הפעלת מזגן על ידי שעון שבת

השאלה:

לא תכננתי ששעון השבת יפעיל את המזגן אחר הצוהריים של החג, אך נוצר צורך שהמזגן יידלק. האם מותר לי להזיז זיזים בשעון שבת שיגרמו להפעלת המזגן בעוד כמה דקות?

התשובה

הרב מנחם פרל | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 33

כפי שהוזכר, בשונה משבת, ביחס ליום טוב דעת הרבה פוסקים שאין איסור בעשיית מעשה בגרמא. לפי דעת הרב שלמה זלמן אוירבך, המופיעה ב'שמירת שבת כהלכתה',[1] אין להתנהל כך באופן קבוע ביום טוב, אך באופן ארעי הדבר מותר לכתחילה.[2] יש האוסרים את הזזת הזיזים משום תוקע או מדין מוקצה,[3] אך למעשה הרוב מקילים בכך, וכהכרעת ה'שמירת שבת כהלכתה'.[4] כמו כן לדעת הרבה פוסקים מותר להמשיך את המצב הקיים בשעון השבת, ולא חששו לאיסור בהזזת הזיזים.[5] למעשה הדבר מותר כאשר זה נעשה באופן של גרמא ביום טוב. יש להדגיש שאין להעביר את שעון השבת ממצב 'כבוי' למצב 'שעון' כאשר ההעברה תגרום באופן מיידי לפעולה חשמלית (כאשר הזיזים של השעה הנוכחית הם במצב הפעלה).

 

[1].    שמירת שבת כהלכתה, פרק יג סעי' יג, ובהערה שם. ויש פוסקים האוסרים לגמרי גרמא ביום טוב אם לא במקום הפסד (כמו בשבת); שו"ע הרב, או"ח סי' תקיד סעי' ט; בהקשר לכך נזכיר שפעולת החג"ז עדיפה מגרמא, ואכמ"ל.

[2].    כנ"ל בתשובה הקודמת.

[3].    מאמר מרדכי, שבת ד; עח, יח; שו"ת מאמר מרדכי ד סי' סב; ארחות רבינו א, שבת קע; ויש מקום לומר שחשש התוקע היה קיים רק בשעון של פעם.

[4].    שמירת שבת כהלכתה, פרק יג סעי' כח.

[5].    כך מתבאר מדברי כל הפוסקים שהתירו להמשיך מצב בשעון שבת, וע"ע שו"ת יביע אומר ג, או"ח סי' יח.

toraland whatsapp