הדרך לחשב את מחצית השקל

השאלה:

לום הרב.
איך יודעים לחשב כמה ספרדים נוהגים לתת בזכר למחצית השקל?
בנוסף, כמה בדיוק יוצא מחצית השקל השנה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

שלום וברכת ה'.

א. לפי המשקל
נחלקו המפרשים האם השקל בימינו משקלו 14.6 גרם כסף (דעת רש"י) או משקלו 17 גרם כסף (דעת הרי"ף). הרמב"ן מספר שתחילה סבר כדעת הרי"ף ואולם כשעלה לארץ ובדק את שקלי הארץ מצא כדעת רש"י שהשקל משקלו 14.6 גר' כסף. יש לציין שבחפירות והתגליות שמצאו בתקופה האחרונה נמצאו מטבעות של שקל ובכולן המשקל הוא כדעת רש"י (עיין בספר מערות במדבר יהודה).
השו"ע (חו"מ פח סעי' א, יו"ד סי' שה סעי' א) הכריע כדעת הרי"ף שהשקל הוא הגדול יותר ומשקלו 17 גר'.
העולה שמחצית השקל הוא 8.5 גר' כסף.

ב. משקל השעורה
יש המודדים את השקל על פי משקל השעורה, כאשר השקל הוא 384 שעורות, וכאן נשאלת השאלה מה משקל השעורה, יש שמדדו אותה לפי 0.05 גרם, ולפי הסבר זה יוצא ששקל הוא 19.2 גר', ואם אנו שוקלים את השעורה של ימינו הרי משקלה 0.04 גר' וממילא השקל הוא 15.36גר' .
מחצית השקל לפי מדידות אלו הוא 9.6 גרם, או 7.68 גרם.

ג. להלכה
להלכה מחצית השקל בדיני תורה הוא 9.6 גר' כסף (פדיון הבן). ואילו בדברים שהם זכר או דרבנן אפשר להסתפק שמחצית השקל היא 8.5 גרם כסף כפי משקל השקל שנפסק בשו"ע. (עיין מדות ושעורי תורה עמ' תצ).

ד. המציאות
בתאריך כג אדר ראשון תשע"ד, מחיר גרם כסף היה 2.45 ש"ח.
לפי זה, לדעות שמחצית השקל היא 9.6 גרם השווי הוא 23.52 ₪ ובתוספת מע"מ 27.28 ₪, ולדעות שמחצית השקל היא 8.5 גרם השווי הוא 20.825 ₪ ובתוספת מע"מ 24.16 ש"ח.

יש להעיר שעל פי המציאות בעולם (המהפכות והנפט) ערך הכסף והזהב משתנה במהירות, כמו כן הדולר יש בו תנודות רבות. על כן יש לעקוב אחר המציאות ולעשות את החישוב לפי תאריך נתינת מחצית השקל, כל החשבונות המופיעים כאן הם נכונים לתאריך כג אדר ראשון תשע"ד.

כתבנו את ערכי מחצית השקל האמיתי, למהדרין במצוות ורוצים לקיים זכר למחצית השקל כפי שנהג בזמן שבית המקדש היה קיים. כתב המ"ב (באור הלכה תרצ"ד ד"ה ויש) שזה רק למי שעזרו הקב"ה שיכול ליתן, אבל מי שמתקשה והמחיר גבוה יתן ג' מטבעות של חצי שקל (בימינו שקל וחצי).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ