ביטול חוזה שכירות

השאלה:

חתמנו על חוזה שכירות לשנה, ודמי השכירות הנקובים בו הם 3500 ש"ח לחודש. למחרת החתימה השוכר חזר בו מההסכם (חודש וחצי לפני הכניסה לנכס). בחוזה מופיע מפורש שאין השוכר רשאי לצאת באמצע תקופת השכירות, אלא אם הוא מביא אדם אחר באותם תנאים. לאחר חיפוש מרובה מצאתי שוכר אחר אך בדמי שכירות הנמוכים ב-700 ₪ מהסכום הראשוני (וכן תנאי תשלום טובים פחות). האם השוכר הראשון צריך לפצות אותי?

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 137 (תשפ"ג), עמ' 30

החתימה על החוזה שקולה כקבלת קניין על כל ההתחייבויות המופיעות בחוזה,[1] ועל כן החוזה יצר התחייבות לשלם על כל השכירות למשך השנה.[2] משום כן מעיקר הדין חובה על השוכר להשלים את הפער בין התשלום שסוכם עם השוכר החדש לבין הסכום שהוא התחייב לשלם (700 ₪ לכל חודש)[3]. למעשה מומלץ להגיע לפשרה, היות וישנה דעה, אשר אומנם אינה מקובלת על הפוסקים,[4] שההתחייבות לשלם היא רק כאשר השוכר נכנס בפועל לבית השכור, אך אם קם ועזב שלא כדין – אינו חייב על ההפסד שנגרם למשכיר.[5]

 

[1].    הן מצד הדין כי שכירות קרקע נקנית בשטר (רמב"ם, הל' מכירה פ"א הכ"ג), והן מצד קניין סיטומתא שעניינו הוא מנהג הסוחרים (ש"ך, חו"מ סי' רא ס"ק א).

[2].    אף שעדיין לא הגיע זמן השכירות, ר' נתיבות המשפט, סי' שיב ס"ק א.

[3].    ואף שביטול החוזה שקול כהודעה על עזיבה, והרי נפסק שאם הודיע שלושים יום לפני שעוזב הרי השוכר פטור, ר' שו"ע, חו"מ סי' שיב סעי' ה; מכל מקום כאן יש קביעה מפורשת בחוזה – לא ניתן לעזוב באמצע התקופה אלא אם מביא שוכר אחר ובאותם תנאים.

[4].    ר' פתחי חושן שכירות פרק ה הערה לח.

[5].    פתחי תשובה, חו"מ סי' שיב ס"ק ד.

toraland whatsapp