תשלומי שכירות דירה שפונתה

השאלה:

אני משכיר דירה בשדרות ועקב המלחמה השוכר עזב וקיבל דיור חלופי במלון על חשבון המדינה. מה דין תשלומי השכירות כאשר הצ'קים אצלי?

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך גיליון 142 עמ' 32

המדינה הודיעה שעל תושבי שדרות לעזוב את מקומם עקב המלחמה, ואכן רוב תושבי העיר התפנו מהמקום. מצב זה נקרא 'מכת מדינה' ועל כך כתב רמ"א (חו"מ, סי' שיב סעי' יז):

נשרף כל העיר - הוי מכת מדינה, ומנכה לו מן שכירותו מה שלא דר בו, בין הקדים לו שכרו או לא.

אם כן במצב כזה השוכר פטור מלשלם. נראה שההפסד הוא של המשכיר משום שביתו כעת אינו ראוי למגורים. ואף שהשוכר מקבל מהמדינה דיור חלופי רק מכוח הסכם השכירות שמגדיר אותו כתושב העיר, מכל מקום הנאה זו באה בעקיפין ואינה מחייבת מהדין את השוכר בתשלום דמי השכירות. מכל מקום החפצים של השוכר מאוחסנים בביתו של המשכיר ועל כן יש לו לשלם כפי הערך שמשלמים למחסן משודרג.1 לפנים משורת הדין ראוי מאוד שהשוכר ימשיך לשלם את דמי השכירות המלאים כי לא נגרם לו נזק.2

 

1.יש שהעריכו זאת בין 30% ל-50% מדמי השכירות.

2.וגם לחוש לדעה שכאשר האונס לא פוגע בבית עצמו אלא בנסיבות מסביב זו לא 'מכת מדינה'. ש"ך, חו"מ סי' שלד ס"ק ג בשם מהר"ם פדואה, סי' פו.

toraland whatsapp