התפטרות ללא מתן הודעה מראש

השאלה:

עבדתי אצל מעסיק כפועל תקופה קצרה. מאחר שרציתי להפסיק לעבוד אצלו, הודעתי לו שבעוד יומיים אפסיק לבוא. המעסיק טוען שמן הראוי להודיע שבועיים מראש (דבר שלא ידעתי ולא דובר עליו) על עזיבה, ולכן הוריד לי מהשכר 1000 ש"ח בטענה שהפסיד כסף בעקבות עזיבתי הפתאומית לכאורה (אחרי שעזבתי אמר שהוא תקוע בלי עובד וארגנתי לו מיוזמתי עובד חלופי). האם הוא חייב להחזיר לי 1000 ₪?

התשובה

משפטי ארץ | אמונת עתיך גיליון 142 עמ' 34

פועל רשאי להתפטר אפילו באמצע יום העבודה,1 אלא אם כן מדובר ב'התפטרות פוגענית', כלומר התפטרות שתגרום למעסיק נזק שלא ניתן לתקנו.2 לדוגמה, אם שכר נגן לנגן בחתונה וברגע האחרון הנגן הודיע שלא יגיע, או כשאין באפשרותו של המעסיק למצוא עובד חלופי ועיכוב בסיום העבודה יגרום למעסיק נזק בלתי הפיך. במקרים כאלו יכול המעסיק לשכור עובדים אחרים ואף לשלם להם יותר על חשבון המשכורת שכבר חייב לעובדים שעזבו. אם לא נגרם למעסיק שום נזק כי הגיע פועל אחר שהחליף את העובד המתפטר, על המעסיק לשלם לעובד את השכר המגיע לו על התקופה שעבד, אך יש למעסיק 'תרעומת' על העובד.3

גם כשמותר להתפטר, העובד צריך להודיע מראש למעסיק כדי לאפשר לו למצוא עובד חלופי, אחרת נחשב הדבר ל'התפטרות פוגענית'.4 אם לא סוכם בין הצדדים כמה זמן יש להודיע מראש ההלכה נקבעת לפי מנהג המדינה באותו המקום.5 במדינת ישראל המנהג נקבע על פי החוק, המחייב הודעה מראש לפי הוותק במקום העבודה ועל פי תנאי העסקה.6 במקרה שהעובד לא הודיע למעסיק מראש, זכאי המעסיק לפיצוי בשווי השכר עבור ימי ההודעה המוקדמת שהוא היה זכאי לקבל ולא קיבל, וגם על פי ההלכה יש לכך תוקף.7

1.שו"ע, חו"מ סי' שלג סעי' ג.

2.שם, סעי' ה-ו.

3.שם, סעי' ז.

4.כך למד החזו"א, בבא קמא סי' כג ס"ק ב, מהלכות שכירות בתים בשו"ע, חו"מ סי' שיב סעי' ה, וראה הרב אורי סדן, אורות החושן: עבודה וקבלנות, פי"ג סעי' ג. לפי זה מותר לחזור בחצי היום רק אם אין שום פגיעה ומיד ימצא עובד חלופי.

5.ראה אורות החושן, שם.

6.אורות החושן, עבודה וקבלנות פי"ב סעי' ו.

7.אורות החושן, עבודה וקבלנות פי"ג סעי' ג.

toraland whatsapp