יחוד בשמירה ושינה של חתן בבית ארוסתו

השאלה: ברכת ה' עליכם. רציתי לשאול בדיני ייחוד, מספר שאלות; 1. לגבי שהות של איש ואשה (פנויה) בבית שאין בו עוד אנשים, באילו סיטואציות תהיה מותרת ואילו אסורה? (לדג' יש מישהו שאמור לבוא ולא ידוע מתי יגיע / הדלת פתוחה או יש חלון גדול, כך שמישהו שעובר רואה, אבל זה רחוב עם מעט אנשים / דלת סגורה אך לא נעולה והשכנים יכולים להיכנס סתם כך אבל אין הרבה סיכוי שזה יקרה... וכו') 2. מה הדין לגבי 'היתר' ייחוד במקום סכנה? (בהקשר ספציפי, האם לשבת יחד בשמירה נכלל באיסור או בהיתר? צריך להיות בתשומת עין ולהסתכל סביב, אבל לא מדובר בשעת סכנה ממשית אלא בתצפית מניעה, שבה ניתן לשבת ולדבר, אך לא לשקוע בדבר שיסיח את הדעת מהשמירה...) 3. לא בדיוק בדיני ייחוד, אך בהקשר דומה, מה המקור של המנהג לא לישון איש ואשה הנמצאים בקשר לקראת חתונה (כלומר, מאורסים בלי משמעות הלכתית) תחת אותה קורת גג? רק אציין, שככל האפשר, אשמח מאוד לקבל מקורות להתייחסות הלכתית רחבה (גמרא, ראשונים, אחרונים). ולא רק תשובה בסגנון פסיקה הלכתי של שו"תים כדוגמת 'מותר' / 'אסור'... תודה רבה! שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה!

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ט אייר תשפ"ד 15:30

ב"ה כ"ט אייר ה'תשפ"ד - מ"ד למטמוני"ם


שלום וברכה וכל טוב

בתשובה לשאלותיך

                                                         שאלות בענייני יחוד והמסתעף מהם

בתשובה לשאלה מס' 1:

השו"ע אבן העזר הלכות אישות סימן כב סעיף ט, פסק וזה לשונו:

 "בית שפתחו פתוח לרשות הרבים, אין חשש להתייחד שם עם ערוה". אך כיון שפרטי סעי' זה רבים, אין טעם לכתוב כאן את כל פרטי המקרים. נשמח לענות בשאלה מעשית נקודתית, בהתאם לנתונים השונים.


בתשובה לשאלה מס' 2:

אין היתר ליזום 'יחוד במקום סכנה'. לכן אסור להיות מצב שיסדרו שמירה לבן עם בת במציאות בה הם יעברו על איסור יחוד. אך גם במקום שאין איסור יחוד, הדבר בעייתי מאוד בלשון עדינה, ויתירה מכך, במציאות כזאת עלול להיות היסח הדעת מהשמירה.


בתשובה לשאלה 3:

 כתבו האחרונים שהמנהג הוא שבתקופת האירוסין, החתן לא ישן באותו בית בו ישנה הכלה, גם כשאין בזה משום איסור יחוד.

עי' רמ"א אהע"ז סי' נה סעי' א בתחילת ההגהה; וראה על כך בספרו של הרב מרדכי גרוס שליט"א 'אום אני חומה' חלק א' סעי' ד הע' תפא;  ובהרחבה בשו"ת אדני פז ח"ג אהע"ז סימן צז;

חודש טוב ומבורך 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

toraland whatsapp