הכשרת טבל

השאלה: ראיתי בשוע סימן שלא סעיף יט כתוב "טוב להכשיר אותם קודם מירוח, כדי שתקבל טומאה ויהא מותר לשרפה " ובש"ך כתוב: אבל אחר מירוח שכבר נתחייב בתרומה אסור להכשירה לקבל טומאה שאסור לגרום טומאה לתרומה טהורה: ראיתי סידורים שכותבים שטוב להרטיב את הידיים ולגעת בפירות לכאורה זה אחרי המירוח כבר ?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה שבט תשפ"ד 0:09

בס"ד


שלום וברכה


אינני יודע לאיזה סידורים כבודו מתכוון. אבל בודאי שזה כבר אחר מירוח ואסור לטמא, אבל יתכן והם סוברים כדעת התרומה שבזמן הזה אפשר לטמא אחר מירוח כדי שלא יבואו לידי תקלה, וכן הובא בגר"א ס"ק נ, כפו"פ, ותשובות רדב"ז ח"ב סי' תשלא שכתב שכך עושים בזמן הזה. 


שבוע טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp