שבועות

מאמרים

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹקיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על...

הרב גבי קדוש

מאמרים

חזרה התורה וניתנה להם בימי עזרא

עזרא נמצא ראוי לקבל את התורה שבכתב, אלא שיש סדרי קדימות. התורה שבכתב ניתנת קודם, ורק אח"כ התורה שבעל פה. עזרא מתחיל מהלך...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מגילת רות

המכנה המשותף בין מגילת רות לבין חג השבועות הוא הקציר. גם לפי הטעם הראשון המובא באבודרהם, הן רות המואביה והן עם ישראל...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מתן תורה במדבר

כאמור, מתן תורה הוא התגלותו של האלקים לאנושות. עוסקים אנו בתורה במישור האלקי - התורה כמושג עליון - ובתור שכזה אין לו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור

וקשה מדוע בביכורים היו מחכים לכל העיירות שבמעמד, הרי כל אחד היה צריך להזדרז ולהביא את ביכוריו מיד?!

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תהליך הבאת הביכורים

כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב בכורים". אך מנהג זה מתבצע בצורה מצומצמת ושונה מאוד מהמצוה המקורית

גדעון נאור

מאמרים

יציאת מנהיג מארץ ישראל

במגילת רות מסופר על אלימלך, מחלון וכליון, שיצאו מבית לחם לגור בשדה מואב בעקבות הרעב שהיה בארץ. שם נגזרה עליהם גזירת מוות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תשלומי עצרת - שתי הלחם מהחדש ומהארץ

"כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן...

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

מאמרים

מצוות הביכורים

מצאנו הרבה הבדלים בין התרומה והמעשר לבין הביכורים, והבדלים אלה בודאי מלמדים על תוכנן של מצוות אלו.

הרב יואל פרידמן