בישול בגרמא ביום טוב

השאלה:

חיברתי בחג שעון שבת לפלטה חשמלית ושעון שבת נוסף לכירה חשמלית. בשלב מסוים נזכרנו שלא הכנו מאכל לסעודת החג. באותו זמן הכירה הייתה מכובה ושעון השבת לא היה אמור להדליקה, ואילו שעון השבת של הפלטה היה עתיד לדלוק בקרוב. הפלטה תוכננה באופן זה כדי שהיא תידלק בסעודה שלישית של שבת שלאחר החג. אינני רוצה להפעיל את הכירה על ידי גרמא של הזזת הזיזים, משום שאני לא רוצה שהכירה תידלק בשבת. האם מותר להוציא את התקע של הפלטה ולהכניס במקומו את התקע של הכירה, וכך נוכל לבשל לכבוד החג כאשר שעון השבת יעבור למצב הפעלה, ולאחר מכן להחזיר שוב את הפלטה לשעון שבת שאליו הייתה מחוברת?

התשובה

הרב מנחם פרל | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 33

הכרעת הפוסקים היא שהפעלת מכשיר לפני שבת על ידי שעון שבת – מותרת,[1] אך ההפעלה בשבת עצמה – אסורה. לפי דעת רוב הפוסקים,[2] וכן לדעת ה'שמירת שבת כהלכתה',[3] הפעלת מכשיר חשמלי על ידי שעון שבת במהלך השבת נחשבת כגרמא. לפי הכרעה זו שמדובר על גרמא – הדבר מותר ביום טוב, כפי שכתבו הפוסקים שמותר לכבות אש בגרמא ביום טוב.[4] יש להעיר שיש מי שכתב שניתוק מכשיר חשמלי מהשקע נחשב כסתירה, וחיבורו נחשב כבניין,[5] אך למעשה לא נתקבלה סברה זו.[6] כמו כן אין לחשוש כאן לאיסור מוקצה, מכיוון שגם אם נגדיר את הכירה החשמלית ככלי שמלאכתו לאיסור[7] – הרי מותר לטלטל אותה לצורך שימוש מותר.[8] לכן הדבר מותר, ויש בכך משום שמחת יום טוב.

 

[1].    יסודות הדין בשו"ת מהר"ם שיק, או"ח סי' קנז; שו"ת שואל ומשיב, מהד"ת סי' א אות ה; וכן פסקו רבים מספור מפוסקי זמננו, ובהם כל המוזכרים לקמן בדיון על הקדמת פעולה.

[2].    ראו למשל: מנחת שלמה א, סי' יג; יביע אומר ג, או"ח סי' יז.

[3].    שמירת שבת כהלכתה, פרק יג סעי' כו.

[4].    ראו שו"ע, או"ח סי' תקיד סעי' ג; שו"ת יביע אומר ג, או"ח סי' ל, התיר לכתחילה. וראו עוד בשאלה הבאה.

[5].    אור לציון ב, סי' מא אות ג.

[6].    אג"מ או"ח ד, סי' מ אות יז; הר צבי, או"ח? סי' קנא, הררי בשדה הערה 3; ציץ אליעזר יט, סי' נה; מנחת שלמה א, סי' יא; שם, ב סי' יז.

[7].    בשמירת שבת כהלכתה, פרק י סעי' יד הערה מב, התייחס לתקע של המקרר כאל מוקצה גמור, אך זה משום שמקרר הוא דבר שקובע לו מקום, ולכן היחס אליו הוא כאל מוקצה מחמת חסרון כיס (שש"כ, פרק כ סעי' כב; ועי"ש שבכל זאת מותר לפתוח דלתותיו).

[8].    ע"ע שביתת השבת, מלאכת קוצר אות לז, שהתיר טלטול מקצת כלי כאשר הדבר נעשה לצורך דבר המותר. אין לומר שיש כאן מוקצה של שלהבת, כי הרי הכלים מכובים, וע"ע אג"מ או"ח ג, סי' נ; מאורי אש השלם ב, סי' ג; שם סי' ז אות א; מנחת אשר א, סי' לג (ובהקדמתו לספר בחצוצרות בית ה'). בנידון שלנו נראה שאין הכירה נחשבת כלל מוקצה ביום טוב, שהרי אינו מסיח דעתו ממנה ומתכוון לבשל בה.

toraland whatsapp