הלכה יומית: כ"ה אדר « הקודם | הבא »

ברכת האילנות, התחדשות הבריאה והתחדשות ישראל בימי ניסן

הרב אהוד אחיטוב

בגמ' (ברכות מג ע"ב) נאמר שאדם מישראל היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך ברכת האילנות. וכך פסקו הרמב"ם (הל' ברכות פ"י הי"ג) והשולחן ערוך (או"ח סי' רכו). נוסח הברכה כתוב בסידורים.

אע"פ שלדעת חלק מהפוסקים ניתן לברך ברכה זו גם בחודש אדר, המנהג הרווח למעשה, הוא לברך ברכת האילנות רק בחודש ניסן, כדעת הפוסקים שבכל מקרה אין לברך אותה לפני כן.

את הסיבה מדוע נהגו לברך ברכה זו דווקא בחודש ניסן, ביאר הראשון-לציון והרב הראשי לישראל הרה"ג בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל בתשובותיו (שו"ת משפטי עוזיאל ח"א או"ח סי' ו), בכך שברכת האילנות היא הודאה "על עצם הפריחה והרעננות שאילנות נובלים אלה, שנדמו לעץ יבש שבו לפריחה והפראה, כמאמר הכתוב: וידעו כל עצי השדה כי אני ה' השפלתי עץ גבוה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני ה' דברתי ועשיתי (יחזקאל ז' כ"ד)".

משמעות דבריו היא, שכאשר אנו מברכים ברכה זו דווקא בחודש ניסן, מדגישים אנו שיחד עם התחדשות הבריאה בניסן, מתחדש גם עם ישראל, אשר תמצית הווייתו היא ההתחדשות התמידית בדומה ללבנה המתחדשת מידי חודש בחודשו.

ADB

toraland whatsapp