הכנה מיום טוב לשבת

שאלה

קראתי באחד העלונים שאסור להכין מי"ט לשבת אפילו לאחר עירוב
תבשילין סמוך לכניסת השבת. האם זה נכון ואם כן מתי להדליק את
הנרות לשבת ומתי להניח אוכל על הפלטה לחימום לקראת שבת?

 

 

 

תשובה

הדין שקראת נכון. לפי שיטת רוב הפוסקים היסוד עליו בנוי עירוב
תבשילין הוא שמן התורה אסור להכין מיו"ט לשבת הסמוכה לו. וההיתר
הוא שמא יגיעו אליו אורחים אחר הצהרים, וע"כ הותר לבשל ולאפות
אף מן התורה ביו"ט, וההכנות יהיו כבר לצורך השבת. נמצא על כן
שאם שם סיר לבישול בזמן שלא יספיק להיגמר ולהתבשל זמן מה לפני
יציאת החג, הוא מכין ישירות לשבת, דבר האסור מן התורה, ורק
"אומר" שזה לצורך יום טוב כביכול. וע"כ הוא צריך לסיים את כל
ההכנות לשבת זמן מה לפני צאת החג. לגבי הדלקת נרות שהבעיה
ברוב המקומות עוד קשה יותר כיון שלמשתמשים בחשמל (הנדלק בשעון
שבת) בכלל אי"צ בנר. וע"כ ידאג שהחשמל ידלק סמוך לחשיכה,
ולפני כן ידליק נרות שבת, וכך גם יהנה מהנרות וגם לא יצטרך
להדליקם בזמן שכבר לא יוצרכו לאורחים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |