שבועות

מאמרים

גשם במתן תורה – טבילה ב'מי הדעת'

בפסוקים שבתהלים סח (ח-י) העוסקים במעמד הר סיני, יש תיאור מפורט של ירידת גשם במעמד הר סיני. אלו, פותחים פתח להבנת כמה...

הרב צבי שורץ

מאמרים

נעשה ונשמע אימתי נאמר

מדוע יש צורך ב'כפיית הר כגיגית', אם כבר אמרו בני ישראל נעשה ונשמע?

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

מאמרים

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹקיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על...

הרב גבי קדוש

מאמרים

חזרה התורה וניתנה להם בימי עזרא

עזרא נמצא ראוי לקבל את התורה שבכתב, אלא שיש סדרי קדימות. התורה שבכתב ניתנת קודם, ורק אח"כ התורה שבעל פה. עזרא מתחיל מהלך...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור

וקשה מדוע בביכורים היו מחכים לכל העיירות שבמעמד, הרי כל אחד היה צריך להזדרז ולהביא את ביכוריו מיד?!

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תהליך הבאת הביכורים

כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב בכורים". אך מנהג זה מתבצע בצורה מצומצמת ושונה מאוד מהמצוה המקורית

גדעון נאור

מאמרים

יציאת מנהיג מארץ ישראל

במגילת רות מסופר על אלימלך, מחלון וכליון, שיצאו מבית לחם לגור בשדה מואב בעקבות הרעב שהיה בארץ. שם נגזרה עליהם גזירת מוות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תשלומי עצרת - שתי הלחם מהחדש ומהארץ

"כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן...

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

מאמרים

מצוות הביכורים

מצאנו הרבה הבדלים בין התרומה והמעשר לבין הביכורים, והבדלים אלה בודאי מלמדים על תוכנן של מצוות אלו.

הרב יואל פרידמן