האם מותר לאכול עוגיות שיבולת שועל שלא בדקו לפני האפיה

השאלה: שלום אימי אפתה גרנולה משיבולת שועל דקה שלא נבדקה/נבררה. אין לי נגישות לשקית שבה השתמשה, ולא נעים לי לשאול את אימי בעניין. האם מותר לי לכתחילה ליהנות מהעוגיות?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"א שבט תשפ"ג 9:45

שלום

לכתחילה יש לבדוק שהשיבול שועל אינה נגועה. אך אם כבר אפו אותה והכינו עוגיות ניתן לאכול את העוגיות.

הטעם לדבר כתב הרשב"א (לקמ"ן)הוא שחשש נגיעות של מיעוט המצוי מחייב בדיקה. אך לאחר בישול ואפיה מתווסף ספק נוסף שאף אם היו חרקים במוצר יתכן שהתפרקו במהלך הבישול והאפיה (וכבר אין כאן דין בריה שלמה שלא מתבטלת אלא חלקי החרק בטלים ברוב) והתבטלו ברוב. 

וכן פסק השולחן ערוך יורה דעה  סימן פד סעיף ט
'עבר ובישל תוך י"ב חדש, בלא בדיקה, כט אם יכול לבדוק, בודק.  ואם לאו, מותר'. 

וכתב הש"ך ס"ק כט
אם יכול לבדוק כו'. ז"ל הרשב"א אם יכול לבדוק בודק ואם לאו יראה לי שמותר הא למה הדבר דומה לבא זאב ונטל בני מעיים של בהמה דמעמידים אותה בחזקת היתר (וכדלעיל סי' ל"ו ס"ה) ועוד שהרי יש כאן שתי ספיקות ספק היה שם רחש או לא ואת"ל היה שמא נמוח ונתבטל ואף על פי שאמרו בריה אינה בטלה (וכדלקמן סי' ק') לא אמרו אלא בריה שלימה אבל מחויה בטילה ולפיכך כל שיש בה שני ספיקות אפי' באיסור תורה הולכין בו להקל עכ"ל וכתב האו"ה שם סוף דין ג' והיינו שלא הוחזקו פי' בסתם אבל פרטיים במדינה שהוחזקו בכך הוי ודאי ולא ספק עכ"ל וכ"נ מדברי מהר"ם מלובלין בתשובה סי' כ"ז ע"ש: 


לכן מותר לאכול מן העוגיות שאפתה אמך.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp