הבין הרב אלבה, האוצר, נ עמ' תיג-תיד.

63.פסקי ריא"ז, שבת פ"ג ה"ד אות ח.

64.צוינו בהערות לעיל.

65.מנחת שלמה, קמא סי' י אות ו; תנינא סי' כח אות א; וכן עולה ממקורות רבים נוספים בכתבי הרש"ז אוירבך, כפי שהתבאר בהרחבה במאמרו של הרב משה קוטקס, 'גרם מלאכה כשהתוצאה ודאית', בית אהרן וישראל, רכח (אב תשפ"ג) עמ' קטז-קכז.

66.שו"ת יביע אומר, ח"ג או"ח סי' כ אות ו; שם סי' כו. וכן מפורש בדברי הרב יצחק יוסף, במאמרו, 'פתיחת שערי מחנות צה"ל ב'גרמא'', תחומין לד (תשע"ד) עמ' 18-15.

67.שמירת שבת כהלכתה, מבוא פ"א סעיף כה-כט. השש"כ לא נדרש לדיון זה, אך כך עולה מכל דבריו, ובעיקר מההגדרה בסעי' כה, שאינה כוללת צורך באי ודאות.

68.קדושת השבת, ח"א נספח יג.

69.מנוחת אהבה, ח"ב פ"א סעי' יג-טז. המנוחת אהבה לא נדרש לדיון זה, אך בכמה מקומות בדבריו בסעיפים אלה מפורש שההיתר חל אף כשהתוצאה ודאית.

70.טל חיים, שבת ב, עמ' מ (ובהערה 16 נימק זאת גם אם לא מכריעים בשאלה האם האיסור מדרבנן או מדאורייתא).

71.פסקי תשובות, סי' שלד סעי' ז.

72.פניני הלכה, שבת פי"ז סעי' יח (וכן בהרחבות לפניני הלכה, שבת פט"ז סעי' ו, ד).

73.האוצר, נ עמ' תטו-תטז.

74.במאמרו: 'גרם מלאכה כשהתוצאה ודאית', בית אהרן וישראל רכח (אב תשפ"ג) עמ' קטז-קכז.

75.ארחות שבת, פכ"ט הערה כז.

76.האוצר, נ עמ' תיב.

77.כגון ר' ישמעאל הכהן (שו"ת זרע אמת, ח"א סי' מד ד"ה ומעתה; אמנם בסוף התשובה החמיר לכתחילה במקרה המסוים שעליו נשאל, משום מראית עין); משמעות החזו"א (או"ח סי' לח סעי' ד; ויעוין עוד בדעת החזו"א בזה במאמרו של הרב קויפמן, בקובץ בית אהרן וישראל, פו [תש"ס] עמ' סט-ע; ואכמ"ל); הרי"י וייס בעל המנחת יצחק (הובא ע"י הר"מ שטרנבוך בבית אהרן וישראל שם עמ' עו), הר"ש ישראלי (חוות בנימין, סי' א אות כז; וכן במאמרו: 'טלפון גרמא בשבת למטרות רפואיות', תחומין לא [תשע"א] עמ' 76-73; וכן בתשובתו שנדפסה באסיא, לד עמ' 29); הרי"י נויבירט (בהיתר החליבה שבשש"כ, פכ"ז סעי' נ, שמבוסס על החזו"א הנ"ל; וכן בתשובות רבות לרב ישראל רוזן, שחלקן פורסמו בסוף מאמרו של הרב רוזן: 'גרמא' בשבת – מושג ושימושיו, תחומין לד [תשע"ד] עמ' 30-19); הר"מ שטרנבוך (במכתבו בבית אהרן וישראל שם; ושוב בריש שו"ת יבקש תורה, לרב קויפמן על הל' שבת; ובשו"ת תשובות והנהגות, ח"ד סי' פה).

78.כגון הרי"ש אלישיב (קובץ תשובות, ח"ה סי' כא תשובה ב; וכן בתשובתו שנדפסה בשו"ת ישא יוסף, או"ח ח"ב סי' פח; ויעו"ש סי' פז וסי' קכד; וכן הובא בשמו בספר שבות יצחק - בדיני מיקרוגל, דוד שמש, גרמא, חשמל; פט"ו עמ' קלח-קלט; ובמאמרו של הרב שלום יוסף גלבר בקובץ ישורון, כ עמ' קיג), משמעות דברי הר"נ קרליץ (חוט שני, שבת ח"א עמ' רו-רז); משמעות דברי הרש"י גלבר (שם). הרי"ש אלישיב דן להחמיר מסיבה אחרת במכשירי חשמל, ראה במאמרו של הרב קוטקס שם, ואכמ"ל.

toraland whatsapp