תקנות יהושע

השאלה: איך מתייחסים ל18 התקנות של יהושע בכיבוש הארץ, בימינו? איפה אפשר לקרוא על הנושא בהרחבה? למשל, האם הגדרת בר מצרה היא הלכה בימינו, האם רק בארץ או גם בחו"ל? תודה, אבנר

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח אדר א׳ תשפ"ד 1:33

בס"ד


שלום וברכה

עיין חו"מ רע"ד, בדברי הרמ"א שם שהם דברי הלכה אלא שלא היו קרקעות יהודים בתקופת הב"י ולכן לא הזכירם למרות שהרמב"ם והטור הביאום. 

עיין בספר התקנות בישראל להר"י שציפנסקי (מהדורת מוסד הרב קוק ח"א פרק שני באריכות).  לגבי חו"ל ידועים דברי הב"ח סי' רע"ד, שבא"י כופין על התקנות ובחו"ל זה רק מנהג, אבל זה ג"כ צריך עיון (עיין התקנות בישראל עמ' קנב). 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

toraland whatsapp